Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1973

Artykuły

 • P. Wójcik: Marksowsko-leninowska koncepcja udziału załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  Marksowska koncepcja likwidacji burżuazyjnych stosunków produkcji w skali przedsiębiorstwa. Doświadczenia proletariackich spółdzielni wytwórczych i  spółdzielni pracy. Marksowska krytyka biurokratyczno-technokratycznych i  anarchistyczno-syndykalistycznych koncepcji organizacji przedsiębiorstwa. Poglądy W. Lenina na rolę załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wnioski.
 • E. Masłyk: Informacja w opiniach pracowników przedsiębiorstwa przemysłowego (socjologiczna próba definicji zjawiska)
 • K. Pospiszyl: Psychospołeczne źródła niechęci do pracy u młodych mężczyzn
  Wprowadzenie. Sytuacja wychowawcza w domu rodzicielskim. Wykształcenie badanych oraz ich stosunek do szkoły. Zaburzenia w zachowaniu się badanych. Stosunek do pracy zawodowej.
 • S. Szostkiewicz: Wpływ programu radiowego na słuchaczy (próba eksperymentu badawczego na przykładzie audycji „W Jezioranach”)
 • W. Kalinowski: Estetyka socjologiczna. Funkcjonalizm versus genetyzm
 • A. Kojder: Prawo jako narzędzie zmiany zachowań zwyczajowych
  Uwagi wstępne. Założenia i problemy. Rola prawa w zmianie zachowań zwyczajowych. Prawo, zachowania zwyczajowe a potrzeby społeczne. Sankcje prawne a normy zachowania zwyczajowego. Wartość prewencyjna sankcji prawnych. Ograniczenia funkcji prewencyjnej sankcji prawnych. Podsumowanie.
 • J. Staniszkis: Odmiany władzy (z problemów sterowania w wielkich systemach)
 • A. Komendera: Socjologiczne monografie wsi w Polsce – analiza przedmiotu i metodologii
  Wprowadzenie: Monografia F. Bujaka i początki monografistyki. Geneza monografii socjologicznych. Wybrane schematy badań empirycznych. Wnioski.
 • J. Orlik, A. Sułek: Stan i potrzeby polskiego czasopiśmiennictwa socjologicznego
  „Studia Socjologiczne”. „Kultura i społeczeństwo”. ‘Przegląd Socjologiczny”. „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”. „Pamiętnikarstwo Polskie”. Informacja naukowa w czasopismach socjologicznych. Krytyka naukowa w czasopismach socjologicznych. Wnioski i postulaty.
 • B. Tuchańska: Socjologia w prasie polskiej w latach 1956-1970
  Założenia metodologiczne analizy. Charakterystyka materiałów z poszczególnych pism. Realizacja funkcji przypisywanych artykułom.

Polemiki

 • A. Siemianowski: W sprawie interpretacji humanistycznej (w związku z artykułem M. Marody)

Recenzje

 • S. Kozyr-Kowalski, J. Ładosz: Dialektyka a społeczeństwo (rec. S. Dziamski)
 • A. Podgórecki: Socjotechnika. Style działania (rec. T. Goban-Klas)
 • I. Tetelowska: Szkice prasoznawcze (rec. T. Goban-Klas)
 • A. Sarapata: Dyrektor jako kierownik zespołu (rec. P. Tobera)
 • F. Michoń: Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie (rec. A. Buchner)
 • M. Jarosińska: Przystosowanie młodzieży robotniczej do pierwszej pracy (rec. S. Dzięcielska-Machnikowska)
 • Z. Jopowicz: Warunki powodzenia w studiach zaocznych (rec. Z. Kawka)

Kronika życia naukowego

 • Sesja Naukowa Instytutu Nauk Społecznych AGH w Krakowie nt. Pedagogiczne problemy startu zawodowego młodej kadry naukowej uczelni technicznej
 • Konferencja socjologów nauki w Krakowie
 • Konferencja naukowa nt. Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)