Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1973

Artykuły

 • L. Nowak: Teoria formacji społecznej jako teoria adaptacyjna
  O obiegowej interpretacji materializmu historycznego. Analiza przykładu: adaptacja stosunków produkcji do stanu sił wytwórczych. Adaptacyjna interpretacja podstawowych zależności teorii formacji społecznej. Zależności adaptacyjne i ich odmiany. Podstawowe tezy teorii formacji jako twierdzenia adaptacyjne. System adaptacyjny. O strukturze teorii formacji społecznej.
 • M. Nowakowska: Analiza czynnikowa: arbitralne decyzje w ramach modelu matematycznego
  Model matematyczny. Dyskusja. Skalowanie wielowymiarowe.
 • F. Tych: Uwagi o poglądach społecznych Róży Luksemburg
 • P. Wójcik: Stanisław Rychliński – ekonomista, socjolog, polityk społeczny
 • J. J. Wiatr: Juliana Hochfelda „marksizm otwarty”
  Uczony i działacz. Moralne i intelektualne wartości marksizmu. Nauka a działanie polityczne. Marksizm „otwarty”.
 • A. Podgórecki: W poszukiwaniu ogólnej teorii socjologii prawa
  Problem. Zastosowanie pojęć ogólno socjologicznych. Specyficzne pojęcia wytworzone przez badania socjologiczno-prawne. W poszukiwaniu syntezy. Wnioski.
 • M. Borucka-Arctowa: Socjologia prawa w Polsce powojennej. Ocena syntetyczna dorobku naukowego
  Przyczyny wzrostu zainteresowania socjologią prawa. Nurty, które przyczyniły się do skrystalizowania się socjologii prawa w Polsce powojennej. Systematyzacja problematyki. Omówienie wyodrębnionych grup tematycznych. Główne ośrodki badań socjologiczno-prawnych.
 • A. Sadowski: Pojęcie grupy etnicznej w socjologii
  Trudności związane z definiowaniem pojęcia grupy etnicznej. Grupa etniczna jako nazwa różnych układów społecznych. Charakter więzi społecznej – podstawa zróżnicowania koncepcji grup etnicznych. Określenie terminu grupa etniczna. Świadomość etniczna a świadomość narodowa. Grupa etniczna a  grupa terytorialna, lokalna, regionalna.
 • W. Modzelewski: Naród w teorii społecznej pozytywizmu warszawskiego
  Naród a społeczeństwo polityczne. Naród jako organizm społeczny. Uwagi końcowe.
 • J. Kulpińska: Socjologia pracy i przemysłu w Polsce
 • B. Mikołajewska: Postawy wobec pracy a wydajność
  Postawy wobec pracy badane w szkole Human Relations. Pojęcie postawy, rola postawy w determinowaniu zachowań. Instrumentalne znaczenie wydajności jako czynnik wywołujący wydajność. Podsumowanie.

Polemiki

 • L. Nowak: Jak jest możliwy deskryptywizm antypozytywistyczny?
 • E. Mokrzycki: The Polish Sociological Bulletin (Uwagi i propozycje w związku z dyskusją nad stanem czasopiśmiennictwa socjologicznego)

Recenzje

 • D. Gwisziani: Organizacja i zarządzanie. Socjologiczna analiza teorii burżuazyjnych (rec. J. Solarz)
 • T. Kaczmarek: Sędziowski wymiar kary w PRL w świetle badań ankietowych (rec. A. Rzepliński)
 • K. Łapińska: Wieś uprzemysłowiona a problem czasu wolnego (rec. J. Węgleński)
 • W. Piwowarski: Religijność wiejska w warunkach urbanizacji. Studium socjologiczne (rec. M. Libiszowska)
 • H. Worach-Kardas: Nauczyciele a emerytura (rec. H. R Tucholska-Załuska)

Kronika życia naukowego

 • Partyjna Narada Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Konferencja nt. Rola klasy robotniczej na współczesnym etapie rozwoju społeczeństwa socjalistycznego
 • Polsko-czechosłowackie sympozjum nt. Przemiany struktury społecznej w społeczeństwie socjalistycznym
 • Konferencja redaktorów czasopism filozoficznych i socjologicznych Akademii Nauk krajów socjalistycznych
 • Drugie Polsko-Austriackie Sympozjum Socjologiczne
 • Badania nad młodzieżą – międzynarodowe kolokwium w Wandlitz
 • Prawo jako czynnik oddziaływania społecznego – IX Konferencja Socjologii Prawa

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)