Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1978

Artykuły

 • P. Buczkowski, L. Nowak: O strukturze teoretycznej materializmu historycznego
  Struktura teoretyczna materializmu historycznego i wizja historii społecznej. Cztery koncepcje historii. Koncepcja historii w materializmie historycznym.
 • J. Szmatka: Założenia socjologii marksistowskiej a obecne metody badań empirycznych
  Wprowadzenie. Własności grup społecznych a założenia filozoficzne teorii. Techniki badań empirycznych vs postulaty badawcze socjologii marksistowskiej. Ku marksistowskiej socjologii empirycznej.
 • A. Iwanowska: Interpretacja zasady racjonalności
  Uniwersalność zasady racjonalności. Weberowska koncepcja racjonalności. Fazy rozwoju badań nad zasadą racjonalności. Nauki formalne – zasada racjonalności – dialektyka, „Rozchodzenie się” zasady racjonalności. Interpretacja zasady racjonalności. Kryterium racjonalności.
 • Z. Zaborowski: Paradygmat interpersonalny we współczesnej psychologii społecznej
  Paradygmat indywidualno-psychologiczne. Interakcja – podstawa stosunków międzyludzkich. Opis i analiza zjawisk psychospołecznych. Badania eksperymentalne. Wyjaśnianie zjawisk psychospołecznych.
 • A. Woś: Klasowo-warstwowa struktura ludności wiejskiej i jej ewolucja w procesie budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego w  Polsce
  Marksistowsko-leninowska koncepcja przeobrażeń struktury klasowo-warstwowej na wsi (Rola i miejsce klasy chłopskiej w  procesie przeobrażeń społecznych). Tendencje przemian w  warstwowo-klasowej strukturze ludności wiejskiej w procesie społeczno-ekonomicznej przebudowy wsi i rolnictwa.
 • J. Walkowiak: Koncepcja społeczności zakładowej
  Wprowadzenie. Społeczność jako układ ról. Zachowania pracownicze – podstawowe komponenty ról. Podstawowe elementy modelu społeczności zakładowej. Zespół ról współgospodarzy jako czynnik organizujący elementy społeczności zakładowej. Postulaty modelu społeczności zakładowej.
 • W. Zaborowski: Badania and potoczną percepcją struktury społecznej w różnych krajach
  Cel artykułu i przedmiot zainteresowań. Świadomość istnienia klas społecznych. Liczba postrzeganych klas społecznych. Kryteria wyróżniania klas społecznych. Zakończenie.
 • B. Zawadzka: Gminne rady narodowe w świetle reformy. Założenia i realizacja
  Założenia reformy. Realizacja reformy w świetle badań empirycznych. Konkluzje: rezultaty reformy systemu rad na szczeblu gminnym.
 • J. Wasilewski: Społeczne mechanizmy selekcji na wyższe stanowiska kierownicze
  Wstęp. Różnice osiągniętej pozycji społeczno-zawodowej między dyrektorami a  pracownikami umysłowymi i ogółem warszawiaków. Rola zmiennych przypisanych. Znaczenie pozycji zajmowanej w okresie wykonywania pierwszej pracy. Wnioski.
 • K. Pospiszyl: Funkcje opiekuńcze ojca w świetle badań międzykulturowych
  Niektóre wskaźniki funkcji ojcowskich. Typ organizacji rodziny. Sposób dostarczania środków egzystencji. Podsumowanie.
 • M. Latosze: Socjalizacja w rodzinie robotniczej (Na przykładzie badań nad rodzinami robotników Stoczni Gdańskiej im. Lenina)
  Problematyka i umiejscowienie pracy w teorii socjologicznej. Przedmiot i metoda pracy. Struktura społeczno-demograficzna. Struktura rodziny w znaczeniu „szerokim”. Spójność rodziny stoczniowca. Ideał wychowawczy i jego realizacja. Rodzina a wpływy wychowawcze środowiska. Uwagi końcowe.
 • A. Sawisz: System oświaty jako system przemocy symbolicznej w koncepcji Pierre Bourdieu
  Twierdzenia teoretyczne. Dziedzictwo kulturowe i wydziedziczenie z kultury. Reprodukcja kulturowa i reprodukcja społeczna. Analiza i krytyka koncepcji P. Bourdieu.
 • M. Ziółkowski: O socjologicznych podstawach metodologii

Recenzje

 • W. Skidmore: Theoretical Thinking in Sociology (rec. J. Kolbowski)
 • J. Kuczyński: Homo creator. Wstęp do dialektyki człowieka (rec. J. Mucha)
 • Z. Putkiewicz, B. Dobrowolska, T. Kułowicz: Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii (rec. S. Kosiński)
 • S. Wawryniuk: Kształtowanie się systemu wychowawczego w wielkomiejskim osiedlu mieszkaniowym (rec. J. Modrzewski)
 • Religie w procesie przemian w Afryce. Pod red. A. Mrozek (rec. J. Parys)
 • D. Bertauz: Destins personnels et srtucture de classe. Pour une critique de l’antroponomie politique (rec. G. Gęsicka)

Kronika życia naukowego

 • Przegląd czasopism zagranicznych
 • Konferencja okrągłego stołu Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych w Krakowie

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)