Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1979

Artykuły

 • M. Malikowski: Pojęciowo-teoretyczne aspekty kontrowersji wokół istoty więzi społecznej
  Uwagi wstępne. Zagadnienia terminologiczne. Główne kontrowersje wokół istoty więzi społecznej. Uwagi o pojęciu i istocie więzi społecznej.
 • W. Adamek: O pojęciu »racjonalności« w naukach społecznych (Wstępny zarys problematyki)
  Uwagi wstępne. Racjonalność a nauki szczegółowe. Pojęcie „racjonalności” w  socjologii – perspektywa historyczna. Metodologiczny sens zasady racjonalności. Zakończenie.
 • M. J. Kostecki, K. Mrela: Kategoria czasu w socjologicznych badaniach struktur organizacyjnych
  Kategorie czasu i struktury w dociekaniach socjologicznych. Koncepcja struktury organizacyjnej: struktura pozbawiona odniesienia do czasu czy czas akumulowany w strukturze? Dane strukturalne: wywoływanie i inferowanie czasowego następstwa. Czas, struktura, proces.
 • L. Zbiegień-Maciąg: Aktywność społeczna w zastosowaniu do badań empirycznych: propozycje definicyjne
  Analiza pojęcia „aktywność społeczna”. Przejawy aktywności społecznej. Aktywność społeczna a postawy zawodowe i społeczno-polityczne.
 • B. Suchocki, J. Walkowiak: Istota i funkcje wskaźników w socjologii
  Istota i funkcje wskaźników w „klasycznym” polskim ujęciu socjologicznym. Metoda i założenia badań. Istota i funkcje wskaźników w praktyce badawczej. Wnioski.
 • B. Sterniczuk: Nowe obszary zainteresowań zachodnioeuropejskiej socjologii miasta
  Wstęp. Menażerski model miasta R. E. Pahla. Socjologia przestrzeni i  kolektywnej konsumpcji – koncepcje M. Castellsa. Planowanie miejskie. Miejskie ruchy społeczne. Ocena koncepcji M. Castellsa. Zakończenie.
 • B. J. Kunicki: Miasta średnie w przestrzennym układzie kultury
  Przeobrażenia przestrzennego układu kultury w Polsce. Miasto średnie jako typ ośrodka kulturalnego. Instytucje tworzenia kultury w miastach średnich. Środowiska twórcze miast średnich. Udział miast średnich w kulturze ogólnopolskiej.
 • Z. Zaborowski: Problemy i koncepcje współczesnej psychologii społecznej
  Uwagi wstępne. Przedmiot psychologii społecznej. Teoretyczne założenia i  struktura metodologiczna psychologii społecznej. Współczesne problemy psychologii społecznej. Koncepcje teoretyczne w psychologii społecznej. Uwagi końcowe.
 • S. Nowak: System wartości społeczeństwa polskiego
  W kręgu losu własnego, spraw rodziny i przyjaciół. Ważność różnych „przedmiotów społecznych” a „subiektywna struktura” społeczeństwa polskiego. Obszary próżni socjologicznej. Standardy socjalistyczne a  rzeczywistość socjalistyczna. Struktura demokratyczna a osobowość demokratyczna. Ideał „porządnego człowieka” a „sytuacja wyższej konieczności”. Sprawy związane z religią. Czynniki „jednorodnego systemu wartości”
 • J. Koralewicz-Zębik: Niektóre przemiany systemu wartości, celów i orientacji życiowych społeczeństwa polskiego

Komunikaty z badań

 • M. Stasińska: Samokształcenie jako wskaźnik szans edukacji permanentnej w Polsce
 • A. Olubiński: Stan wiedzy socjologicznej na temat rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce
 • E. Budakowska: Stratyfikacja a grupy etniczne w Kanadzie

Recenzje

 • M. Godelier: Perspectives in Marxist Anthropology (rec. M. Kempny)
 • K. Kluzowa: Społeczno-demograficzne uwarunkowania dzietności rodzin (rec. A. Reroń-Miścicka)
 • Pamiętniki mieszkańców Dolnego Śląska. Pod red. A. Kotlarskiej (rec. W. L. Janik)
 • A. Moles: Kicz czyli sztuka szczęścia (rec. Z. Mach)
 • O. Hoffman: Sisteme conceptuale operationale in sociologie (rec. W. Misiak)

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)