Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1977

Artykuły

 • A. Flis: Marksowski model formacji a wyjaśnianie historyczne i holistyczne
  Założenia ontologiczne metodologii marksowskiej. Metoda historyczna. Wyjaśnianie historyczno-holistyczne. Ogólny model formacji społecznej.
 • W. Adamek: Koncepcja struktury społecznej w socjologii formalnej (Rekonstrukcja postulatów G. Simmla)
  Uwagi wstępne. Podstawowe założenia i taktyka rekonstrukcji. Główne postulaty systemu socjologicznego G. Simmla. Jednostki struktury (pojęcia strukturalne). Ogólna charakterystyka koncepcji. Uwagi ogólne.
 • B. Szacka: Świadomość historyczna (Wnioski z badań empirycznych)
  Przeszłość pamiętana. Przeszłość jako wymiar czasu.
 • J. Turowski: Społeczność lokalna
  Wstęp. Definicje. Stanowiska teoretyczne. Przemiany społeczności lokalnych – zmierzch czy transformacja?
 • P. Kryczka: Teoria i rzeczywistość społeczności osiedlowej w wielkim mieście
 • L. Janiszewski: Procesy przeobrażeń społecznych na Pomorzu Zachodnim (Próba syntezy)
  Podstawowe procesy przeobrażeń społecznych. Zasadnicze czynniki przeobrażeń społecznych. Główne etapy przeobrażeń społecznych.
 • W. Narojek: Klimat stosunków międzyludzkich (Analiza antropologiczna)
  Humanistyczna psychologia społeczna. Podstawowe sytuacje międzyludzkie w życiu zbiorowym. Analiza semantyczna kontekstu sytuacyjnego. Psychologiczny mechanizm orientacji.
 • J. Karpiński: Weryfikacja tez o związkach przyczynowych w badaniach eksperymentalnych
  Eksperyment klasyczny. Eksperyment z czterema grupami i z możliwością kontroli wpływu pierwszego badania. Niepełne schematy eksperymentu. Wzbogacone schematy eksperymentu. Wnioski.
 • J. Sztumski: Problem społeczny jako przedmiot badań socjologii
  Problem społeczny a problem socjologiczny. Postawy wobec problemów społecznych. Postawa naukowa wobec problemów społecznych.
 • A. Czermak: Rola typologii w budowie teorii socjologicznej
  Rys historyczny problemu. Postulaty metodologiczne. Uwagi końcowe.
 • K. Kowalewicz: Problemy socjologii teatru
 • W. Kalinowski: Propozycje metodologiczne francuskiej socjologii literatury
 • K. Pospiszyl: Prostytucja a psychospołeczne wyznaczniki seksualnego zachowania się kobiety
  Wprowadzenie. Niektóre poglądy na temat związku cech psychoseksualnych kobiety z  prostytucją. Próba krytycznej oceny koncepcji ujmowania prostytucji jako kontynuacji „kobiecej roli seksualnej”.
 • M. Jarosz: Samobójstwa i ich społeczne determinanty
  Wstęp. Metody badania i opisu zjawiska. Samobójstwa w Polsce i w innych krajach świata. Samobójstwa w Polsce w 1975 r. Samobójstwa w mieście i  na wsi. Samobójstwa w podziale terytorialnym. Dynamika zjawiska.

Komunikaty z badań

 • M. Malikowski: Młodzież wobec naczelnych wartości społecznych
  Uwagi wstępne. Wyniki badań – główne tendencje. Uwagi i wnioski.
 • • S. Kosiński: Polskie badania socjologiczne nad zasadniczą szkołą zawodową
  Uwagi wstępne. Funkcje społeczne zasadniczej szkoły zawodowej. Analiza i typologia badań społecznych nad ZSZ. Zakończenie.
 • • K. Kluzowa: Postawy prokreacyjne kobiet miejskich (Na przykładzie badań w m. Krakowie)

Recenzje

 • I. Białecki: Funkcjonowanie olimpiad matematycznych (rec. J. Papież)
 • A. Śliwiński: Socjalistyczne stosunki produkcji. Rozwój i doskonalenie (rec. P. Buczkowski)
 • Wybrane zagadnienia patologii społecznej. Pod red. M. Jarosz; Wybrane zagadnienia patologii rodziny. Pod red. M. Jarosz (rec. A. Podgórecki)
 • W. Adamski: Młodzież i społeczeństwo (rec. A. Olubiński)
 • L. Kocik: Przeobrażenia funkcji współczesnej rodziny wiejskiej (rec. D. Piwińska)
 • H. Bednarski: Społeczna rolna kobiet wiejskich (rec. S. Kowalski)
 • Z. Bokszański: Młodzi robotnicy a awans kulturalny (rec. D. Piwińska)
 • A. Preiss: Technicy w załogach przemysłowych (rec. S. Dzięcielska-Machnikowska)
 • A. Meier: Soziologie des Bildungswesens (rec. S. Kowalski)

Kronika życia naukowego

 • Konferencja nt. „Refleksja metodologiczna a praktyka badawcza”
 • Struktura społeczna i zmiany społeczne (polsko-fińskie seminarium porównawcze)
 • IV Ogólnopolski Zjazd i sesja naukowa PTNP

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)