Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1977

Artykuły

 • Z. Sufin: Teoretyczne zagadnienia planowania w społeczeństwie socjalistycznym
  Planowanie jako element teorii społeczeństwa socjalistycznego. Analiza teoretyczna procesu panowania w różnych systemach społecznych. Teoretyczny model planowania socjalistycznego – jego podstawowe elementy. Cechy planowania socjalistycznego. Znaczenie uprzemysłowienia dla rozwoju socjalistycznego planowania.
 • B. Gałęski: Styl życia i jakość życia – próba systematyzacji pojęć
  Potrzeby. Sposób życia i styl życia. Poziom życia i jakość życia.
 • A. Wojciechowska, J. Koralewicz-Zębik, J. Lutyński, M. Żelazo: Styl życia – problematyka teoretyczna i badawcza
  Styl życia – inspiracje ideologiczne. Styl życia – inspiracje teoretyczne. Styl życia – konceptualizacja pojęcia. Styl życia – próba zastosowania badawczego. Uwagi końcowe.
 • Z. Bokszański, A. Piotrowski: Socjolingwistyczne aspekty stosowania wywiadu kwestionariuszowego
  Sytuacyjne uwarunkowania sposobów użycia języka. Problematyka znaczenia w procesie komunikowania, Socjolingwistyczne problemy interpretacji danych. Społeczne zróżnicowanie wzorów komunikowania a reprezentatywność danych. Komunikacja w procesie badawczym a typy wiedzy socjologicznej.
 • P. Kuczyński: Metoda ankietowa w badaniu zachowań (Analiza krytyczna założeń metodologicznych i filozoficznych)
  Zmienność funkcji metody ankietowej jako konsekwencja rozwoju potrzeb poznawczych nauki. Filozoficzne założenia metody ankietowej. Miejsce „rozumienia” w  schemacie metody ankietowej. Naturalistyczne założenia metody ankietowej – krótkie podsumowanie. Antynaturalistyczne założenie w  metodzie ankietowej (możliwość rozwiązania cząstkowego).
 • H. Chylińska: Cele wychowania jako składnik samowiedzy nauczycieli (Z badań nad studiującymi nauczycielami)
  Świadomość społeczna a samowiedza. Ideał wychowawczy. Wyniki badań. Cele wychowania socjalistycznego a cele wychowania demokratycznego. Wychowanie moralne, społeczne, polityczne. Ideał wychowawczy w poglądach nauczycieli. Analiza, dyskusje, wnioski.
 • B. Ściborski: Niektóre aspekty laicyzacji świadomości młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  Zarys problematyki badawczej i ustalenia terminologiczne. Założenia badań procesów laicyzacji świadomości młodzieży. Opisy badań i charakterystyka badanej populacji. Identyfikacja ze zbiorowością wierzących. Wyobrażenia o społecznej roli religii. Światopogląd religijny a postawa moralna. Uwagi końcowe.
 • B. Morawski: Czynniki warunkujące postawy wobec pracy w świetle wybranych badań
  Korelaty wartości pracy dla jednostki. Korelaty zadowolenia z pracy. Wartość pracy a zadowolenie z pracy. Czynniki warunkujące zmianę postaw. Podsumowanie.
 • E. Masłyk: Reforma WOG a zmiany w sytuacji organizacyjnej kadry kierowniczej (Przykład zastosowań analiz socjologii organizacji)
 • L. Kolarska: Centralizacja i formalizacja (Analiza krytyczna badań zachodnich)
  Przegląd literatury. Analiza wzajemnych zależności pomiędzy centralizacją a formalizacją.
 • R. Siemieńska: Przynależność do grupy etnicznej jako czynnik różnicujący postawy członków społeczeństwa amerykańskiego
  Wprowadzenie. Identyfikacja etniczna i jej rola w kształtowaniu postaw. Kształtowanie się świadomości etnicznej, międzypokoleniowa transmisja postaw w  świetle dotychczasowych badań. Czynniki różnicujące postawy i zachowania polityczne młodzieży amerykańskiej. Czynniki różnicujące postawy i  zachowania społeczeństwa Detroit. Wyniki końcowe.
 • M. Sieradzki: Inwalida w środowisku społecznym
  Zarysowanie problemu. Uwagi teoretyczno-metodologiczne. Usprawnianie inwalidy a  środowisko społeczne. Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw wobec inwalidów. Postawy i zachowania inwalidów jako zjawiska kulturowe. W sprawie socjologicznej analizy problemu.

Recenzje

 • H. Siwek: Sondaże terenowe w ekspertyzach prasoznawczych (rec. G. Babiński)
 • Analizy i próby technika badawczych w socjologii. Pod red. Z. Gostkowskiego, J. Lutyńskiego. T. IV i V. Wrocław 1972, 1975 (rec. S. Szostkiewicz)
 • A. Gładysz: Kultura środowisk wielkoprzemysłowych (rec. M. Malikowski)
 • G. Simmel: Socjologia (rec. W. Adamek)
 • P. Abell: Modele w socjologii
 • B. Cichomski: Nauka jako instytucja społeczna (rec. D. Nikla)
 • Styl życia. Koncepcje i propozycje. Pod red. A. Sicińskiego (rec. B. Sterniczuk)
 • M. Sokołowska, A. Ostrowska: Socjologia kalectwa i rehabilitacji. Wybrane problemy (rec. M. Sieradzki)

Kronika życia społecznego

 • Socjotechnika w zakładzie pracy
 • Konferencja nt. „perspektywy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego w Polsce”
 • Konferencja nt. współpracy socjologów krajów socjalistycznych w badaniu struktury społecznej

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)