Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1,2/1982

Artykuły

 • W. Kwaśniewicz: Przeciw lekceważeniu historycznego punktu widzenia w badaniach socjologicznych.
  Wprowadzenie. Postawienie zagadnienia. Uwagi o ewoluowaniu koncepcji uprawiania socjologii. Oblicza współczesnej socjologii. Jak stan współczesnej socjologii rzutuje na stosowalność podejścia historycznego? O możliwości restytuowania podejścia historycznego we współczesnej socjologii. Zakończenie.
 • M. Ziółkowski: Jak można usocjologicznić socjologię wiedzy?
  Wstęp. Socjologia wiedzy a filozofia. Społeczna transmisja i funkcje wiedzy. Świadomość indywidualna a świadomość społeczna. Społeczna świadomość wiedzy partnerów. Formy wiedzy - formy świadomości społecznej.
 • A. Kojder: Irracjonalność dnia codziennego: charakterystyka przekonań przesądnych.
  Wstęp. Dwie komplementarne koncepcje irracjonalności. Przekonania przesądne jako dziedzina irracjonalności. Przesądność w świetle danych sondażowych. Przekonania przesądne - pesymizm życiowy - rygoryzm prawny. Konkluzje.
 • K. Rosner: Estetyka filozoficzna a socjologiczne i semiotyczne analizy odbioru sztuki.
 • J. Tittenbrun: Znaczenie - działanie - społeczeństwo (O symbolicznym interakcjonizmie Herberta Blumera).
  Znaczenie. Działanie. Społeczeństwo.
 • A. Komendera: Refleksje nad społecznością lokalną jako socjologiczną kategorią pojęciową.
  Uwagi wstępne. Pojęcie społeczności w świetle literatury przedmiotu. Próby krytycznego podejścia do problematyki definiowania społeczności.
 • J. Turowski: Rozwój samorządu mieszkańców miast.
  Idea partycypacji. Narodziny modelu "samorządu mieszkańców". Drugi nurt rozwoju samorządu mieszkańców. Powrót do spółdzielczości mieszkaniowej (Przykład samorządu mieszkańców w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Okres ekspansji i formalnego rozrostu samorządu. Czy partycypacja ludności w budownictwie mieszkaniowym jest potrzebna? Rola, bariery i  perspektywy samorządu mieszkańców.
 • T. Szawiel: Struktura społeczna i postawy a grupy ethosowe (O możliwościach ewolucji społecznej).
 • T. Bielicki: Stratyfikacja społeczna współczesnej ludności polskiej w świetle danych antropologicznych.
  Wrażliwość procesów wzrastania i dojrzewania na czynniki środowiska społecznego. Wpływ różnic społecznych na wysokość ciała. Różnice społeczne a średnie wieku menarchy. Dyskusja.
 • K. Doktór: Władza, kierowanie i przywództwo w organizacjach.
  Problem władzy jako centralny problem socjologii organizacji. Definicja władzy w  organizacjach. Stosunki władcze w organizacjach. Metody kierowania w  organizacjach. Kierowanie parametryczne i nieparametryczne. Metody centralistyczne i decentralistyczne. Przywództwo w organizacjach.
 • K. Pałecki: Przestrzeganie zasady "każdemu według jego pracy" w świetle badań empirycznych.
 • A. Sosnowski: Stereotypy marynarzy i ich pracy.
  Ustalenia terminologiczne. Założenia metodologiczne. Punktowo-sektorowy stereotyp marynarzy i ich pracy. Stereotypy marynarzy i ich pracy w świadomości młodego pokolenia. Pozaszczeciński krąg iluzorycznych związków ze zbiorowością marynarzy a wyobrażenia o pracy i życiu na morzu. Źródła stereotypów. Wnioski.
 • S. Marczuk: Wybrane problemy badań nad wartościami w socjologii polskiej.
  Uwagi wstępne. Wokół socjologicznych definicji wartości. Systemy wartości - orientacje wartościujące. Niektóre problemy metodologiczne badań nad wartościami.
 • M. Misztal: Wielowymiarowa analiza wartości.

Recenzje

 • J. Szacki: History of Sociological Thought; J. Szacki: Historia myśli socjologicznej (rec. W. Kwaśniewicz).
 • J. Ładosz: Klasa a zawód (rec. H. Domański).
 • M. Borucka-Arctowa: Świadomość prawna a planowe zmiany społeczne (rec. J. Wódz).
 • X. Gliszczyńska: Motywacja do pracy (rec. A. Szałkowski).
 • Nauka - technika - społeczeństwo. Pod red. L. Zachera (rec. M. Jankowska).
 • M. Kula: Polonia brazylijska (rec. E. Nowicka).
 • G. Di Bernardo: L'indagine del mondo sociale (rec. J. Wróblewski).
 • M. S. Archer: Social Origins of Educational Systems (rec. A. Sawisz).
 • L. Mars: The Village and the State. Administration, Ethnicity and Politics in an Israeli Cooperative Village (rec. Z. T. Wierzbicki).

Kronika życia naukowego

 • Seminarium polsko-szwedzkie w Lund.
 • III kanadyjsko-polskie seminarium socjologiczne.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)