Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1981

Artykuły

 • K. Frysztacki, K. Kluzowa: Jerzy Sulimski (1925-1980) - życie i praca.
 • W. Gumuła: Własność i rozwój społeczny (O pierwszym podstawowym prawie socjologii).
  Siły wytwórcze. Sfery stosunków produkcji. Pierwsze podstawowe prawo socjologii.
 • J. T. Hryniewicz: Marksowska koncepcja klas społecznych i jej współczesne kontynuacje.
  Wstęp. Marksowski i Weberowski paradygmaty badań struktury klasowej. Ekonomiczne interpretacje Marksowskiej koncepcji klas społecznych. Funkcjonalne interpretacje Marksowskiej koncepcji klas społecznych. Marksowska koncepcja klas społecznych a współczesne badania stratyfikacji społecznej.
 • L. Nowak: Adaptacja i rewolucja. Problem ruchu formacji społeczno-ekonomicznej w materializmie historycznym.
  Dwuznaczności Marksowskie. Założenia proponowanego rozwiązania. Wstępna próba rozwiązania (model I teorii społeczeństwa ekonomicznego). Konkluzje.
 • A. Miś: O genezie fałszywej świadomości.
 • E. Hałas: Symboliczny interakcjonizm - wielość orientacji a podstawy jedności perspektywy.
  Zastrzeżenie. Trudności z ustaleniem przedmiotu analizy. Odmiany symbolicznego interakcjonizmu. Podstawowe wspólne założenia. Podsumowanie.
 • J. Tittenbrun: O etnometodologicznej koncepcji rzeczywistości społecznej.
  Przedmiot etnometodologli według H. Garfinkla. Normy i życie społeczne. "Podstawowe oczekiwania". Procedury interpretacyjne.
 • D. Grinberg: Voluntary associations w amerykańskiej myśli socjologicznej (Przegląd problematyki).
  Treść przedmiotowa pojęcia. Typologia. Geneza. Funkcje voluntary associations w systemie demokracji amerykańskiej - teoria i praktyka. Taktyka i  metody działania.
 • R. Tokarczyk: Myśl społeczna mniejszości amerykańskich.
  Problemy wspólne. Losy czarnych w Ameryce. Krytyka amerykańskiego rasizmu. Idea biernego oporu. Idea "czarnej świadomości". Idea "czarnej władzy". Idee kulturowe Chicanos. Idee społeczne Indian. Między integracją a  separacją.
 • L. Janiszewski, A. Sosnowski: Teoretyczne i metodologiczne propozycje badania strajku robotniczego.
  Rozważania wstępne. Ogólna definicja strajku i jego typologia. Propozycje modeli interpretacji strajku. Dwa modelowe ujęcia strajku robotniczego.
 • E. Malinowska-Tabaka: Wizja zróżnicowania społecznego w świadomości inteligencji.
  Wstęp. Postrzeganie zróżnicowania społecznego współczesnego społeczeństwa polskiego. Hierarchia prestiżu zawodów w świadomości badanej grupy inteligencji. Zagadnienie samoidentyfikacji klasowo-warstwowej. Ocena własnej pozycji społecznej. Zakończenie.
 • S. Marczuk: Ideał ustroju społecznego młodzieży akademickiej i robotniczej.
  Uwagi wstępne. Cechy dobrego ustroju - charakterystyka ogólna. Poziom akceptacji socjalizmu a wizje dobrego ustroju. Wybrane determinanty wyobrażeń o dobrym ustroju społecznym. Uwagi końcowe.
 • K. Sopuch: Postawy wobec życia i wybór wartości studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
  Postawy wobec życia a wybór wartości studentów UG i słuchaczy Zawodowego Studium Medycznego w Gdańsku. Przynależność do SZSP a wybór wartości studentów.

Polemiki

 • M. Czyżewski: W sprawie statusu socjologii (Polemika z koncepcją Jacka Szmatki).

Recenzje

 • B. Urgacz: Kultura społeczna wsi. Studium typologiczne zjawiska aktywności społecznej (rec. A. Olubiński).
 • S. Żółkiewski: Kultura, socjologia, semiotyka literacka (rec. M. Hopfinger).
 • K. Symonolewicz Symmons: Ze studiów nad Polonią amerykańską (rec. W. Kwaśniewicz).
 • Założenia teorii asymilacji. Pod red. H. Kubiaka i A. K. Palucha (rec. R. Radzik).
 • W. Narojek: Społeczeństwo otwartej rekrutacji (rec. I. Pańków).
 • J. Szmatka: Jednostka i społeczeństwo. O zależności zjawisk indywidualnych od społecznych (rec. E. Hajduk).
 • 60 lat socjologii poznańskiej. Pod red. A. Wileckiego (rec. A. Sosnowski).
 • M. Brake: The Sociology of Youth Culture and Youth Subcultures. Sex and Drugs and Rock and Roll? (rec. S. Magala).

Kronika życia naukowego

 • Konferencja nt. "Socjologiczne problemy gospodarowania".
 • Konferencja nt. "Problemy metodologiczne nauk biologicznych i społecznych".
 • II Skopijsko-Krakowskie Seminarium Socjologiczne.
 • Sesja naukowa nt. "60 lat socjologii akademickiej w Polsce".
 • Wznowienie studiów socjologicznych w ChRL.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)