Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1978

Artykuły

 • I. Krzemiński: Interakcjonistyczne interpretacje teorii G. H. Meada (Ich implikacje dla paradygmatu nauk społecznych)
  Zarys problematyki. Zasada typologii: perspektywa poznawcza. Metodologiczne interpretacje teorii G. H. Meada. Teoretyczne interpretacje teorii. Dwie perspektywy: porównanie i płynące z niego implikacje.
 • E. Lewandowski: Koncepcja determinowania w ostatniej instancji
  Determinanty rozwoju społecznego. Pojęcie bazy społeczno-ekonomicznej. Baza i jej nadbudowy. Determinowanie w ostatniej instancji. Streszczenie głównych tez.
 • J. T. Hryniewicz: Niwelowanie nierówności w dziedzinie ruchliwości społecznej
  Charakterystyka nierówności w dziedzinie ruchliwości społecznej w Polsce. Uwagi o  sposobie konstrukcji programu niwelacji nierówności w zakresie ruchliwości społecznej hipotetyczny model społecznej ruchliwości jednostek. Procesy zmian pozycji społecznych i ich modyfikacje. Możliwości zmniejszenia barier międzyklasowych. Podsumowanie.
 • I. Reszke: Prestiż społeczny – pojęcie i wskaźniki
  Definicja pojęcia „prestiż społeczny”. Znaczenie definicji pojęcia dla badań. Uwarstwienie według kryterium prestiżu. Wskaźniki prestiżu. Wyniki badania wstępnego.
 • B. Jałowiecki: Charakterystyka procesów urbanizacji Polski
  Ogólne uwagi o procesach urbanizacji. Płaszczyzny urbanizacji. Rozwój sieci miast i ludności miejskiej. Ekonomiczna płaszczyzna urbanizacji. Syntetyczne wskaźniki urbanizacji województw.
 • L. Milian: Przedmiotowe i metodologiczne problemy socjologii statku morskiego
  Uwagi wprowadzające. Podstawowe wyznaczniki tworzące psychospołeczną specyfikę statku morskiego. Pojęciowy i przedmiotowy zakres socjologii statku morskiego. Miejsce socjologii statku morskiego pośród innych dyscyplin społecznych. Niektóre zagadnienia metodologiczne socjologii statku morskiego.
 • P. Sałustowicz: Postawy innowacyjne, następstwo pokoleń a społeczeństwo socjalistyczne (Wybrane aspekty z zakresu problematyki roli innowacyjnej młodzieży)
  Koncepcja innowacyjnej roli młodzieży w perspektywie historycznej. Ogólna charakterystyka koncepcji pokolenia. Mechanizmy kształtowania się postaw innowacyjnych wśród młodzieży w społeczeństwie socjalistycznym.
 • M. Ziemska: Przemiany funkcji rodziny a socjalizacja młodego pokolenia
  Funkcja prokreacyjna. Funkcja zarobkowa. Funkcja usługowo-opiekuńcza. Funkcja socjalizująca. Funkcja psychohigieniczna.
 • J. Poplucz: Badania pedagogicznej funkcji kierowania zespołami pracowniczymi
  Pedagogiczna funkcja kierowania. Organizacja i metody badania pedagogicznej funkcji kierowania. Stan faktyczny pedagogicznej funkcji kierowania w badanych zespołach. Stan faktyczny postaw badanych osób wobec pracy.
 • W. Wiśniewski: Pojęcie i miejsce wykształcenia w świadomości społeczeństwa polskiego
  Cele badawcze i problemy pojęciowe. Pojęcie wykształcenia w społecznej świadomości. Poziom i zakres aspiracji edukacyjnych społeczeństwa polskiego. Miejsce wykształcenia w układzie hierarchicznym innych osiągnięć badanych osób w systemie ich aspiracji. Władza, dobrobyt i  wykształcenie w układzie hierarchicznym wartości. Podsumowanie.
 • J. Sikorska: Porównanie deklarowanych i realizowanych hierarchii potrzeb konsumpcyjnych
  Problemy wyznaczania empirycznych hierarchii potrzeb konsumpcyjnych. Empiryczne hierarchie potrzeb konsumpcyjnych. Wnioski.

Komunikaty z badań

 • A. Lifsches: Młodzi socjologowie o problemach swego zawodu
 • W. Kalinowski: Komunikacja literacka i społeczny system wartości (Z nowszych badań francuskich)

Recenzje

 • K. Żygulski: Publiczność galerii malarstwa w Polsce. Studium socjologiczne; K. Żygulski: Publiczność muzeów historycznych w Polsce. Studium socjologiczne (rec. M. Ziółkowski)
 • D. H. Wrong: Sceptical Sociology (rec. E. Mokrzycki)
 • J. J. Wiatr: Socjologia stosunków politycznych (rec. A. Kwilecki)
 • Własność: gospodarka a prawo. Studia o marksistowskiej teorii własności. Pod red. S. Kozyra-Kowalskiego (rec. M. Sieradzki)
 • K. Wasiak: Świadomość polityczna młodych robotników Szczecina. Studium politologiczne (rec. Z. Klupś)
 • A. Sarapata: O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy (rec. A. Szałkowski)
 • A. Wallis: Miasto i przestrzeń (rec. G. Kaczmarek)
 • Z. Bokszański, A. Piotrowski, M. Ziółkowski: Socjologia języka (rec. M. Karwowska-Struczyk)

Kronika życia naukowego

 • Statut Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • Przegląd czasopism zagranicznych
 • Konferencja nt. „Klasa robotnicza w procesie budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego w Polsce”
 • Konferencja nt. „Teoretyczne i metodologiczne założenia badań nad strukturą społeczną

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)