Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1979

Artykuły

 • S. Kozyr-Kowalski: Baza – nadbudowa a formacja społeczeństwa
  Formacja społeczeństwa a ekonomiczna formacja społeczeństwa. Gospodarka a  nieekonomiczne składniki formacji społeczeństwa w niektórych teoriach bazy i nadbudowy. Baza – nadbudowa a praca produkcyjna – praca nieprodukcyjna. Baza – nadbudowa a działanie produkcyjne i  nieprodukcyjne. Baza – nadbudowa a rodzina i stosunki pokrewieństwa. Baza – nadbudowa a reprodukcja biologiczna gatunku ludzkiego.
 • K. Gorlach: Świadomość społeczna jako kategoria teoretyczna (Próba ujęcia analitycznego)
  Ujęcia teoretyczne i badawcze (próba powiązania). Czym (nie) jest świadomość społeczna. Wewnętrzna struktura świadomości społecznej. Teoretyczne i  badawcze konsekwencje przyjętego stanowiska.
 • E. Cieślak: W kierunku semiotycznej interpretacji koncepcji współczynnika humanistycznego
  Podstawowe pytanie. Interpretacja psychologistyczna. Analiza koncepcji. Konsekwencje metodologiczne. Podsumowanie.
 • T. Pawłowski: Z metodologicznych zagadnień nauk społecznych
 • J. Lutyński: Pytanie jako narzędzie w surveyowych badaniach socjologicznych
  Uwagi wstępne. Pytanie kwestionariuszowe i jego różne koncepcje. Rozszerzona informacyjna koncepcja pytania kwestionariuszowego. Rozszerzona informacyjna koncepcja pytania kwestionariuszowego a inne koncepcje. Uwagi końcowe.
 • B. Morawski: Uwarunkowania postaw wobec pracy w perspektywie teorii alienacji
 • J. Penc: Postęp społeczny a doskonalenie organizacji czasu pracy
  Skracanie czasu pracy. Doskonalenie organizacji pracy wielozmianowej. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy.
 • L. Grela: Pomoc społeczna w życiu ludzi starych (Stan obecny i perspektywy)
  Zabezpieczenie na starość. Pomoc społeczna dla ludzi starych (główne przedmioty pomocy społecznej). Opiekunowie społeczni. Potrzeby ludzi starych i stan ich zaspokojenia. Przesłanki rozwoju pomocy społecznej w obecnym okresie.
 • W. Wiśniewski, L. Rabenda-Bajkowska: Infrastruktura oświatowo-kulturalna a jej odbicie w świadomości społecznej
 • J. Gruszyński: Więź z krajem trzech pokoleń społeczności polskiej we Francji
  Więź duchowa. Kontakty korespondencyjne. Wizyty w Polsce. Uczestnictwo w  różnych imprezach w Polsce. Więź ekonomiczna. Zainteresowanie sprawami w  Polsce. Trudności w utrzymywaniu więzi z Polską. Preferowane formy współpracy, więzi z Polską. Stopień więzi z Polską w odczuciu respondentów. Polska a emigracja.

Recenzje

 • M. Szulczewski: Polityka informacji (rec. T. Malepszy)
 • L. Janiszewski: Socjologia morska. Wstęp informacyjny i bibliograficzny (rec. A. Sosnowski, J. Walkowiak)
 • G. Babiński: Lokalna społeczność polonijna w Stanach Zjednoczonych Ameryki w procesie przemian (rec. J. Plewko)
 • J. Topolski: Rozumienie historii (rec. P. Sztompka)
 • S. Jałowiecki: Struktura systemu wartości. Studium zróżnicowań międzygeneracyjnych (rec. A. Gołaszewski)
 • Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa. Pod red. M. Boruckiej-Arctowej (rec. A. Kojder)
 • Uwagi do recenzji z książki „Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa” (M. Borucka-Arctowa)
 • H. Kreutz: Soziologie der Jugend (rec. P. Sałustowicz)
 • D. J. Treiman: Occupational Prestige in Comparative Perspective (rec. H. Domański)
 • R. Girod i in.: Inégalité – inégalités. Analyse de la mobili sociale (rec. G. Gęsicka, G. Kacprowicz)

Kronika życia naukowego

 • IX Światowy Kongres Socjologiczny
 • Konferencja nt. „Postawy ideowo-polityczne a rozwój społeczeństwa socjalistycznego”
 • T. T. Segerstedt – doktorem honorowym UJ
 • VI Ogólnopolska sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych nt. „Pozycja międzynarodowa Polski w latach 1918-1978”
 • Konferencja nt. „Metodologiczne problemy zbierania i oceny wiarygodności danych w badaniach socjologicznych”
 • Konferencja nt. „Struktura społeczna a wartości i postawy”

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)