Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1981

Artykuły

 • M. Sokołowska: Odpowiedzialność społeczna za grupy zależne.
  Charakterystyka grup zależnych. Przyczyny wzrostu zainteresowania grupami zależnymi. Potrzeby i ich zaspokajanie. Oficjalny system opieki medycznej i  społecznej. Rodzina. Grupy wzajemnej pomocy.
 • A. Rychard: Organizacyjne ideologie i interesy (Przypadek instytucji rehabilitacyjnych).
  Organizacyjna przestrzeń rehabilitacji. Organizacyjne ideologie i interesy rehabilitacji niepełnosprawnych. Konkluzje: organizacyjny sens rehabilitacji.
 • D. Niklas: Problemy wczesnej rehabilitacji w systemach ochrony zdrowia.
  Zarys problemu. Niejasny status rehabilitacji. Interpretacja wyników badań. Dalsze wnioski. Jak organizować realizację rozszerzonej odpowiedzialności.
 • A. Majewska: O zastosowaniu teorii zachowania w socjologii kalectwa.
  Podstawowe założenia teorii zachowania. Badania nad zbiorowością ludzi niepełnosprawnych.
 • A. Ostrowska: Rola pacjenta i lekarza: zmiany w scenariuszu.
  Wprowadzenie. Zmiany w koncepcji zdrowia i choroby. Primum non nocere. Problemy odpowiedzialności. Perspektywa lekarza. Szanse pacjentów. Inne alternatywy.
 • W. Piątkowski: Medycyna naukowa wobec naturalnych sposobów leczenia. Konwergencja czy konfrontacja?
  Wstęp. Medycyna naturalna - próba definicji. Medycyna naturalna w krajach rozwiniętych - o przyczyny ekspansji. Zakończenie.
 • M. Kański, S. Wasilewski: Clive Harris jako zjawisko społeczne (Próba opisu).
 • C. Łabanowska: System wartości środowiskowych w deklaracjach i poglądach lekarzy.
  Tło wartościowań środowiskowych: lekarze wobec innych grup społecznych. Wartości realnie cenione w środowisku w deklaracjach lekarzy. Postulowany wzór.
 • B. Uramowska-Żyto: Diagnoza medyczna.
  Diagnoza jako kategoria. Diagnoza jako proces.
 • Z. Kawczyńska-Butrym: Rodzina a zdrowie (Wstępna analiza literatury).
  Szkic problematyki. Kierunek analizy: zdrowie - rodzina (konsekwencje choroby). Kierunek analizy: rodzina - zdrowie (socjoetiologia). Zakończenie.
 • A. Firkowska-Mankiewicz, M. P. Czarkowski: Położenie społeczne a poziom umysłowy dzieci warszawskich.
  Wstęp. Opis badania. Pochodzenie społeczne a poziom umysłowy dzieci. Rola wykształcenia. Znaczenie innych korelatów struktury. Wnioski.
 • K. Frieske: Pijaństwo - społeczny kontekst przeciwdziałania.
  Złożoność problemu. Perspektywa grzechu. Dzieje medycznego lobby. Perspektywa nauk społecznych - co wiemy o tym, czego nie wiemy? Kierunki terapii społecznej.
 • M. Latoszek, P. Ochman, I. Kozioł-Bielska: Socjologiczne aspekty narkomanii (Propozycje teoretyczne i metodologiczne badania zjawiska).
  Narkomania młodzieżowa jako zjawisko zachodzące w zbiorowości. Brak motywacji do pełnienia ról społecznych na tle uwarunkowań i skutków narkomanii. Uwagi końcowe.

Komunikaty z badań

 • J. Halik, C. Łabanowska: Ocena systemu kształcenia w  Warszawskiej Akademii Medycznej w opiniach studentów III roku medycyny na tle ich ogólnych wartości życiowych.
 • J. Babiuch: Profesjonalizacja i biurokratyzacja służby medycznej a styl zarządzania szpitalem.
 • S. Kosiński: Struktura i funkcjonowanie rodzin pielęgniarek.
 • D. Przewoźniak: Stan zdrowotny byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych.
 • M. Wrotniak: Socjologia a biologia (Wybrane zagadnienia z wstępnych założeń badawczych).

Recenzje

 • Health Care and Medical Knowledge. Ed. by R. Dingwall, Ch. Heath, M. Reid, M. Stacey (rec. B. Uramowska-Żyto).
 • D. Mechanik: Medical Sociology (rec. P. Ochman).
 • Medical Sociologists at Work. Ed. by R. H. Elling, M. Sokołowska (rec. A. Titkow).
 • V. Carver, M. Rodda: Disability and the Environment (rec. A. Majewska).

Kronika życia naukowego

 • Działalność Zakładu Socjologii i Psychologii Medycyny Akademii Medycznej w Gdańsku.
 • Działalność Zakładu Socjologii UMCS w Lublinie.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)