Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1973

Artykuły

 • J. Danecki: Przesłanki i założenia perspektywicznej teorii podziału
  Uwagi wstępne. Bilans zmian i przekroje aktualnych zróżnicowań. Zróżnicowanie szans młodego pokolenia. Społeczne funkcje polityki podziału. Ekonomiczne funkcje polityki podziału. Potrzeby i możliwości. Perspektywiczny model podziału.
 • Z. T. Wierzbicki: Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej w socjologicznej perspektywie
 • B. S. Kunda: Proces asymilacji mniejszości narodowej
 • A. Kwilecki: Zagadnienia kadrowe socjologii polskiej
 • Dane ogólne. Socjologowie w wyższych uczelniach. Socjologowie w  instytutach naukowo-badawczych. Socjologowie w instytucjach praktycznej działalności. Ogólne wnioski.
 • D. Markowski: Funkcje ideologiczne a składniki poznawcze koncepcji „społeczeństwa masowego” i „społeczeństwa postindustrialnego”
  Wybrane zagadnienia. „Społeczeństwo masowe”. Problem „rewolucji naukowo-technicznej”. „Społeczeństwo postindustrialne”. Rozwój socjalistycznego społeczeństwa uprzemysłowionego.
 • T. Kwiatkowska: Przemiany roli ideologii w państwach socjalistycznych w ujęciu teorii „sowietologicznych”
  Totalitaryzm: rozbieżności w obrębie teorii; koncepcja modelu dynamicznego a rola ideologii. Teorie „dezideologizacji” systemu socjalistycznego. Rewizja i  ciągłość – rola ideologii w zmieniającym się systemie społeczno-politycznym.
 • W. Okoń: Wpływ pracy grupowej na proces integracji
  Formy pracy grupowej a rozwój intelektualny uczniów. Formy pracy grupowej a socjalizacja uczniów. Wnioski końcowe.
 • B. Wciórka: Warszawscy studenci – neurotyczność i przystosowanie (zastosowanie metody korelacji z opóźnieniem)
  Wprowadzenie. Metoda badawcza i wskaźniki. Metoda analizy. Wyniki. Opis związków statystycznych. Opis związków dynamicznych. Konfrontacja związków statystycznych z dynamicznymi. Próba wyjaśnienia. Podsumowanie.
 • B. Olszewska-Dyoniziak: Antropologia społeczna jako nauka o człowieku
 • W. Kalinowski: O przedmiocie, możliwości i potrzebie uprawiania estetyki socjologicznej
 • I. Reszke: O przydatności monografii zawodów
  Monografie zawodów jako metoda badania problemów socjologii zawodów. Charakterystyka istniejących opisów kategorii zawodowych. Potrzeby dotyczące nowo powstających monografii zawodów.
 • I. Białecki: Olimpiady matematyczne a niektóre formy selekcji szkolnej
  Dwie funkcje selekcji w systemie szkolnym. Rola selekcji olimpijskiej. Selekcja olimpijska a selekcja szkolna – trzy płaszczyzny porównań. Wstępne wyniki badań nad selekcją olimpijską. Konkluzje.
 • A. Szumakowicz: Z problematyki upowszechniania kultury filmowej (dyskusyjne kluby filmowe)
  Kultura masowa i społeczeństwo. Film jako element kultury. Ruch dyskusyjnych klubów filmowych. Niektóre ważniejsze wyniki badań empirycznych. Uwagi końcowe.
 • J. Wódz: Postawy wobec zjawiska patologii społecznej (z badań w Nowej Hucie)
  Rozważania wstępne. Spostrzeganie przez badanych poszczególnych zjawisk patologii społecznej. Ocena zjawisk patologii społecznej. Współzależność wiedzy i  oceny. Predyspozycje do zachowań. Grupy społeczne mające największy wpływ na kształtowanie postaw wobec zjawisk patologii społecznej. Znajomość poszczególnych elementów postawy a możliwości oddziaływania praktycznego.

Polemiki

 • G. Kłoska: Uwagi o artykule Leszka Nowaka "Oceny w naukach społecznych"

Recenzje

 • Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 3, pod red. Z. Gostkowskiego i J. Lutyńskiego (rec. A. Sułek)
 • S. Gerstmann: Rozmowa i wywiad w psychologii (rec. A. P. Wejland)
 • G. L. Mosse: Kryzys ideologii niemieckiej Rodowód intelektualny III Rzeszy (rec. J. Banaszkiewicz)
 • P. Sztompka: Metoda funkcjonalna w socjologii i antropologii społecznej (rec. J. Mucha)
 • Społeczne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego, pod red. J. Szczepańskiego (rec. A. Stojak)
 • J. Graczyk: Problemy socjologiczne Ludowego Wojska Polskiego (rec. L. Indisow)
 • A. W. Gouldner: The Coming Crisis odf Western Sociology (rec. E. Mokrzycki)
 • The State of Sociology In Eastern Europe Today, ed. by J. J. Wiatr (rec. J. Kulpińska)

Kronika życia naukowego

 • Ogólnopolska konferencja poświęcona teoretycznym i metodologicznym zagadnieniom socjologii prawa
 • Konferencja nt. Planowanie społeczne – humanizacja pracy i organizacji – praktyczna funkcja socjologii pracy
 • Listy do Redakcji

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)