Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1980

Artykuły

 • S. Kowalski: Pedagogika społeczna H. Radlińskiej a socjologia wychowania.
  Znaczenie problemu. Kryteria przedziału. Źródła pedagogiki społecznej H. Radlińskiej. Definicje. Wkład do socjologii wychowania.
 • J. Mucha, A. K. Paluch: O miejsce problematyki modernizacji w marksistowskiej teorii rozwoju społecznego.
  Ogólne określenie zjawiska modernizacji społeczeństwa tradycyjnego. Marksistowska teoria formacji i wizja rozwoju społecznego. Formacje społeczno-ekonomiczne i ich oddziaływania we współczesnym świecie. Marksowska teoria rozwoju społecznego i procesy modernizacji.
 • A. Kojder: Co to jest teoria naznaczania społecznego?
  Wstęp. Podstawowe założenia i twierdzenia koncepcji naznaczania społecznego. Prekursorzy i kontynuatorzy koncepcji naznaczania społecznego. Krytyka koncepcji naznaczania społecznego.
 • A. Axer: Niektóre cechy reakcji społecznej na chorobę psychiczną (Na marginesie teorii naznaczania społecznego).
  Społeczny kontekst przyjęć do szpitala psychiatrycznego. Choroba psychiczna jako obiekt definicji społecznej. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego jako "ceremonia degradacji".
 • L. Kolarska: Centralizacja i decentralizacja a konflikty międzyorganizacyjne.
  Wstęp. Rozkład decyzji źródłem konfliktów. Źródła konfliktów a centralizacja i decentralizacja.
 • M. J. Kostecki, K. Mreła: Badania porównawcze i kumulacja wiedzy (Z problematyki badań porównawczych nad organizacjami).
  Wzory porównań - wzory niekompatybilności. Ku kompatybilności porównań. Uwagi końcowe.
 • Z. Krawczyk: Teoretyczne orientacje we współczesnej socjologii sportu.
  Doświadczenia lat minionych. Współczesne orientacje teoretyczne - próba typologii. Antynomie amerykańskiej i europejskiej socjologii sportu. Praktyczne zastosowania socjologii sportu.
 • I. Reszke: Kulturowe i biopsychiczne uwarunkowania feminizacji zawodów.
  Wstęp. Bariery zewnętrzne. Różnice biologiczne. Różnice w uzdolnieniach, rozwoju poznawczym i cechach psychicznych. Pojęcie "kobiecości". Formowanie "kobiecości" w procesie socjalizacji. Podkultura kobieca. Wybór szkoły i kierunku kształcenia. Perspektywy zmian.
 • J. Kwaśniewski: Odważni i ofiarni. Próba socjologicznej charakterystyki.
  Kim są osoby odznaczone? Stosunek badanych do własnego nagrodzonego czynu oraz do altruizmu innych ludzi. Reakcja otoczenia wobec odznaczonych. Elementy osobowościowej charakterystyki badanych.
 • W. Wiśniewski: Wzór człowieka wykształconego w świadomości społecznej.
  Pojęcie "wykształcenia" w dziedzictwie kulturowym. Człowiek wykształcony w  opinii społecznej. Potoczna definicja człowieka wykształconego a zmienne społeczno-demograficzne. Poziom aspiracji edukacyjnych a pojęcie "człowieka wykształconego".
 • W. Piluchowska: Ład interakcji w obrocie handlowym (Analiza przypadku).
  Krótki opis przypadku. Typ ładu zbiorowości bazarowej. Proces rytualizacji jako instrument ładu społecznego. Uwagi końcowe.
 • R. Milic-Czerniak: Uczestnictwo w kulturze członków gospodarstw domowych w zespole miejskim GOP.
  Zróżnicowania poziomu czasu wolnego. Trzy układy kultury w strukturze czasu wolnego i  wydatków. Zróżnicowania uczestnictwa Górnoślązaków w pierwszym układzie kultury. Znaczenie drugiego układu kultury w czasie wolnym ludności górnośląskiej. Formy uczestnictwa członków górnośląskich gospodarstw domowych w trzecim układzie kultury.
 • J. T. Hryniewicz: Działalność organizacji samorządowych w przedsiębiorstwie.
  Związki zawodowe a samorząd pracowniczy. Działalność rad robotniczych i rad zakładowych w opiniach wielkoprzemysłowej klasy robotniczej. Przyczynowa interpretacja deformacji w działalności rad robotniczych i zakładowych. Charakterystyka działalności organizacji samorządowych na tle systemu społecznego przedsiębiorstwa.
 • W. Gawda: Uwagi do artykułu J. T. Hryniewicza "Działalność organizacji samorządowych w przedsiębiorstwie".
 • B. Perlak: Stan badań nad uprzedzeniami wobec Polski i Polaków w RFN.
  Zagadnienia wstępne. Problem uprzedzeń a obraz drugiego kraju i narodu. Zależność uprzedzeń wobec Polski i Polaków od rzeczywistości społeczno-politycznej w RFN. Psychologiczno-społeczne motywy wpływające na uprzedzenia wobec Polski i Polaków. Uprzedzenia a stereotypy narodowe. Podsumowanie.

Recenzje

 • K. Marks: Pisma wybrane. Człowiek i socjalizm (rec. S. Kozyr-Kowalski).
 • Klasa robotnicza w społeczeństwie socjalistycznym. Pod red. A. Wajdy (rec. J. J. Wiatr).
 • S. Kozyr-Kowalski: Klasy i stany. Max Weber a współczesne teorie stratyfikacji społecznej (rec. J. Leoński).
 • Z. Sufin: Puławy. Planowe kierowanie procesem uprzemysłowienia (rec. B. Jałowiecki).
 • J. Baszkiewicz: Danton (rec. J. Goćkowski).
 • A. Giddens: New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies (rec. M. Ziółkowski).
 • S. W. Bobotow: Burżuaznaja socjołogija prawa (rec. W. Staśkiewicz).
 • A. Touraine: La voix et le regard; A. Touraine, F. Dubet, Z. Hegedus, M. Wieviorka: Lutte étudiante (rec. A. Gołaszewski).
 • M. Crozier: On ne change pas la société par décret (rec. A. Kwilecki).

Kronika życia naukowego

 • Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 • Sympozjum nt. "Rodzina a struktura społeczna".
 • Konferencja nt. "Klasycy socjologii polskiej. Współczesność rozwiązań, aktualność problematyki".

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)