Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1980

Artykuły

 • P. Buczkowski: Walka klas a rozwój formacji społeczno-ekonomicznej. (Próba uzgodnienia z adaptacyjną interpretacją materializmu historycznego).
  Dwuznaczność koncepcji walki klas. Rola sił wytwórczych w rozwoju historycznym społeczeństwa. Walka klas jako "siła napędowa" rozwoju sił wytwórczych. Próba uzgodnienia adaptacyjnej wykładni teorii ruchu formacji społeczno-ekonomicznej z rolą walki klas. Powstanie i rozwój formacji kapitalistycznej.
 • J. Tittenbrun: Problemy historycznego rozwoju społeczeństw w teorii T. Parsonsa. Funkcjonalizm a ewolucjonizm (Próba analizy porównawczej).
 • W. Szafarczyk: Teoretyczne problemy jedności podzielonego czasu.
  Wstęp. Ekonomiczne treści kategorii czasu pracy. Czas pracy a reprodukcja człowieka. Długość czasu pracy. Związek między pracą a czasem wolnym.
 • R. Holly: Koncepcje przywództwa nieformalnego w małych grupach społecznych.
  Geneza psychologii przywództwa. Osobowościowe teorie przywództwa. Interakcyjne teorie przywództwa.
 • M. Malewski: Proces przystosowania pracownika w sytuacji pracy i typologia jego stanów.
  Uwagi wstępne. Proces przystosowania pracownika do sytuacji pracy w świetle koncepcji wyjaśniających aktywność człowieka w relacji S-R. Proces przystosowania sytuacji pracy do pracownika w świetle koncepcji wyjaśniających aktywność człowieka w kategoriach potrzeb. Proces przystosowania pracownika w sytuacji pracy i typologia jego stanów w  świetle poznawczych koncepcji człowieka. Podsumowanie i wnioski.
 • L. Kocik: Przemiany stosunków pracy w rodzinie chłopskiej.
  Wprowadzenie. Baza źródłowa i założenia badawcze. Podstawowe cechy tradycyjnych stosunków pracy na tle aktualnej sytuacji rolnictwa chłopskiego. Podłoże, warunki i zakres przemian. Przebieg procesu przemian oraz jego społeczno-kulturowe i ekonomiczne konsekwencje. Stosunki pracy a  funkcjonowanie i przyszłość gospodarstw chłopskich. Uogólnienia i  wnioski praktyczne.
 • L. Kolarska, A. Rychard: Wpływ organizacji przemysłowych na strukturę społeczeństwa socjalistycznego.
  Cel artykułu. Rola organizacji w społeczeństwie socjalistycznym. Kategorie i  koncepcje analizy struktury społecznej. Rola organizacji przemysłowych w  kształtowaniu struktury społecznej. Konsekwencje nowych źródeł stratyfikacji.
 • B. Sterniczuk: Problemy z przedmiotem i zakresem socjologii miasta.
  Wstęp. Przedmiot socjologii miasta. Zakres socjologii miasta. Uwagi końcowe.
 • J. Białas, J. Grzesiak: Ekologiczne aspekty życia w osiedlu wielkomiejskim.
 • A. Kotarbiński, A. Lifsches: Autopsyjne układy przestrzenne w miastach (Próba podjęcia problemu).
  Wstęp. Objaśnienie konstrukcji systematyzacyjnej. Próba wniosków.
 • N. Kraśko: Socjologia nauki a socjologia literatury (Podobieństwo i różnice).
  Naukowiec i literat - określenie badanych grup. Socjologiczna analiza zawartości dzieł naukowych i literackich. Tendencje zmian w społecznych uwarunkowaniach nauki i literatury. Społeczny kontekst pisarza i  uczonego. Zamiast podsumowania.
 • K. Koseła, K. Utzig: Skalowanie wielowymiarowe - zastosowania uprawnione i nieuprawnione.
  Technika Sheparda-Kruskala na tle innych technik wielowymiarowych. Specyfika danych bliskości. Program MDSCAL Sheparda-Kruskala (Objaśnienie, czym jest stress). Problem operacjonalizacji dystansu za pomocą różnych miar bliskości (Kryteria poprawności operacjonalizacji). Założenie o  istnieniu struktury. Nadużywanie metody skalowania wielowymiarowego. Przedstawienie procedury badawczej. Problem miar bliskości (Wyniki rozwiązania dla danych jedno i wielowymiarowych). Inne istotne warunki uzyskania zadowalającego wyniku skalowania wielowymiarowego. Zakończenie.
 • J. Szatkowska: Zmiany wartości w procesie modernizacji Indii.

Polemiki

 • K. Frieske: O badaniu prawa (Na marginesie polemiki w sprawie pracy pt. Poglądy społeczeństw polskiego na stosowanie prawa).

Recenzje

 • Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce. Pod red. A. Sicińskiego (rec. A. Gołaszewski).
 • Infrastruktura społeczna w Polsce, stan i perspektywy. Pod red. K. Podoskiego (rec. A. Szałkowski).
 • T. Kocowski: Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa (rec. E. Wajszczak).
 • A. P. Butenko: Socialisticzeskij obraz żizni: probliemy i swżdienija (rec. W. Grygolec).
 • C. C. Gould: Marx's Social Ontology. Individuality and Community in Marx's Theory of Social Reality (rec. S. Magala).

Kronika życia naukowego

 • II Kanadyjsko-Polskie Seminarium Socjologiczne.
 • Konferencja nt. "Procesy zatrudnienia w uprzemysłowionym rejonie Kędzierzyn Koźle - Blachownia - Zdzieszowice w latach 1950-1990".
 • Konferencja nt. "Teoretyczne i metodologiczne problemy socjologii pracy i organizacji".
 • Książki socjologów polskich wydane za granicą (1977-1978).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)