Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1972

Artykuły

 • P. Sztompka: Strategia budowy teorii w socjologii
  Zagadnienia ogólne. Niektóre strategie tradycyjne. Eksplanacyjne strategie budowy teorii. Podsumowanie i wnioski.
 • J. Banaszkiewicz: Burżuazyjna demokracja parlamentarna a system partyjny
  Rola systemu dwupartyjnego w burżuazyjnej demokracji parlamentarnej. Partie typu „komitet wyborczy” w burżuazyjnej demokracji parlamentarnej.
 • S. Kowalski: Rola rodziny w jednolitym systemie wychowania
 • B. Olszewska-Dyoniziak: Metodologiczne i socjologiczne problemy badań nad społecznościami lokalnymi
  Ramy teoretyczno-metodologiczne badań nad społecznościami lokalnymi Anglii i  Stanów Zjednoczonych. Aspekty teoretyczne polskich badań nad społecznościami lokalnymi – propozycja syntezy.
 • A. P. Wejland: Niektóre problemy analizy znawstwa informatorów w badaniach socjologicznych
 • J. Paszkiewicz- Sokołowska: Konformizm i nonkonformizm jako wartości
 • P. Wójcik: Burżuazyjno-technokratyczny a socjalistyczny model przedsiębiorstwa
  Kryzys zarządzania w przemyśle w początkach XX w. Burżuazyjno-technokratyczny program usprawniania gospodarki. Krytyka burżuazyjno-technokratycznego modelu przedsiębiorstwa – koncepcja przedsiębiorstwa uspołecznionego.
 • A. Preiss: Organizacyjne determinanty integracji kadry technicznej z przedsiębiorstwem
  Formowanie się organizacji przedsiębiorstwa. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa a proces integracji. Kształtowanie się ról pracowników technicznych. Organizacja pracy w opinii inżynierów i techników. Możliwości udziału pracowników technicznych we współzarządzaniu.

Recenzje

 • S. Nowak: Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne (rec. J. Lutyński)
 • S. Nowak: Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne (rec. A. P. Wejland)
 • Z. Tyszka: Przeobrażenia rodziny robotniczej w warunkach uprzemysłowienia i urbanizacji (rec. B. Łobodzińska)
 • K. Nowak: System partyjny w Stanach Zjednoczonych (rec. A. Bałaban)
 • T. Goban-Klas: Młodzi robotnicy Nowej Huty jako odbiorcy i współtwórcy kultury (rec. A. Świątkowski)
 • L. Mróz: Cyganie (rec. B. S. Kunda)

Kronika życia naukowego

 • Konferencja na temat: Procesy społeczno-zawodowej adaptacji młodych pracowników w przemyśle
 • Konferencja naukowo-metodyczna filozofów i socjologów

 

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)