Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Idea działu "Młoda socjologia" i reguły publikacji

„Studia Socjologiczne” umożliwiają adeptom naszej dyscypliny publikowanie online  pierwszych prac naukowych. Zapraszamy początkujących socjologów, do podzielenia się ze środowiskiem wynikami swoich badań i  analiz.

Nie stawiamy żadnych formalnych wymagań: mogą to być syntezy prac dyplomowych, analizy przeprowadzone do doktoratu lub inne opracowania. Wyjątek robimy dla recenzji książek: będą one publikowane tylko w wersji drukowanej kwartalnika, zgodnie z  dotychczasowymi procedurami.

Nie jesteśmy w stanie recenzować tekstów nadesłanych do MŁODEJ SOCJOLOGII zgodnie z procedurą obowiązującą drukowane materiały, a tym samym musimy ustanowić rygorystyczne kryteria ich kwalifikacji.

Są one następujące:

1. Każdy tekst, obok autora(ów), ma osobę rekomendującą.
2. Osoba rekomendująca bierze odpowiedzialność za oryginalność, jakość tekstu i rzetelność analiz; jej nazwisko jest umieszczone obok nazwiska autora(ów).
3. Tekst jest dostarczony w formacie pdf, zgodnie ze standardami obowiązującymi w „Studiach Socjologicznych”. Redakcja nie dokonuje poprawek i nie adjustuje tekstu. Jeśli nie spełnia on merytorycznych, formalnych i językowych wymagań „Studiów Socjologicznych”, nie będzie zamieszczony.
4. O zakwalifikowaniu tekstu do publikacji internetowej decyduje redakcja „Studiów Socjologicznych”. Decyzja ta jest ostateczna.
5. Tekst internetowy jest przypisany do danego numeru „Studiów Socjologicznych” i jest uwzględniony w jego drukowanym spisie treści.
6. Wymagania techniczne: 
  • czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5, marginesy 2,5 ze wszystkich stron
  • wyrównanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie)
  • paginacja w prawym dolnym rogu
  • objętość nie mniej niż 10, nie więcej niż 25 stron
  • tabele/wykresy w tekście, bibliografia wedle standardu „Studiów” na końcu
  • tytuł całości pogrubionymi WIELKIMI LITERAMI i wyśrodkowany
  • pozostałe tytuły wyrównane do lewej, wyróżnione pogrubieniem i dodatkowym odstępem
7. W osobnym załączniku autorzy przesyłają do redakcji (redakcja@studiasocjologiczne.pl) krótką notkę biograficzną, wraz z adresem e-mailowym i numerem telefonu oraz jednozdaniowe oświadczenie, że zgadzają się na elektroniczną publikację tekstu na stronie „Studiów Socjologicznych”.

Artykuły MŁODEJ SOCJOLOGII dostępne są wyłącznie online, wraz z innymi tekstami danego numeru.

 

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2020 (237)