Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1970

Artykuły

 • A. Kłoskowska: Wartości, potrzeby i aspiracje kulturalne małej społeczności miejskiej
 • D. Dobrowolska: Ideologie zawodowe. Zarys problematyki
  Wstęp. Tło społeczno-gospodarcze i ideologiczne kształtowania się ideologii zawodowych. Przebieg kształtowania się ideologii zawodowych. Wewnętrzna struktura ideologii zawodowych. Funkcje ideologii zawodowych.
 • A. Sarapata: Motywacje i satysfakcja dyrektorów – studium porównawcze
  Rozważania. Porównanie wyników badań nad postawami dyrektorów.
 • S. Krzemień-Ojak: Modele polityki kulturalnej
  Retoryka pisarza. Utopia intelektualisty. Nadzieje technokraty. Propozycje komunistów.
 • A. P. Wejland: Autorytet rodziców i rodzinna wspólnota wartości
  Uwagi wstępne. Rodzinna konstelacja wychowawcza i rodzinna wspólnota wartości. Autorytet. Dzieci i autorytet rodziców; autorytet uznawany i  autorytet odczuwany. O badawczym sformułowaniu problemu. Konfrontacje empiryczne. Podsumowanie.
 • B. Jałowiecki: Struktura społeczno-przestrzenna miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
  Założenia badawcze, Analiza korelacyjna. Charakterystyka miast GOP.
 • J. Zakrzewska: Parlament we współczesnym społeczeństwie włoskim
 • W. Jarosiński: Problem statystycznej oceny asymilacji Polaków za granicą
 • D. V. McGranahan: Różne podejścia do planowania społecznego
 • P. Sztompka: Logika analizy funkcjonalnej w socjologii i antropologii społecznej
  Funkcjonalizm a analiza funkcjonalna. Język funkcjonalistyczny. Wyjaśnienia i opisy funkcjonalne. Podsumowanie i wnioski.
 • M. Nowakowska: Nieformalne ujęcie współczesnej teorii testów

Recenzje

 • Przemysł a społeczeństwo. Praca zbiorowa pod red. Jana Szczepańskiego (rec. R. Dyoniziak)
 • J. Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii (rec. J. Mikułowski Pomorski)
 • M. Sobolewski: Zasady demokracji burżuazyjnej i ich zastosowanie (rec. J. J. Wiatr)
 • B. Tryfan: Pozycja społeczna kobiety wiejskiej. Studium badawcze na przykładzie rejonu płockiego (rec. D. Markowski)
 • L. Pasieczny: Inżynier w przemyśle. Studium polityki zatrudnienia i płac (rec. W. Jaśkiewicz)
 • G. Kraus: Społeczne aspekty wdrażania postępu technicznego w górnictwie węgla kamiennego (rec. J. Sobczak)
 • Z zagadnień kultury pracy robotników przemysłowych – praca zbiorowa (rec. M. Puciata)

Kronika życia naukowego

 • IV Ogólnopolski Zjazd Socjologów
 • Problemy statystyki społecznej – konferencja naukowa w GUS
 • Socjologiczne problemy ludzi morza
 • Miasto jako przedmiot badań naukowych
 • Znaczenie tradycji w działalności współczesnego muzeum

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)