Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1977

Artykuły

 • J. J. Wiatr: Rewolucja socjalistyczna i fazy rozwoju formacji komunistycznej
  Model marksowski a prognoza rewolucji socjalistycznej. Rewolucja socjalistyczna – cztery typy doświadczenia historycznego. Niektóre problemy teoretyczne rewolucji socjalistycznej. Zagadnienia okresu przejściowego i faz rozwoju społeczeństwa socjalistycznego.
 • Z. Gostkowski, A. P. Wejland: Poziom poprawności metodologicznej polskich publikacji socjologicznych opartych na badaniach surveyowych w latach 1965 – 1975
  Postulowany model rozwoju socjologii jako nauki. Cele i zakres opracowania. Postulowany model opisu procedur i technika badawczych. Analiza rzeczywistych opisów procedur i technik badawczych. Analiza recenzji. Wnioski i perspektywy dalszych analiz.
 • A. Sułek: O eksperymentalnych próbach zmian społecznych
  Ustalenia i rozróżnienia definicyjne. Hipotezy sprawdzane w eksperymentach społecznych. Wprowadzanie innowacji eksperymentalnych w życie. Kontrola w  eksperymentach społecznych. Pomiar następstw innowacji eksperymentalnej. Trafność zewnętrzna eksperymentów społecznych. Przykład – eksperyment resocjalizacyjny. Korzyści i trudności eksperymentów społecznych.
 • M. Misztal: Uwagi o badaniu systemów wartości
  Koncepcja niewspółmiernych skal wartości S. Ossowskiego a badanie hierarchii wartości. Struktura systemów wartości (Problematyka teoretyczna i  empiryczna). Uwagi końcowe.
 • A. Zajączkowski: Czynnik kultury w procesach organizowanego rozwoju
 • W. Sadurski: Johna Rawlsa teoria sprawiedliwości dystrybutywnej
 • J. Włodarek: Podstawy systemu zapobiegania przestępczości nieletnich w środowisku
  Uwagi wstępne. Przesłanki i czynniki kształtujące system zapobiegania przestępczości nieletnich. Koncepcja systemu profilaktyki i  resocjalizacji nieletnich w środowisku. Uwagi końcowe.
 • B. Blachnicki: Równość ekonomiczna w świadomości pracowników przemysłu
  Uwagi wstępne. Postulowana płaca najniższa i najwyższa dla pracowników przemysłu. Zmniejszenie zróżnicowania płac w przyszłości w opinii badanych. Całkowite zniesienie zróżnicowania płac w przyszłym społeczeństwie. Uwagi końcowe.

Komunikaty z badań

 • G. Framhein, J. Pieniążek: Ocena wyższych studiów z perspektywy pracy zawodowej
  Charakterystyka badanych. Ocena przydatności zawodowej wybranej wiedzy i umiejętności zdobytych w toku wyższych studiów. Pozytywne i negatywne aspekty studiów i życia studenckiego. Podsumowanie.
 • E. Hajduk: Komponenty ról społecznych preferowane przez studentów
 • A. Firkowska-Mankiewicz, A. Ostrowska, M. Sokołowska, M. Czarkowski: Społeczno-kulturowe uwarunkowania poziomu umysłowego dzieci warszawskich
  Wstęp. Opis zmiennych i organizacja badań. Wyniki. Podsumowanie.

Polemiki

 • I. Krzemiński: Nieludzka naukowość a nauka o człowieku (Rozważania wokół książki M. Marody „Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy”)
 • M. Marody: Ta okropna metodologia!

Recenzje

 • „Socjołogiczeskije Issledowanija” i rozwój socjologii radzieckiej (rec. A. Szumakowicz)
 • A. Z. Kamiński: Władza a racjonalność. Studium z socjologii współczesnego kapitalizmu (rec. L. A. Gruszczyński)
 • K. Janicka: Ruchliwość międzypokoleniowa i jej korelaty (rec. B. W. Mach)
 • L. Janiszewski: Rodzina marynarzy i rybaków. Studium socjologiczne (rec. S. Kowalski)
 • J. Baszkiewicz: Maksymilian Robespierre (rec. J. Goćkowski)
 • J. Kohout: Sociálni analýza a řizeni socialistického podniku. Vznik – pojeni – aplikace (rec. W. Jaśkiewicz)
 • W. Wesołowski, K. M. Słomczyński: Investigations on Class Structure and Social Stratification In Poland 1945-1975 (rec. J. Wasilewski)

Kronika życia naukowego

 • Działalność Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu
 • Partyjna narada socjologów

Bibliografia zawartości „Studiów Socjologicznych” (1961-1976)

(opracowali Rozalia Sułek i Antoni Sułek)

Część I Artykuły, materiały, polemiki

 • I Ogólne teorie społeczeństwa. Historia socjologii powszechnej
 • II Historia i stan obecny socjologii polskiej
 • III Socjologia w świecie
 • IV Metodologia i metodyka badań socjologicznych
 • V Podstawowe pojęcia i rozważania
 • VI Psychologia społeczna
 • VII Socjologia życia gospodarczego
 • VIII Socjologia narodu i grup etnicznych
 • IX Struktura i zróżnicowanie społeczne
 • X Socjologia wsi
 • XI Socjologia miasta i ekologia społeczna
 • XII Zmiana społeczna. Rozwój. Industrializacja
 • XIII Socjologia pracy. Socjologia przemysłu
 • XIV Socjologia organizacji i zarządzania
 • XV Socjologia stosunków politycznych
 • XVI Socjologia wojska i wojny
 • XVII Socjologia kultury
 • XVIII Socjologia czasu wolnego
 • XIX Socjologia kultury fizycznej
 • XX Socjologia rodziny
 • XXI Socjologia wychowania
 • XXII Socjologia młodzieży
 • XXIII Socjologia oświaty i szkolnictwa wyższego
 • XXIV Socjologia nauki i technologii
 • XXV Socjologia wiedzy. Ideologie
 • XXVI Opinia publiczna i komunikowanie masowe
 • XXVII Socjologia prawa
 • XXVIII Patologia społeczna i resocjalizacja
 • XXIX Socjologia moralności. Wzory osobowe
 • XXX Socjologia religii
 • XXXI Socjologia zdrowia i medycyny
 • XXXII Socjologiczne problemy Ziem Zachodnich
 • XXXIII Antropologia kulturowa
 • XXXIV Planowanie i inżynieria społeczna

Część II Recenzje

Część III Kronika życia naukowego

 • I Informacje o socjologii za granicą
 • II Informacje o socjologii w Polsce
 • III Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 • IV Instytucje socjologiczne w Polsce
 • V Informacje o badaniach
 • VI Sprawozdania ze zjazdów i konferencji
 • VII Informacje o wydawnictwach

Część IV Nekrologia

Indeks autorów

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)