Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1976

Artykuły

 • S. Sękowski: Problematyka uwarunkowań uczestnictwa w kulturze w badaniach polskich
 • M. Ziółkowski: Claude Lévi-Straussa koncepcja kultury – próba rekonstrukcji
 • E. Bagiński: Wzory wypoczynku preferowane przez ludność miast
  Wprowadzenie. Wzory wypoczynku. Wzory wypoczynku w zależności od wykształcenia respondentów. Wzory wypoczynku w zależności od wieku respondentów. Wnioski.
 • J. Pragłowski: Teoria grupy w systemie socjologicznym L. Gumplowicza
  Wstęp. Grupa ludzka. Grupa etniczna (rasa). Grupa społeczna. Zakończenie.
 • M. Łoś: Grupy odniesienia – propozycja modyfikacji zakresu pojęcia
 • G. Babiński: Problematyka grup etnicznych we współczesnej socjologii amerykańskiej – próba systematyzacji
  Renesans problematyki etnicznej. Pojęcia „grupa etniczna i mniejszość etniczna”. Teorie relacji między grupami etnicznymi w społeczeństwie amerykańskim. Funkcje grup etnicznych, zróżnicowania etnicznego, przynależności do grupy etnicznej.
 • W. Adamski: Młode pokolenie jako narzędzie zmian społecznych
  Przesłanki historyczno-socjologicznej koncepcji pokolenia. Stadium „wydłużonej młodości” jako podłoże przyspieszenia zmian społeczno-kulturowych. Zmiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej jako podłoże odrębności pokolenia. Kulturowe przesłanki odrębności pokolenia.
 • B. Liberska: Socjologiczna problematyka międzynarodowej migracji wysoko kwalifikowanych kadr (tzw. drenaż mózgów)
  Rozmiary i dynamika drenażu mózgów. Definicje i teorie migracji kwalifikowanej siły roboczej. Socjologiczny model drenażu mózgów. Ocena skutków drenażu mózgów.
 • A. Kwilecki: Przemiany w świadomości społeczno-politycznej ludności Wielkopolski
  Dialektyka przemian świadomościowych. Proces akceptacji rewolucji ustrojowej i  głównych celów polityki państwa. Przyswajanie przez społeczeństwo idei i  wartości socjalizmu.
 • M. Ciechocińska: Socjologia regionalna w Polsce a tle światowym (przegląd problematyki)
  Geneza socjologii regionalnej. Główne kierunki socjologii regionalnej w  Polsce. Socjologia regionalna w praktyce i teorii wzrostu gospodarczego w  latach 1950-1970. Relacje między socjologią regionalną a polityką społeczną. Niektóre najnowsze kierunki badań socjologii regionalnej. Uwagi końcowe.
 • M. Sokołowska: Polityka społeczna a zdrowie
  Przemiany medycyny i opieki zdrowotnej. Zapotrzebowanie ma badania socjologiczne w  dziedzinie zdrowotności z punktu widzenia polityki społecznej. Zastosowanie praktyczne socjologicznych badań nad zdrowotnością w  Polsce.

Recenzje

 • P. M. Zuelehner: Säkularisierung von Gesellshaft, Person Und Religion. Religion un Kirche in Österreich (rec. J. Mariański)
 • A. Roykiewicz: Trudna młodzież a zakład pracy (rec. Z. Piechowiak)
 • Młodzi robotnicy, kwalifikacje, postawy, aspiracje. Pod red. W. Wesołowskiego (rec. P. Sałustowicz)
 • F. Krzykała: Wprowadzenie do socjologii socjalistycznego przedsiębiorstwa przemysłowego (rec. S. Jędrocha)
 • J. Tymowski: Inżynier – gospodarka – społeczeństwo (rec. M. Nowicki)
 • Raport o związkach między płodnością i warunkami społecznymi i ekonomicznymi rodziny w Europie, ich wpływie na politykę społeczną – przedstawiony przez Leon Tabah (Francja) na II Konferencji Demograficznej (rec. H. Worach-Kardas)
 • R. Wieruszewski: Równość kobiet i mężczyzn w Polsce (rec. D. Duraj)
 • M. Pohorille: Spożycie zbiorowe i świadczenia społeczne (rec. I. Sieńko)
 • A. P. Stiepin: Socialisticzeskoje prieobrazowanije obszczestwiennych otnoszenij gorodskich sriednich słoiew (rec. Z. Zagórski)
 • A. Dobieszewski: Partia marksistowsko-leninowska w społeczeństwie socjalistycznym (rec. M. Sobczak)
 • W. Osiatyński: Stany Zjednoczone – społeczeństwo i władza (rec. A. Bałaban)

Kronika życia naukowego

 • O realizacji problemu węzłowego „Przewidywanie zmiany we wzorach konsumpcji, potrzebach kulturalnych i systemie wartości społeczeństwa polskiego” (11.2.2.)
 • Konferencja nt. „Społeczne aspekty humanizacji pracy i organizacji”
 • Konferencja nt. „Ewolucja i przyszłość własności w Polsce w świetle marksizmu-leninizmu”
 • „Marksistowska teoria rozwoju społecznego” – ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR i Komitet Nauk Socjologicznych PAN
 • Konferencja nt. „Wieś jako środowisko wychowawcze”
 • Konferencja nt. „Strategia rozwoju regionu”

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)