Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1970

W setną rocznicę urodzin Lenina

 • J. Banaszkiewicz: Marksistowsko-leninowska koncepcja partii politycznej
  Marksistowskie i niemarksistowskie koncepcje partii politycznej. Definicje partii politycznej w polskiej literaturze naukowej. Cechy szczególne współczesnej partii politycznej – wnioski i propozycje. Próba zdefiniowania pojęcia „partia polityczna”.
 • P. Sztompka: Partia w leninowskim modelu społeczeństwa socjalistycznego
  Zasada kierowniczej roli partii w społeczeństwie socjalistycznym. Zasada kierowniczej roli partii a teoria społeczeństwa socjalistycznego.
 • S. Kozyr-Kowalski: Lenin – socjolog nie odkryty w pełni (o sposobach badania socjologii leninowskiej)
 • M. Waldenberg: Uwagi o leninowskiej koncepcji rozwoju społecznego
 • J. Malanowski: Zasada równości społecznej w ustroju socjalistycznym w pracach Lenina
 • J. Kuczyński: Leninowskie ujęcie kwestii narodowej
  Materializm i historyzm – filozoficzne elementy założeń programowych w kwestii narodowej. Dwie tendencje w kwestii narodowej – historyzm i dialektyczna interpretacja wspólnot społecznych. Proletariacki uniwersalizm i  socjalistyczna ojczyzna – aksjologia leninizmu w kwestii narodowej. Walka z nacjonalizmem i uciskiem narodowościowym. Droga klasy robotniczej do socjalistycznej ojczyzny.
 • R. Dyoniziak: O subiektywizmie w socjologii (zarys zagadnień)
 • W. Kwaśniewicz: Poglądy Włodzimierza Lenina na kulturę
  Uwagi wstępne. Miejsce problematyki kulturowej w twórczości Lenina. Pojęcie kultury. Społeczny zasięg kultury i jej typy. Dynamika rozwoju kultury.

Recenzje

 • J. J. Wiatr: Naród i państwo. Socjologiczne problemy kwestii narodowej (rec. J. Jerschina)
 • J. Ładosz: Marksistowska teoria walki klas (rec. A. Stasiuk)
 • J. Woskowski: Socjologia – wybrane zagadnienia (rec. K. Szymańska-Piotrowska)
 • J. Hoser: Zawód i praca inżyniera. Kadra inżynierska w świetle ankietowych badań socjologicznych (rec. W. Jaśkiewicz)
 • E. Jagiełło-Łysiowa: Zawód rolnika w świadomości dwóch pokoleń wsi (rec. B. Olszewska-Dyoniziak)
 • J. Turowski, A. Bornus: Drogi modernizacji wsi – przenikanie innowacji do rolnictwa i wsi województwa lubelskiego (rec. B. Olszewska-Dyoniziak)
 • Wybrane zagadnienia rozwoju kultury w Polsce – zbiór artykułów (rec. T. Goban-Klas)
 • T. Wójtowicz: Formy aktywności kulturalnej załogi Zakładów im. G. Dymitrowa w Warszawie (rec. T. Goban-Klas)

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)