Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1977

Artykuły

 • A. Werblan: Niektóre problemy budowy teorii rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego w Polsce
 • H. Białobrzeski: Struktura społeczna miasta w świadomości jego mieszkańców
  Uwagi ogólne. Charakterystyka podziałów społecznych w opinii badanej zbiorowości. Kryteria zróżnicowań społecznych. Świadomość własnej przynależności społecznej. Hierarchia społeczna zawodów i pozycji poszczególnych klas i grup społeczno-zawodowych.
 • M. Śnieżyński: Kształtowanie więzi społecznych mieszkańców nowych osiedli mieszkaniowych (Doniesienie z badań)
  Wyjaśnienie pojęć. Problem, organizacja badań, stosowane metody. Ogólne założenia eksperymentu. Analiza wyników badań.
 • J. Poplucz: Oczekiwania zawodowe pracujących
  O zastosowanej metodzie. Stan faktyczny oczekiwań zawodowych badanych pracowników. Dynamika oczekiwań. Stan zrealizowania oczekiwań zawodowych. Sposoby realizacji oczekiwań. Oczekiwania zawodowe pracowników a ich postawy wobec obowiązków. Zakończenie.
 • K. Bujak: Postawy młodzieży szkolnej wobec pracy jako wartości społecznej
  Uwagi wstępne. Praca jako wartość społeczna. Struktura postaw młodzieży wobec pracy. Nieinstrumentalna i instrumentalna postawa wobec pracy. Postawy młodzieży wobec pracy jako wartości społecznej. Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec pracy.
 • M. Stefanowska: Poczucie „nieadekwatności kulturalnej” a trafność odpowiedzi respondentów na pytania o czytelnictwo książek
  Problematyka badań. Opis procedury zbierania danych i charakterystyka badanej zbiorowości. Wyniki badań. Uwagi końcowe.
 • J. Szmatka: Grupy pierwotne w strukturze społecznej
  Systemy wewnętrzne i zewnętrzne, układy formalne i nieformalne. Grupy pierwotne w  strukturze społecznej. Model elementów kluczowych struktury społecznej. Teoria grup pierwotnych w strukturze społecznej.

• K. Makrełow: Socjometryczne aspekty atmosfery społecznej w środowisku pracy

Istota atmosfery społecznej w pracy. Wyznaczniki socjometrycznego statusu. Charakterystyka stosunków społecznych w kolektywie. Uwarunkowania socjometrycznych wyborów.

• S. Naumowa: Modernizacja wsi bułgarskiej a świadomość prawna (Wstępne wyniki badań)

Znajomość prawa, cele karania i cele prawa w ogóle. Oceny i postawy wobec norm prawnych i moralnych. Wzory rozwiązywania sporów. Podsumowanie.

• J. J. Wiatr: Głos za zmianą: amerykańskie wybory prezydenckie 1976

Przeobrażenia społeczeństwa amerykańskiego. Potrójny kryzys. Wybory politycznych niespodzianek. J. E. Carter – fenomen polityki amerykańskiej 1976 r. Wybory prezydenckie a kultura polityczna USA.

Recenzje

• W. Wesołowski: Klasy, warstwy, władza (rec. D. Poliński)

• W. Jacher: Zagadnienie integracji systemu społecznego (rec. J. Mucha)

• W. Mirowski: Przemiany społeczne w małym mieście a procesy migracyjne (rec. D. Piwińska)

• J. Staręga: Ludzie starzy a praca zawodowa (rec. B. Synak)

• A. Podgórecki: Practical Social Sciences (rec. A. Sułek)

• Z. Ziembiński: Socjologia prawa jako nauka prawna (K. Frieske)

• A. Świątkowski: Problemy równouprawnienia w stosunkach pracy w Stanach Zjednoczonych (rec. R.R. Ludwikowski)

• W. Kucharski, Z. Tomkowski: Polonia w Austrii; W. Kucharski: Związek Polaków „Zgoda” w Republice Federalnej Niemiec (rec. A. Bałaban)

Kronika życia naukowego

• Polskie badania socjologiczne w Iraku

• X Światowy Kongres Nauk Politycznych

• Międzynarodowa konferencja socjologii prawa

• Konferencja nt. „Planowanie społeczne – humanizacja pracy i organizacji”

• Dyskusja panelowa nad stanem badań nad kulturą polityczną w Polsce

• Konferencja nt. „Teoretyczne i empiryczne problemy badania polskiego systemu politycznego

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)