Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1972

Artykuły

 • L. Nowak: Marksowski model struktury klasowej społeczeństwa socjalistycznego
  Problem marksowskich wieloznaczności. Marksowska zasada wprowadzania pojęć teoretycznych. Założenia idealizujące marksowskiej teorii klas społeczeństwa kapitalistycznego. Podstawowe prawo struktury klasowej społeczeństwa kapitalistycznego. Konkretyzacja podstawowego prawa struktury klasowej społeczeństwa kapitalistycznego w Kapitale. Konkretyzacja podstawowego prawa struktury klasowej społeczeństwa kapitalistycznego w innych pracach Marksa i Engelsa. Konkluzje metodologiczne.
 • A. Paluch: Współczesne antropologiczne teorie zmiany społecznej i kulturowej i przemiany w Ameryce
  Przemiany społeczne i kulturowe w Ameryce współczesnej. Problem przedmiotu antropologicznej analizy zmiany kulturowej. Przemiany kultur tradycyjnych a antropologiczne teorie zmiany kulturowej. Nowa rzeczywistość społeczna i kulturowa Afryki. Modele analizy zmiany społecznej i kulturowej w antropologii społecznej.
 • T. Goban-Klas: Problematyka publiczności na tle struktury społecznej
  Typologia zbiorowości społecznych. Problematyka zbiorowości odbiorczych.
 • I. Reszke: Badania następstw rozbieżności czynników statusu w latach 1954-1970
  Schemat badań. Propozycje dotyczące dalszych badań.
 • M. Ciechocińska: Próba modelowego ujęcia losów pracowników instytucji zdeglomerowanych
  Przedmiot i zakres badania. Próba ujęcia modelowego. Uwagi końcowe.
 • S. Jałowiecki: Przejście na emeryturę jako proces zmian aktywności
 • M. Sokołowska: Miasto jako przedmiot badań medycyny
  Niektóre cechy nauki medycyny i naukowych badań lekarzy z punktu widzenia badaczy miasta. Podejście ekologiczne i epidemiologiczne w badaniach nad występowaniem chorób w mieście. Badania szkodliwości przyrodniczych środowiska miejskiego. Urbanizacja jako przyczyna chorób. Zakończenie.
 • J. Sztumski: Efektywność systemu informacji w świetle socjologii
 • K. Pałecki: O pojęciu kultury prawnej
  Zamierzenie pracy. Znaczenie „prawa”. Znaczenie „kultury”. Kultura a prawo (konfrontacja przyjętych określeń). Definicja kultury prawnej. Kultura prawna – świadomość prawna – postawy prawne. Podkultura prawna. Zagadnienia poziomu kultury prawnej w oznaczonej zbiorowości.
 • A. Kojder: Dwa rodzaje wiedzy o społecznej znajomości prawa: spekulatywne i empiryczne
 • Z. Bokszański: Pojęcie działania społecznego w teorii socjologicznej Floriana Znanieckiego
  Koncepcja działania w pierwszych pracach socjologicznych F. Znanieckiego. Koncepcja działania w pracach okresu The Method of Sociology i Social Actions. Koncepcja działania w Cultural Sciences. Zakończenie

Recenzje

 • B. Gałęski: Innowacja a społeczność wiejska (rec. B. Olszewska-Dyoniziak)
 • W. Markiewicz: Propedeutyka nauki o społeczeństwie (rec. J. Jerschina)
 • J. J. Wiatr: Polska – nowy naród (rec. A. Szumakowicz)
 • J. Kluczyński: Kwalifikacje a rozwój gospodarczy (rec. W. Jaśkiewicz)
 • B. Weber: Młodzież a współczesne wzory wychowawcze (rec. G. Babiński)
 • Cz. Mojsiewicz: Bundeswehra i społeczeństwo NRF (rec. J. J. Wiatr)

Kronika życia naukowego

 • Zespół Badań Socjologicznych RN ZSP
 • Konferencja na temat roli nauk społecznych w programowaniu rozwoju społeczno-ekonomicznego (Dyskusja nad Wytycznymi na VI Zjazd PZPR, Warszawa 12-13 XI 1971)
 • Konferencja na temat perspektyw rozwojowych socjalistycznego społeczeństwa polskiego i zadań socjologii w świetle nowej polityki partii (Kraków, 27-28 XI 1972)

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)