Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3,4/1982

Artykuły

 • J. Szczepański: 25 lat Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Z. Bokszański: Kategoria działania w socjologicznych analizach interakcji.
 • J. Sujecka-Lachowicz: Wizja socjologii "teoretycznej" A. Malewskiego a pewne metateoretyczne problemy socjologii.
  Ogólny zarys metodologicznego modelu socjologii "teoretycznej" (pojęcie teorii i strategia badawcza). Filozoficzne założenia socjologii "teoretycznej" (Koncepcja języka nauki i jej konsekwencje dla sposobu rozumienia teorii empirycznej). Model socjologii "teoretycznej" w świetle leżących u  jego podłoża założeń filozoficznych. Miejsce koncepcji Malewskiego w  powojennej socjologii polskiej.
 • E. Nasalska: Kierunki rozwoju analizy treści.
  Historia analizy treści. Techniki badawcze stosowane w analizie treści. Zastosowanie analizy treści.
 • P. Sztompka: Dynamika ruchu odnowy w świetle teorii zachowania zbiorowego.
  O potrzebie teorii i granicach jej użyteczności. Aspekty ruchu odnowy. Osiem hipotez; szkic teorii ruchu odnowy.
 • M. Marody: Język i wiedza potoczna w wyjaśnianiu zachowań.
 • B. A. Misztal, B. Misztal: Rola procesów spontanicznych i kontrolowanych w przebiegu socjalistycznej urbanizacji.
  Wprowadzenie. Procesy żywiołowe i kierowane w funkcjonowaniu socjalistycznego systemu społeczno-gospodarczego. Procesy społeczne w mieście socjalistycznym. Uwagi końcowe.
 • A. Sarapata: Wartość pomiaru zadowolenia z pracy przy zastosowaniu skali znaczenia i skali rozmiaru.
  Kilka uwag na temat różnych stanowisk badaczy. Wyniki weryfikacji modeli i miar zadowolenia z pracy. Konkluzje.
 • J. T. Hryniewicz: Studia nad cechami pracy i ich wkład w metodologię badań nad pozycją i świadomością społeczną.
  Inspiracje teoretyczne dotychczasowych studiów nad cechami pracy oraz plan dalszych analiz. Cechy pracy w dotychczasowych badaniach empirycznych. Znaczenie cech pracy dla wyjaśnienia wybranych aspektów świadomości społecznej. Znaczenie dotychczasowych analiz dla pomiaru struktury klasowo-warstwowej. Przykład zastosowania syntetycznego i  socjoekonomicznego wskaźnika pozycji społecznej dla wyjaśnienia wybranych kategorii socjologicznych.
 • I. Reszke: Kryteria prestiżu zawodów.
  Poważanie zawodów. Ocena statusu społecznego zawodu i jej kryteria.
 • A. Sułek: O bezkrytycznej ocenie i krytycznym badaniu planowanych zmian społecznych.
  Bezkrytyczne oceny planowanych zmian społecznych. Krytyczne badanie planowanych zmian społecznych - analiza szeregów czasowych.
 • J. Kwaśniewski: Czy istnieje dewiacja społeczna?
  Dewiacja: funkcja postrzegania i oceny rzeczywistości. Dewiacja: funkcja przeżyć emocjonalnych. Dewiacja: funkcja kontroli społecznej. "Inność": funkcja stygmatyzacji. Skuteczność reakcji społecznej wobec dewiacji. Uwagi końcowe.
 • J. Koralewicz-Zębik: Wartości rodzicielskie a stratyfikacja społeczna.
  Wstęp. M. Kohna koncepcja badania wartości rodzicielskich (Wartości conformity i self-direction). Koncepcja badań polskich nad wartościami rodzicielskimi. Globalny obraz wartości rodzicielskich, związek poszczególnych wartości z cechami położenia społecznego. Wewnętrzna struktura wartości (Wartości konformizmu i samokierowania oraz wartości osiągnięć i współżycia). związek wymiaru wartości konformizm vs samokierowanie z cechami położenia społecznego.
 • W. Kalinowski: Ideologiczne aspekty przekazów artystycznych i rozrywkowych.

Komunikaty z badań

 • E. Wnuk-Lipińska: Ocena wybranych zawodów i stosunek do przyszłej pracy.
 • P. Karpowicz: Poczucie "lokalizacji kontroli" jako psychologiczny korelat postaw i wartości studentów Warszawy.

Polemiki

 • S. Kozyr-Kowalski: Max Weber, socjologia współczesna i przestrzeń drukarska.
 • P. Szreter: O coraz bardziej złożony obraz zjawisk (Uwagi nt. książki J. Mikułowskiego-Pomorskiego: Badanie masowego komunikowania).
 • J. Mikułowski-Pomorski: List do redakcji.

Recenzje

 • R. Woźniak: Struktury społeczności małych miast (Studium socjologiczne nad zróżnicowaniem struktur wybranych miast województwa szczecińskiego) (rec. W. L. Janik).
 • Cz. Dejnarowicz: Literatura naukowa - uczeni - wydawcy (rec. M. Szczepaniak).
 • K. Żygulski: Święto i kultura. Święta dawne i nowe. Rozważania socjologa (rec. A. Czarkowski).
 • E. Skotnicka-Illasiewicz: Kultura muzyczna środowisk robotniczych; A. Potocki: Warunki rozwoju kultury wsi sądeckiej (rec. A. Cichocka).
 • P. Buczkowski: Z problematyki teorii społeczeństw ekonomicznych (rec. M. Ziółkowski).
 • J. Sztumski: Socjologia pracy w zarysie (rec. J Sikora).
 • S. Lisiecki: Ruch turystyczny z RFN do Polski. Zagadnienia społeczne i polityczne (rec. K. Podemski).
 • A. de Winter (właściwie: M. Rosenberg): Zmienne kontrolne (faktory testujące) w badaniach socjologicznych (rec. A. Sułek).
 • W. Kocyba-Kamińska: Zagadnienia informacji i dokumentacji naukowej w naukach społecznych (Na przykładzie socjologii) (rec. A. Sułek).
 • H. Kern, M. Schumann: Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein. Eine empirische Untersuchung über den Einfluss der aktuellen technischen Entwicklung auf die industrielle Arbeit und das Arbeiterbewusstsein. Studienausgabe (rec. S. Skalmierski).
 • F. Charvát: Sociálni struktura socialistické společnosti a její vývoj v Československu. Srovnávací analýza - reprodukce - perspektivy (rec. M. W. Kozak).

Kronika życia naukowego

 • Badania naukowe w Instytucie Socjologii UW.
 • Łódzki ośrodek socjologiczny.
 • Sympozjum nt. "Procesy społeczne w miastach polskich i jugosłowiańskich".
 • I socjologiczne sympozjum polsko-libijskie.
 • Po 60 latach - II konkurs na "Życiorys własny robotnika".

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)