Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1971

Artykuły

 • J. J. Wiatr: Miejsce teorii rozwoju społecznego w systemie teoretycznym marksizmu
  Integralny charakter teorii marksizmu. Teoria rozwoju społecznego – materializm historyczny – materialistyczne pojmowanie dziejów. Teoria rozwoju społecznego a socjologia marksistowska. Teoria rozwoju społecznego jako ideologiczna podbudowa działania.
 • S. Amsterdamski: Nauka jako przedmiot humanistycznej refleksji
  Wstęp. Kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia. Dwie koncepcje nauki. Ahistoryzm i relatywizm w badaniach nad nauką.
 • Z. Gostkowski: Zastosowanie miar taksonomicznych w ustalaniu docelowych zadań planowania w oparciu o porównania międzynarodowe
  Dwa podejścia do ustalania celów planowania. Pojęcie dystansu taksonomicznego i jego zastosowanie w konstruowaniu macierzy odległości między krajami i ich drabiny rozwojowej. Alternatywne procedury uzyskiwania celów.
 • A. Tymowski: Minimum socjalne – rozważania metodologiczne
  Uwagi ogólne. Kryteria doboru modeli gospodarstw domowych objętych ustalaniem minimum spożycia. „Koszyk” dóbr i usług objętych minimum socjalnym – problemy metodologiczne.
 • P. M. George: Modele a konserwatyzm społeczny w socjologii
  Wstęp. Różne modele. Podsumowanie i wnioski.
 • P. Graff: Oceny a system preferencji
 • K. Pospiszyl: Ideologia a osobowość (niektóre aspekty psychologii postaw politycznych)
 • W. Adamski: Problemy w socjologii młodzieży
 • M. Łoś: Motywacje i emocjonalne uwarunkowania poziomu aspiracji
 • A. Kwilecki: Quebec, socjologia quebecka, ideologia quebecka
  Proces tzw. przebudzania się Quebecu. Biali Murzyni Ameryki. Socjologia w  Quebecu. Teoretyczne ujęcia „problemu Quebecu”. Treść i funkcja ideologii quebeckiej. Federalizm jako przeciwstawienie nacjonalizmu (koncepcje i polityka P. E. Trudeau)
 • L. Kolarska: Z zagadnień struktury społecznej Meksyku
  Czynniki warunkujące heterogeniczność społeczeństwa meksykańskiego. Kryteria i  koncepcje zróżnicowania społeczeństwa. Analiza w kategoriach klasowych.
 • T. Gospodarek: Z badań nad kulturą polityczną w zakładach wielkoprzemysłowych
 • J. Rembowski: Postawy dzieci wobec rodziców i członków rodzin
  Postawy dzieci wobec rodziców i pozostałych osób w rodzinie. Postawy dzieci wobec członków rodziny w zależności od płci. Wyniki i wnioski z  przeprowadzonych badań.
 • R. Siemieńska: O zróżnicowaniu wewnętrznym grupy społeczno-zawodowej
  Wprowadzenie. Charakterystyka analizowanej zbiorowości. Styl życia: aktywność kulturalna, praca społeczna. Środowisko ekologiczne a warunki życia i  pracy. Czynniki różnicujące styl życia. Preferencje i aspiracje. Uwagi końcowe.

Recenzje

 • Społeczne problemy pracy i produkcji. Polsko radzieckie badania porównawcze, pod red. G. W. Osipowa i J. Szczepańskiego (rec. J. Kulpińska)
 • F. Adamski: Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa (rec. W. Markiewicz)
 • Problemy struktury i aktywności społecznej. Praca zbiorowa pod red. S. Widerszpila, C. Heroda, J. Janickiego i A. Owieczki (rec. J. J. Wiatr)
 • W. Bieńkowski: Kazimierz Kelles-Krauz. Życie i dzieło (rec. H. Landau)
 • M. T. Staszewski: Wolność sumienia przed trybunałem II Rzeczypospolitej (rec. D. Tanalski)

Kronika życia naukowego

 • Współczesne i przyszłe społeczeństwo – przewidywanie i panowanie społeczne
 • Wzbogacone badania nad strukturą społeczną

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)