Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1979

Artykuły

 • A. Jasińska-Kania: Teoretyczne i metodologiczne problemy badań charakteru narodowego
  Krytyka nominalizmu i realizmu pojęciowego w koncepcjach charakteru narodowego. Problemy budowy teorii charakteru narodowego. Czy charakter narodowy jest cechą jednostek ludzkich czy zbiorowości? Metodologiczne zagadnienia empirycznych badań charakteru narodowego.
 • W. Makarczyk: Z badań nad samowiedzą narodową
  „Status subiektywny” – ocena ogólna. Nosiciele prestiżu. Czynniki samooceny. Uwagi końcowe.
 • I. Białecki, W. Wesołowski: Wykształcenie, struktura społeczno-zawodowa i ruchliwość społeczna
  Wstęp. Struktura wykształcenia a struktura społeczno-zawodowa. Struktura społeczno-zawodowa i wykształcenie a ruchliwość społeczna. Szanse jednostki na awans w warunkach socjalizmu. Wykształcenie a inne wymiary struktury społecznej – przykład Polski.
 • A. Sosnowski, J. Walkowiak: Stereotypy zawodów i kategorii zawodowych (Próba analizy i propozycje badawcze)
  Warstwy analizy stereotypu zawodowego. Kręgi względnie ustalonego stereotypu zawodowego. Dobór kręgów a rozstrzygnięcia metodologiczne i metodyczne. Obrazy pracy romantycznej i urzeczowionej; cień biznesu. Podłoże i  mechanizmy formowania się stereotypów zawodowych.
 • E. Wnuk-Lipińska: Jeden czy więcej typów kultury?
  Wybrane elementy systemu wartości. Zachowania kulturalne. Wnioski.
 • Z. Welcz: Psychiatryczne urlopy zdrowotne młodzieży akademickiej (Socjologiczna analiza zjawiska i jego niektórych uwarunkowań)
  Problematyka psychiatryczna studentów. Zagadnienie społecznej roli chorego. Charakterystyka zjawiska studenckich urlopów psychiatrycznych (Założenia i hipotezy pracy. Zakończenie.
 • J. Turowski: Człowiek w środowisku mieszkalnym (Przegląd wybranych koncepcji)
  Koncepcja adaptacji. Koncepcje satysfakcji i preferencji. Koncepcja percepcji. Koncepcja społeczno-ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań. Koncepcja habitatu. Synteza stanowisk.
 • J. Kwaśniewski, A. Kojder: Postawy mieszkańców Warszawy wobec zjawisk i zachowań dewiacyjnych
  Wstęp. Podstawowe założenia badań własnych. Charakterystyka przeprowadzonych badań i zastosowane narzędzia badawcze. Oceny emocjonalne jako kryterium dewiacyjności zachowań. Reakcja instrumentalna na zachowania dewiacyjne. Kognitywny komponent postawy wobec zachowań i zjawisk dewiacyjnych. Zbiorcze miary reakcji na zachowania dewiacyjne. Psychospołeczne i społeczno-demograficzne uwarunkowania reakcji na zachowania dewiacyjne. Negatywne zachowania dewiacyjne w aspekcie porównawczym. Uwagi końcowe.
 • B. Sułkowski: Zachowania ludyczne w socjologii i psychologii społecznej
  Uniwersum gry i zabawy. Zabawa a osobowość. Granice egalitaryzmu stosunków ludycznych. Zabawy uczestniczące i rozrywka ze środków masowego przekazu.
 • E. Masłyk: Pojęcie „niepewności” i jego zastosowanie w analizach socjologicznych
  Przewrót stochastyczny w naukach społecznych. Sens pojęcia „niepewności” (Przykłady jego wieloznacznej interpretacji). Niepewność organizacyjna i  metody jej badania. Podsumowanie.
 • W. Modzelewski: O metodach działalności ruchów społecznych
 • S. Magała: Georg Simmel: Formy społeczeństwa i formuły socjologii
  Czysty rachunek form. Metodologia – próba rekonstrukcji.
 • M. Czyżewski: O tzw. fenomenologii społecznej Alfreda Schütza

Komunikaty z badań

 • K. Opolski, W. Włodarski: Młodzi robotnicy przyuczeni do pracy jako kategoria społeczno-zawodowa
 • J. Seroczyńska: O niektórych problemach doskonalenia systemu oświaty
 • A. Pożaryska: Grupa religijna – jej struktura i funkcje (Socjologiczna analiza Zboru Zjednoczonego Kościoła Ewangelickiego)

Recenzje

 • Social Ends and Political Means. Ed. by T. Honderich (rec. S. Magala)
 • A. Wojciechowska: Położenie materialne i uczestnictwo w kulturze a struktura społeczna (rec. W. Świątkiewicz)
 • A. Sikora: Historia i prawdy wieczne (Lamennais – Królikowski – Dézamy – Blanqui) (rec. I. Pańków)
 • Z. Pióro: Procesy rozwojowe aglomeracji. Z badań nad zachowaniami przestrzennymi mieszkańców aglomeracji warszawskiej (A. Majer)
 • A. Gniazdowski: Badania – wdrożenia. Rola placówek badawczych we wdrażaniu innowacji technicznych (rec. T. Stalewski)
 • Polityka społeczna a zdrowie. Pod red. M. Sokołowskiej, J. Hołówki (rec. W. Piątkowski)
 • A. Luszniewicz: Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody (rec. Cz. Bywalec)

Kronika życia naukowego

 • Z życia szczecińskiego środowiska socjologicznego
 • Konferencja nt. „Polonia w Europie Zachodniej”
 • I polsko-brytyjskie sympozjum socjologów medycyny

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)