Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1980

Artykuły

 • R. Panasiuk: Pojęcie "ideologii" w myśli Marksa i Engelsa.
 • J. Mucha: Konflikt społeczny jako kategoria teoretyczna analizy społeczeństwa socjalistycznego.
 • J. Krzemińska: Czym jest teoria? (O dyskursie i przedstawianiu na przykładzie teorii G. H. Meada).
  Uwagi wstępne. Sformułowanie problematyki. Symbolika przedstawieniowa i  symbolika dyskursywna. Teoria jako symboliczny obraz świata. Konstruowanie i odczytywanie teorii jako obrazu świata. Konkluzja.
 • Z. Krasnodębski: Socjologia rozumiejąca a fenomenologia. Max Weber a Alfred Schütz.
  Co to jest socjologia rozumiejąca? Socjologia rozumiejąca a fenomenologia. Podstawowe pojęcia socjologii rozumiejącej M. Webera, Krytyka M. Webera przez A. Schütza. Elementy teorii działania A. Schütza. Krytyka teorii działania A. Schütza.
 • P. Skeris: Etnometodologiczna koncepcja komunikowania się.
  Geneza refleksji nad procesem komunikowania się. Goffmanowska analiza interakcji jako procesu komunikowania jaźni. Garfinkel i jego program etnometodologii. Percepcja struktury interakcji (Model gier). Cicourela model struktury dwupoziomowej. Habermasa teoria "kompetencji". Zastosowanie koncepcji etnometodologii. Podsumowanie.
 • W. Gumuła: Koncepcja religii Durkheima a koncepcja religii Marksa i Engelsa (Analiza porównawcza w kontekście ich systemów).
  Wprowadzenie. Rodowód koncepcji. Istota religii. Problemy związane z definiowaniem i  strukturalizacją religii. Historia religii. Funkcje religii. Podsumowanie.
 • R. Padoł: Socjologiczna metoda i społeczny aspekt religii w badaniach Stefana Czarnowskiego.
  Określenie faktu religijnego. Socjologiczna funkcja religii. Religia a ciągłość kultury.
 • W. Adamski: Typy orientacji życiowych młodego i starszego pokolenia Polaków.
  Wiek i płeć jako wyznaczniki ciągłości pokoleniowej i zmian w hierarchii wartości nadrzędnych. Społeczne wyznaczniki międzypokoleniowych i  wewnątrzpokoleniowych zróżnicowań w systemie wartości nadrzędnych. Próba typologii orientacji życiowych młodego i starszego pokolenia.
 • Z. Bokszański: Koncepcja "innego" w dezyderatach klientów biura matrymonialnego.
 • M. Roguszka: Socjologia literatury. Stan badań.
 • E. Cieślak: U źródeł socjologicznej problematyki języka.
  Wstęp. Semiotyczny charakter "faktu społecznego". Postulaty socjologii języka. B. Malinowskiego pragmatyczna koncepcja języka. F. Znanieckiego ujęcie języka w strukturze interakcji. Konkluzje.
 • P. Daniłowicz, P. B. Sztabiński: Pytania metryczkowe - problemy ich standaryzacji i weryfikacji (Wstępne wyniki analiz).
  Założenia i cele badań. Przebieg badań. Wyniki weryfikacji. Zawód respondenta. Dochody i zarobki. Warunki mieszkaniowe. Uwagi końcowe.
 • M. Śliwa: Zagadnienie warstw pośrednich w publicystyce Mieczysława Niedziałkowskiego.
 • P. Kuczyński: Społeczne uwarunkowania wiedzy o organizacjach formalnych (W poszukiwaniu źródeł paradygmatu polskiej socjologii organizacji).
  Dwa typy wiedzy o organizacjach. O przydatności pojęcia "racjonalizacji". Model "racjonalizacji" w polskich badaniach organizacji formalnych - wybór aspektów. Instytucjonalne ramy życia w organizacjach - propozycja badawcza.
 • M. S. Szczepański: Zagadnienia struktury klasowej miast afrykańskich w literaturze socjologicznej i antropologicznej.
 • A. Rychard: Interakcje polityki i gospodarki (Próba konstrukcji hipotez).
  Wewnętrzna organizacja systemu politycznego i gospodarczego. Interakcje systemu politycznego i gospodarczego.
 • K. Doktór: Uwagi dotyczące artykułu A. Rycharda: Interakcje polityki i gospodarki (próba konstrukcji hipotez).

Noty

 • Oskara Langego dwie koncepcje świadomości społecznej i nadbudowy (S. Kozyr-Kowalski).
 • Czym grzeszy wywiad? (I. Kołodziej).

Recenzje

 • Drustveni slojevi i drustvena svest. Pod red. M. Popovicia i M. Janicijevicia (rec. M. Jarosz).
 • Rola młodego pokolenia w budowie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. Materiały na konferencję (rec. W. Kurdziel). 332
 • W. G. Afanasjew: Rola informacji w procesie sterowania społeczeństwem (rec. J. Mądrala).
 • H. Białobrzeski: Społeczeństwo Łomży (rec. S. Jasiński, P. Litewka).
 • M. Castells: City, Class and Power (rec. B. Sterniczuk).

Kronika życia naukowego

 • Konferencja nt. "Społeczeństwo socjalistyczne w teoretycznej perspektywie marksizmu".
 • XI Światowy Kongres Nauk Politycznych.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)