Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1970

Artykuły

 • W. Markiewicz: Socjologia Polska (1910-1969)
  Tradycje socjologii polskiej. Socjologia polska w okresie międzywojennym. Socjologia polska w okresie okupacji. Socjologia w Polsce Ludowej.
 • B. Gałęski: Socjologia wsi w Polsce
  Przesłanki powstania socjologii wsi w Polsce – socjologia wsi przed wojną. Socjologia wsi w Polsce po II wojnie światowej. Polska i amerykańska socjologia wsi.
 • E. Pietraszek: Problematyka społeczna w publikacjach etnograficznych minionego ćwierćwiecza (1945-1969)
 • F. Ryszka: Pochwała metodologii
  Przedmiot badania i bohater historii. Parę uwag o metodzie.
 • T. M. Jaroszewski: Podmiotowość, struktura a poznawalność osobowości
  Człowiek podmiotem swych aktów. Podmiotowość i względna stabilność osobowości a jej „otwartość”. Czy osoba jest niepoznawalna?
 • J. Szacki: Trzy pojęcia tradycji
  Transmisja społeczna. Dziedzictwo społeczne. Tradycja.
 • W. Narojek: Budowa społeczeństwa socjalistycznego w perspektywie planów gospodarczych
  Planowy mechanizm społecznego podziału pracy. Socjologiczne współrzędne polityki gospodarczej. Zadania gospodarcze a społeczne agregaty planu. Społeczeństwo socjalistyczne – społeczeństwo planujące.
 • M. Waldenberg: W kwestii tzw. marksizmu deterministycznego
 • S. Morawski: Sztuka a społeczeństwo
 • I. Szaniawski: Intelektualizacja pracy produkcyjnej – centralny problem współczesnego kształcenia zawodowego
  W poszukiwaniu wspólnego mianownika czy też na szczycie wieży Babel współczesnej techniki. Wspólne kategorie dwu różnych dziedzin. Wspólny mianownik teorii organizacji i kierownictwa oraz teorii kształcenia zawodowego. Reprodukcja rozszerzona w warunkach pary, kolei żelaznej i  elektryczności a kształcenie robotników. Tendencja: scalanie zawodów i  wszechstronność. Reprodukcja rozszerzona w warunkach ery atomowej, elektroniki i lotów kosmicznych a kształcenie robotników. Przedmioty podstawowe i ogólnokształcące w kształceniu zawodowym. Między Scyllą egalitaryzmu a Charybdą elitaryzmu.
 • W. Adamski: Determinanty aktywności społecznej instruktorów ZHP
  Dobrowolność i przymus jako drogi prowadzące do aktywności instruktorskiej. Biograficzno-środowiskowe uwarunkowania dobrowolności. Kulturowo-organizacyjne aspekty dobrowolności. Biograficzno-środowiskowe i organizacyjne korelaty przymusu. Struktura preferencji wobec nagradzania aktywności instruktorskiej. Biograficzno-środowiskowe determinanty bezinteresowności. Biograficzno-środowiskowe determinanty odpłatnej aktywności. Kulturowo-organizacyjne determinanty bezinteresowności.
 • L. Janiszewski: O obserwacji uczestniczącej na statku morskim
  Uwagi wstępne. Obserwacja uczestnicząca na statku rybackim „X”. Stosowalność obserwacji uczestniczącej w badaniach socjologicznych na statku morskim. Próba podsumowania.

Recenzje

 • S. Kozyr-Kowalski: Max Weber a Karol Marks (rec. A. Stasiuk)
 • T. Pawłowski: Metodologiczne zagadnienia humanistyki (rec. A. P. Wejland)
 • B. Olszewska: Wieś uprzemysłowiona. Studium społeczności lokalnej w powiecie opolskim (rec. E. Pietraszek)
 • G. Kraus: Społeczne aspekty wdrażania postępu technicznego w górnictwie węgla kamiennego (rec. J. Solarz)

Kronika życia naukowego

 • Międzynarodowa konferencja na temat badań nad władzą lokalną
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Badania nad strukturą społeczną
 • Społeczno-prawne konsekwencje migracji na przykładzie powiatów Trzcianka i Czarnków – spotkanie dyskusyjne w Trzciance – 17 czerwca 1969 r.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)