Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1980

Artykuły

 • J. Michałowska-Gumowska: Kategoria interesu w Marksowskiej teorii społecznej (Czynniki sprawcze powstania i rozwoju).
  Społeczne uwarunkowania powstawania interesów. Związek potrzeb i interesów. Miejsce i wpływ czynnika subiektywnego i obiektywnego. Sprzeczności społeczne jako forma uzewnętrzniania się interesów.
 • K. Gorlach: Marksistowski model społeczeństwa socjalistycznego (Próba systematyzacji zagadnień).
  Idea i porządek społeczny. W kierunku "nowego paradygmatu".
 • J. Drążkiewicz:. Interes jako kategoria analizy rozwoju społeczeństwa socjalistycznego - wybrane problemy.
  Podstawa interesu. Definicje interesu oparte na pojęciu "wartości". Definicje interesu oparte na pojęciu "potrzeby". Interes - potrzeba - stosunek społeczny. Interes jako kategoria wyjaśniająca relacje między planowaniem a sprzecznościami rozwoju struktury społeczeństwa socjalistycznego.
 • A. Cypko: Określanie celów rozwoju społecznego: aspekty ogólnospołeczne i jednostkowe.
  Problem "pozytywnych" celów socjalizmu. Wzrost roli czynnika ludzkiego na obecnym etapie rozwoju budownictwa socjalistycznego. O związkach między mikrosocjologią marksistowską a makrosocjologią marksistowską.
 • W. Wesołowski: Uwarstwienie i merytokratyczna sprawiedliwość.
  Funkcjonalizm i teorie merytokratyczne. Niedostatki formuły merytokratycznej. "Indywidualne osiągnięcia": pomiędzy determinizmem biologicznym a  kulturowym. Sądy moralne i porządek społeczno-ekonomiczny. Nierówność dla dobra wszystkich? Merytokratyczna sprawiedliwość i socjalizm. Potoczne pojmowanie sprawiedliwości w Polsce współczesnej.
 • W. Morawski: Strategia narzuconej industrializacji a społeczeństwo.
  Modele analizy. Strategia narzuconej industrializacji. Strategia industrializacji a społeczeństwo. Niektóre dylematy realizacji zmiany społecznej w socjalizmie.
 • M. Kempny: Orientacje teoretyczne w antropologii społecznej a sposoby ujmowania struktury społecznej.
  Uwagi wstępne. Koncepcja struktury społecznej - tradycje teoretyczne. Rozwój koncepcji struktury społecznej: od Radcliffe-Browna do Lévi-Straussa. Strukturalno-funkcjonalne ujęcie struktury społecznej - kontynuacje. Struktualizm Lévi-Straussa a współczesne ujęcia struktury społecznej. Uwagi końcowe.
 • J. Szmatka: Struktura rzeczywistości społecznej - rozwój społeczny - wychowanie.
  Struktura rzeczywistości społecznej, rozwój społeczny. Wychowanie.
 • S. Dzięcielska-Machnikowska: Socjologia zawodów w Polsce.
  Wprowadzenie. Założenia metodologiczne. Badania nad określonymi kategoriami zawodowymi w Polsce.
 • M. J. Kostecki, K. Mreła: Zawłaszczenie nauki (Refleksje nad amerykanizacją socjologii).
  Punkt wyjścia: świat nauki i nauka światowa. Zawłaszczenie socjologii: zasady i mechanizmy amerykanizacji. Amerykanizacja - westernizacja - anglosaksonizacja. Co dalej: alternatywy amerykanizacji. Uwagi końcowe.
 • B. Tuchańska: Problem rozwoju nauki a historyczne sposoby funkcjonowania nauki.
  Neopozytywistyczne ujęcie rozwoju nauki. Nauka jako zjawisko społeczne. Historyczne sposoby funkcjonowania nauki europejskiej.
 • S. Morawski: Warianty interpretacyjne formuły "zmierzch sztuki".
 • H. Worach-Kardas: Dwie koncepcje sposobu życia - aktywność instrumentalna i aktywność ekspresywna.
  Uwagi wstępne. Hedonizm i altruizm jako postawy życiowe. Czas wolny w  przebiegu życia ludzkiego. Ekspresja osobowości i dynamika ról społecznych w czasie wolnym. Etyka pracy czy etyka zabawy.
 • R. Borowicz: Plany życiowe młodzieży - zagadnienia metodologiczne.
  Sens teoretyczny i empiryczny podstawowych pojęć. Dynamika w badaniu planów życiowych. Procedura badań podłużnych. Zarys koncepcji własnych badań empirycznych.
 • T. Kwiatkowska: Amerykańskie Południe - z problematyki postaw politycznych. Casus Floryda.
  Stany Południa - tradycja i zmiana. Floryda: polityczne wczoraj i dziś.
 • M. Czyżewski: O programie socjologii egzystencjalnej (Uwagi na marginesie książki Existential Sociology).

Recenzje

 • J. Kurczewski: O badaniu prawa w naukach społecznych (rec. W. Pawlik).
 • J. Reykowski: Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość (rec. P. Kędra).
 • J. Goćkowski: Autorytety społeczeństwa uczonych (rec. S. Magala).
 • Polska. Zarys encyklopedyczny (rec. W.K.).
 • J. Turowski: Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej (rec. E. Bagiński).
 • A. Podgórecki, M. Łoś: Multi-dimensional Sociology (rec. P. Kuczyński).
 • Istorija burżuaznoj socjołogii XIX - naczała XX wieka. Pod red. I. G. Kona; Istorija burżuaznoj socjołogii pierwoj połowiny XX wieka. Pod red. L. G. Ionina i G. W. Osipowa (rec. J. Szczepański).
 • Samoreguliacja i prognozirowanije socyalnego powiedienija licznosti. Pod red. W. Jadowa (rec. J. Szczepański).
 • A. G. Charczew, M. S. Mackowski: Sowremiennaja siemia i jejo problemy (Socjalno-demograficzeskoje issledowanije); A. G. Charczew: Brak i siemia w SSSR (rec. J. Szczepański).
 • M. Adams: Single Blessedness. Observations on the Single Status in Married Society (rec. R. Tulli).
 • G. Carchedi: On the Economic Identification of Social Classes (rec. J. Szczupaczyński).
 • B. N. Meltzer, J. W. Petras, L. T. Reynolds: Symbolic Interactionism. Genesis, Varieties and Criticism (rec. E. Hałas).

Kronika życia naukowego

 • Konferencja nt. "Problemy integracji polskiej grupy etnicznej ze społeczeństwami kraju osiedlenia".
 • Konferencja nt. "Modele matematyczne w naukach społecznych".

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)