Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1970

Artykuły

 • J. Ziółkowski: Pięćdziesiąt lat socjologii w Poznaniu
 • M. Ossowska: Bronisława Malinowskiego „Dziennik w ścisłym znaczeniu tego słowa”
 • J. J. Wiatr: Problemy teorii i metody w międzynarodowych badaniach porównawczych nad polityką
  Komparatystyka – dziedzina nauk politycznych czy sposób ich uprawiania? Główne podejście metodologiczne. Kultura i naród jako kategorie analizy porównawczej.
 • A. G. Zdrawomysław: W kwestii krytyki funkcjonalizmu
 • H. Białyszewski: Funkcjonalna koncepcja zmiany społecznej
  Uwagi wstępne. Prekursorzy funkcjonalizmu wobec zagadnienia zmiany społecznej. Zagadnienie zmiany w teorii T. Parsonsa. Krytyka parsonsowskiej koncepcji zmiany społecznej w socjologii zachodniej. Uwagi końcowe.
 • J. Staniszkis: Mechanizmy rozwoju i przekształceń struktur organizacyjnych (propozycja typologii)
 • R. Janik, S. Stąporek, K. Szafnicki: Zróżnicowanie społeczne załogi przedsiębiorstwa przemysłowego
  Uwagi wstępne. Kategorie i jednostki analizy. Charakterystyka społeczno-zawodowa badanej zbiorowości. Charakterystyka sytuacji materialnej badanych. Powiązanie elementów położenia społecznego. Zróżnicowanie w ramach przedsiębiorstwa a zróżnicowanie w ramach szerszych struktur. Uwagi końcowe.
 • A. Tymowski: Pochodzenie a warunki bytu rodziny
  Uwagi ogólne. Struktura demograficzna. Dochody rodzin. Wydatki rodzin. Warunki mieszkaniowe. Wyposażenie gospodarstw w dobra konsumpcji trwałej. Wnioski.
 • W. Jędrzycki: Zawód socjologa pracy
  Uwagi wstępne. Stan zatrudnienia socjologów pracy. Narodziny zawodu. Wnioski i postulaty.
 • Z. Zaborowski: Próba zastosowania koncepcji wyrównania postaw do zjawisk psychopatologicznych
  Wstęp. Sytuacje frustracyjne, wyrównania poziome i pionowe. Ambiwalentne sytuacje interpersonalne. Nerwicowe stosunki interpersonalne. Zaburzenia osobowościowe a stosunki interpersonalne. Stosunek psychoterapeutyczny.
 • K. Pospiszyl: Psychologiczna i społeczna geneza agresywnego zachowania się współczesnej młodzieży
 • A. Waligórski: Wzory i normy zamożności i bogactwa w afrykańskim społeczeństwie chłopskim – studium procesów zmiany kulturowej

Polemiki

 • B. Jałowiecki: Socjologia czy redukcja w badaniach regionalnych?
 • J. Nowicka: Uwagi o przekształcaniu zawodu farmaceuty

Recenzje

 • T. Szczurkiewicz: Studia socjologiczne (rec. W. Markiewicz)
 • Moralność i społeczeństwo. Księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej (rec. A. Sułek)
 • J. Kmita, L. Nowak: Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki (rec. E. Mokrzycki)
 • Socjologia kierownictwa, praca zbiorowa pod red. A. Matejki (rec. W. Pańków)
 • A. Matejko: Socjologia zakładu pracy (rec. A. Buchner)

Kronika życia naukowego

 • Wykorzystywanie dorobku socjologii pracy w działalności wychowawczej związków zawodowych
 • „Humanizm Pracy” – nowe czasopismo poświęcone pracy
 • Podkomitet do Spraw Oświatowych Polskiego Komitetu Narodowego ICOM

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)