Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1981

Artykuły

 • Wydarzenia w Polsce 1980 (Komentarze socjologiczne)
 • J. Goćkowski, M. Łoś, J. Mikułowski-Pomorski: Modele socjologii w Polsce.
  Prezentacja zagadnienia. Normalność stanu socjologii polskiej. Procesy dezintegracji w socjologii polskiej. Orientacje teoretyczne w socjologii polskiej. Orientacje teoretyczne w socjologii światowej a socjologia polska. Kłopoty z teorią i empirią w socjologii polskiej. Orientacje społeczne w socjologii polskiej. Refleksje dotyczące teraźniejszości i  przyszłości.
 • M. K. Mlicki: Niektóre dylematy socjotechniki.
 • W. Świątkiewicz: Zróżnicowanie społeczne a zróżnicowanie kulturalne.
 • S. Marczuk: Młodzież akademicka i robotnicza wobec zróżnicowania społecznego w Polsce Ludowej (Badania porównawcze).
  Wstęp. Krótka charakterystyka badań. Czynniki zróżnicowania społecznego w  świadomości badanych - percepcja siły ich oddziaływania. Czynniki w  niewielkim zakresie różnicujące możliwości ludzi. Robotnicy wobec wybranych zagadnień zróżnicowania społecznego. Wybrane determinanty percepcji czynników zróżnicowania społecznego.
 • J. Jerschina: Socjologia dialektyczna a kryzys socjologii.
  Dylematy socjologii mieszczańskiej i próba ich rozwiązania w oparciu o  dialektykę krytyczną. Paradygmat socjologii dialektycznej P. Sztompki a  niektóre dylematy socjologii współczesnej. Konkluzje.
 • J. Tittenbrun: Teoria uwarstwienia społecznego T. Parsonsa.
 • A. Zajączkowski: Czarna Afryka - zagadnienia narodu i państwa.
 • B. Jałowiecki: O tak zwanej dwoistości kultury.
 • B. A. Sterniczuk-Brakoniecka: Obraz problemów społecznych w polskiej socjologii miasta.
  Uwagi wstępne. Problemy społeczne w polskich pracach z zakresu socjologii miasta. Czynniki warunkujące obraz problemów społecznych w literaturze z  zakresu socjologii miasta. Zakończenie.
 • A. Buchner-Jeziorska: Realizacja funkcji motywacyjnej płac w świetle badań socjologicznych.
 • B. Sułkowski: Społeczne funkcje satyry a postawa magiczna.
  Rozrywka niepuerylna. Środowiskowe poczucie humoru. Postawa magiczna. Integrujące funkcje komizmu.
 • J. Poplucz: Badania warunków kształtujących postawy zawodowe pracowników przemysłu.
 • M. Łączkowska. Praca domowa, jej charakter oraz wartość społeczna.

Recenzje

 • S. Kozyr-Kowalski: Klasy i stany. Max Weber a współczesne teorie stratyfikacji społecznej (rec. N. Kraśko).
 • J. J. Wiatr: Przyczynek do zagadnienia rozwoju społecznego formacji socjalistycznej (rec. P. Buczkowski).
 • J. J. Wiatr: Przyczynek do zagadnienia rozwoju społecznego formacji socjalistycznej (rec. K. Gorlach).
 • W. Jędrzycki: Humanizacja pracy i kierownictwa (rec. P. Tobera).
 • M. Jarosz: Problemy dezorganizacji rodziny (rec. M. Sokołowska).
 • D. Markowski: Rozwój a świadomość społeczna. Studia i szkice socjologiczno-polityczne (rec. M. Malikowski).
 • G. Babiński: Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych (rec. Z. Korsak).
 • E. O. Wright: Class, Crisis and the State (rec. J. Szczupaczyński).
 • B. Stawrow: Burżuaznata sociołogija w Byłgarya meżdu dwete swetowni wojni (rec. M. Karabelowa-Panowa).

Kronika życia naukowego

 • Konferencja nt. "Pogranicze polsko-niemieckie w przeszłości i obecnie".
 • Konferencja nt. "Gospodarny Poznań - stereotyp i rzeczywistość".
 • Konferencja Rady Badań Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)