Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1972

Artykuły

 • M. Chmara, L. Nowak: Zasada historyzmu w teorii marksistowskiej i marksowskiej
  Problem artykułu. Historyzm światopoglądowy, ontologiczny i metodologiczny. Formalne wersje zasady historyzmu. Merytoryczne wersje zasady historyzmu we współczesnej literaturze marksistowskiej. Próba rekonstrukcji marksowskiej zasady historyzmu. Socjologiczne uzasadnienie zasady historyzmu marksowskiego. Zakończenie.
 • A. Sułek: Granice eksperymentu w makro- i mikrosocjologii
  Wstęp. Techniczne granice manipulacji eksperymentalnej. Aksjologiczne granice manipulacji eksperymentalnej. „Sztuczność” sytuacji eksperymentalnej jako granica eksperymentu. Zakończenie.
 • M. Dymkowski: Problematyka badań historyczno-porównawczych w twórczości Stefana Czarnowskiego
  Założenia i postulaty metodologiczne. Komparatystyka w praktyce badawczej.
 • M. Marody: Sposób wyjaśniania u Maxa Webera w świetle współczesnych koncepcji metodologicznych
  Tło koncepcji metodologicznych Maxa Webera. Przedmiot i metody „socjologii rozumiejącej”. Współczesne koncepcje wyjaśniania zachowań i procesów społecznych za pomocą modeli działań racjonalnych. Wyjaśnianie zachowań za pomocą modeli działań racjonalnych u Maxa Webera.
 • J. J. Wiatr: Integracja Europy Zachodniej: trzy modele analizy teoretycznej
 • J. Szatkowska: Przeobrażenia świadomości kastowej w rozwoju politycznym
  Propozycja interpretacji kasty w procesach rozwoju politycznego. Stowarzyszenia kastowe: przypadek Vannija Kula Kszatrija Sangham. Warunki przeobrażeń świadomości kastowej.
 • M. Gulczyński: Społeczno-ekonomiczne przesłanki kryzysu ideologii burżuazyjnej
  Kryzys mechanizmów. Kryzys celów systemu kapitalistycznego. W poszukiwaniu nowych celów.
 • D. Dobrowolska: Praca zawodowa jako wartość dla przedstawicieli różnych klas i kategorii zawodowych
  Wstęp. Czy praca jest dla człowieka wartością? Praca (zwłaszcza praca zawodowa) a inne wartości. Poszczególne aspekty pracy jako wartość. Wartości ogólnospołeczne związane z pracą, przejawiające się w niej, przekazywane w toku pracy. Uwagi końcowe.
 • J. Turowski: Teoria indywidualizacji rodziny małej i autonomizacja jednostki w świetle polskich badań socjologicznych
 • M. Łoś: Uwarunkowania aspiracji młodzieży wiejskiej
 • J. Solarz: Niektóre zmienne socjologiczne opisu organizacji
  Uwagi wstępne. Jednostka w organizacji. Role pełnione w organizacjach. Grupy uczestników organizacji połączone więzią technologiczną.

Recenzje

 • J. Kwaśniewski, T. J. Mackiewicz: Studia dla pracujących. Rola zakładów pracy i koszty kształcenia (rec. J. Kulpińska)
 • B. Mrozek: Indie współczesne (rec. J. Szatkowska)

Kronika życia naukowego

 • Rozwój i stan badań socjologicznych na Wybrzeżu Gdańskim
 • Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia PTS – 4 III 1972
 • Konferencja redaktorów naczelnych czasopism filozoficznych i socjologicznych akademii nauk krajów socjalistycznych

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)