Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1971

Artykuły

 • J. Ziółkowski: Floriana Znanieckiego Miasto w świadomości jego obywateli – odczytane po raz drugi
 • K. Grzegorczyk: O pojęciu wartości w antropologii kulturowej
 • A. Podgórecki: Rozumienie socjotechniki i zakres jej stosowalności
  Problem. Trzy punkty widzenia dotyczące socjotechniki. Zakres stosowalności socjotechniki. Konkluzja.
 • J. Mikułowski-Pomorski: O naukowym i socjologicznym charakterze wiedzy o masowym komunikowaniu
  Wstęp. Teoretyczne podstawy wiedzy o społecznych funkcjach masowego komunikowania. Postępy badań empirycznych. Badania dyfuzyjne w nauce o  masowym komunikowaniu. Tendencje badań nad masowym komunikowaniem w  Polsce. Wnioski i propozycje.
 • W. Łukaszewski: Teoria zachowania się a problem kary
  Pojęcie kary. Związki kar z nagrodami. Problem wartości kary. Kontrowersje wokół skuteczności kary. Uwagi końcowe.
 • X. Gliszczyńska: Herzberga teoria motywacji i jej krytyka
 • J. Kleew: Kilka uwag o międzynarodowym przepływie technologii
 • M. Gulczyński: Militaryzacja nauki w USA
  Zaangażowanie naukowców w realizację zadań wojennych. Militaryzacja placówek naukowo-badawczych. „Technokraci” czy wykonawcy polityki oligarchii „plutokratycznej”. Militaryzacja nauki a rozwój gospodarki cywilnej.
 • K. Z. Sowa: Środowisko społeczne mieszkańca wielkiego miasta
  Uwagi wstępne. Środowisko społeczne pierwotne i wtórne. Środowisko społeczne w  zbiorowości niezurbanizowanej. Struktura środowiska pierwotnego mieszkańca wielkiego miasta. Rozszerzanie się środowiska wtórnego.
 • S. Cieśla: Kierunki ewolucji samorządu mieszkańców w osiedlach mieszkaniowych
  Wstęp. Powstanie samorządu. Funkcjonowanie samorządu. Przemiany struktur samorządu. Wnioski.
 • A. Roehrich: Przemiany urbanizacji a wzrost konsumpcji leków psychotropowych
 • J. Zywert: Poglądy Cyganów na atrakcyjność zawodów
 • B. Krawczyk, Z. Krawczyk: Socjologiczne badania nad sportem w Polsce

Recenzje

 • R. Jezierski: Poglądy etyczne Edwarda Abramowskiego. Studium struktury, genezy i funkcji jego systemu etycznego (rec. R. Światło i S. Kowalski)
 • J. Szczepański: Socjologia i społeczeństwo (rec. A. Borucki)
 • M. Siemieński: Z badań nad działalnością kulturalno-oświatową w Nowej Hucie; W. Kwaśniewicz: Czytelnictwo prasy w Nowej Hucie – jego podłoże i funkcje społeczno-kulturowe. Studium oparte na spuściźnie po Władysławie Kobylańskim; R. Siemieńska: Nowe życie w nowym mieście; P. Zakrzewski: Zjawisko wykolejenia społecznego młodzieży na terenach uprzemysławianych (wyniki badań w Nowej Hucie) (rec. J. Sulimski)
 • K. Hirszel: Lekarze-ftizjatrzy. Realizacja potrzeb związanych z pracą zawodową (rec. Z. Zaborowski)
 • A. Waligórski: Społeczność afrykańska w procesie przemian 1890-1949. Studium wschodnioafrykańskiego plemienia Luo (rec. A. Paluch)

Kronika życia naukowego

 • Konferencja redaktorów naczelnych czasopism filozoficznych i  socjologicznych Akademii Nauk krajów socjalistycznych (Kijów 22-26 VI 1970)
 • Socjologia i matematyka – „szkoła-seminarium” (Nowosybirsk, 6-17 lipca 1970)
 • Założenia teoretyczne a dyrektywy badawcze – konferencja metodologiczna (Ustronie Wielkopolskie, 8-11 IV 1970)
 • Zakład Socjologii Pracy Instytutu Nauk Społecznych AGH w Krakowie

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)