Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1978

Artykuły

 • A. Flis: Zmiana i rozwój społeczny w świetle dialektyki marksowskiej
  Model formacji i model struktury społecznej. Dynamika struktury społecznej – dynamika formacji. Zmiana, regres i rozwój społeczny. Teoria zmiany a  teoria rozwoju.
 • P. Buczkowski: „Ostatnia instancja”, oddziaływania wzajemne, fazy rozwoju społeczno-ekonomicznej (Próba interpretacji na gruncie adaptacyjnej koncepcji materializmu historycznego)
  Adaptacyjna interpretacja teorii formacji społeczno-ekonomicznej i ruchy wewnątrzformacyjnego. Problem „ostatniej instancji”. Problem oddziaływań zwrotnych. Fazy rozwoju wewnętrznego formacji społeczno-ekonomicznej.
 • J. Szmatka: Miejsce i perspektywy mikrosocjologii w marksizmie
  Sformułowanie problemu. Struktura świata społecznego a struktura teorii socjologicznej. Mikrosocjologia vs makrosocjologia. Marksizm a problem relacji mikro- i makrosocjologii. Reguły analizy mikrostruktur społecznych.
 • A. Sadowski: Próba wyjaśnienia pojęcia „ruralizacja”
  Określenia występujące w literaturze naukowej. Ustalenie znaczenia terminu „ruralizacja”. Zasadnicze aspekty ruralizacji.
 • S. Jałowiecki: Problematyka więzi społecznej
  Więź a system społeczny. Więź a funkcjonalność systemu. Podobieństwo - zróżnicowanie – konflikt. Więź społeczna – illata, abstracta czy concreta? Definicja więzi społecznej.
 • S. Ehrlich: Symptomy odwrotu od totalitarnego „modelu” społeczeństw socjalistycznych w zachodniej socjologii politycznej
 • M. Ziółkowski: O myśleniu potocznym
 • M. Z. Muszyńska: Sposób życia: orientacje teoretyczne i kontrowersyjne
  „Styl życia” a „sposób życia”. Spór wokół „sposobu życia”. „Poziom życia” – „jakość życia” – sposób życia”. Uwagi końcowe.
 • M. Ciechocińska: Problematyka warunków życia w ujęciach socjologii regionalnej
  Wprowadzenie. Dualizm w sposobach pomiaru rozwoju gospodarczego. Zarys propozycji regionalnego ujęcia stopy życiowej ludności. Środowisko fizyczne. Uwagi końcowe.
 • M. Piotrowicki: Aksjologiczne aspekty praktyki „czasu wolnego”

Komunikaty z badań

 • T. Mroczkowski: Poglądy inżynierów i techników na temat wykorzystania kwalifikacji zawodowych
 • J. Papież: Kariera szkolna uczestników olimpiad przedmiotowych jako model startu do wyższej uczelni i życia

Recenzje

 • W. Wincławski: Typowe środowiska wychowawcze współczesnej Polski (rec. B. Sterniczuk)
 • Czy kryzys socjologii? Pod red. J. Szackiego (rec. K. Gorlach)
 • Tamás Kozma: A nevelésszociológia alapjai (Podstawy socjologii wychowania) (rec. R. Borowicz)
 • Kształt struktury społecznej. Studia do syntezy. Pod red. W. Wesołowskiego (rec. S. Bucholc)
 • J. Jerschina: Młodzież i procesy laicyzacji świadomości społecznej (rec. D. Piwińska)
 • A. Kapiszewski: Stereotyp Amerykanów polskiego pochodzenia (rec. A. Sosnowski, J. Walkowiak)

Kronika życia naukowego

 • Informacja o badaniach „Systemy wartości działaczy politycznych i ludności a mechanizmy zaspokajania potrzeb zbiorowych”
 • Międzynarodowe sympozjum socjologiczne nt. „Planowanie społeczne rozwoju miast i społeczności terytorialnych”
 • Informacja o sesji naukowej dotyczącej teoretycznych i empirycznych problemów kształtowania kolektywów pracy
 • Konferencja nt. „Życie społeczno-kulturalne w szczecińskich osiedlach spółdzielczych – model a praktyka”

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)