Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1979

Artykuły

 • S. Kozyr-Kowalski: Gospodarka a państwo i świadomość społeczna
  Baza – nadbudowa a formalistyczno-prawnicze koncepcje państwa. Baza – nadbudowa a świadomość społeczna i świadomość gatunkowo-przyrodnicza. Duchowe środki pracy produkcyjnej a świadomość społeczna. Baza – nadbudowa a walka klas i świadomość klasowa. Materializm historyczny a  ekonomizm.
 • A. Kojder: Próba klasyfikacji twierdzeń socjologicznych
  Najogólniejsze kryteria klasyfikacji twierdzeń. Struktura twierdzeń. Związki pomiędzy poprzednikiem a następnikiem twierdzeń. Rodzaje zawartych w  twierdzeniach wyrażeń. Zakres ogólności twierdzeń. Pełna klasyfikacja twierdzeń. Charakterystyka twierdzeń formułowanych w socjologii.
 • A. Flis: Antropologiczna koncepcja grupy
  Uczestnictwo jednostki w grupie. Struktura i kultura grupy. Funkcje grupy. Obrona proponowanego modelu pojęciowego.
 • S. Nowotny: Ruchliwość społeczna jako proces – modele matematyczne
  Łańcuch Markowa jako najprostszy model ruchliwości społecznej. Procedura dynamizująca model ruchliwości. Wybrane modele ruchliwości społecznej. Interpretacja i dyskusja wybranych modeli. Ogólny model ruchliwości społecznej – propozycja.
 • A. Kempny: O modelu antropologii społecznej B. Malinowskiego
  Uwagi wstępne. Epistemologiczne podstawy koncepcji antropologii B. Malinowskiego. Przedmiot i metoda antropologii. Podstawy teorii kultury. Obiektywny charakter rzeczywistości kulturowej a sposoby jej badania. Praktyczny sens nauki o kulturze. Podstawowe cechy modelu – czy rewolucja w antropologii. Zakończenie.
 • Z. Mach: B. Malinowski, i C. Lévi-Strauss – czyli o naturze pewnej kontrowersji w antropologii społecznej
  Uwagi wstępne. B. Malinowskiego teoria magii i religii. C. Lévi-Straussa teoria magii i religii. Funkcjonalne ujęcie magii i religii. Zakończenie.
 • W. Surażska: Teoria nierówności J. Stacy Adamsa
  Wyniki badań nad teorią nierówności. Krytyka teorii nierówności. Podsumowanie krytyki – ograniczenia teorii nierówności.
 • L. Rabenda-Bajkowska: Jakość życia w koncepcjach teoretycznych i w badaniach
 • Z. Welcz: Choroba jako dewiacja społeczna. Zastosowanie teorii naznaczania społecznego w rozważaniach nad chorobą
  Zachowania dewiacyjne. Socjologiczna koncepcja choroby i roli chorego. Zakończenie.
 • J. Poplucz: Planowanie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie
  Zastosowanie planowania sieciowego do pracy wychowawczej. Cele i metodyka badań. Wyniki badań.
 • J. Kubik: Wyjaśnianie genezy zjawisk artystycznych i estetycznych w socjologii sztuki
  Ogólna charakterystyka wyjaśniania w socjologii sztuki. Rodzaje wyjaśniania w  socjologii sztuki. Vytautas Kavolis – koncepcja makrosocjologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej. W stronę marksistowskiej socjologii sztuki.
 • B. Galant: Wartości jako obiekty szczególnego rodzaju postaw
  Różne koncepcje wartości i ich krytyka. Przedmiot badania i procedura badawcza. Podstawowe typy postaw. Pozytywna postawa pełna jako kryterium wartości. Konkluzje.

Recenzje

 • Zagadnienia historiozoficzne. Pod red. J. Litwina (rec. i. Pańków)
 • Wieś polska. Diagnozy i prognozy społeczne. Pod red. J. Damrosza i B. Tryfan (rec. K. Gorlach)
 • Z. Komorowski: Wprowadzenie do socjologii Afryki (rec. G. J. Kaczyński)
 • K. Jankowski: Mój Šambhala (rec. K. Pospsiszyl)
 • W. Pawluczuk: Żywioł i forma. Wstęp do badań empirycznych nad kulturą współczesną (rec. K. Podemski)
 • „Informacjonnyj bjuleten”. Ewolucja socjalnoj struktury socjalisticzeskogo obszczestwa. Sacjalnoje płanirowanije i  prognozirowanije (rec. A. Majkowska)
 • Socjalnoje razwitije raboczego kłassa w socjalisticzeskich stanach. Sbornik naucznych trudow. Pod red. W. W. Kołbanowskiego (rec. W. Stelmach)
 • The Development of Intelligentsia in the Socialist Society. Anthology. Pod red. M. Lötscha (rec. K. Gawor)
 • Social Structure and Change. Finland and Poland: Comparative Perspective. Pod red. E. Allarda i W. Wesołowskiego (rec. A. Z. Kamiński)

Kronika życia naukowego

 • Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • Narada Socjologów w Jabłonnie (14-17 III 1979)
 • Doktorat honoris causa UW dla Profesora Jana Szczepańskiego

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)