Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1975

Artykuły

 • H. Chołaj: Rewolucja naukowo-techniczna a rozwój nauki współczesnej
 • H. Krajewski: Rewolucja naukowo-techniczna – początek głębokiego przewrotu w siłach wytwórczych
 • J. Banaszkiewicz: Mechanizmy władzy w ustroju kapitalistycznym
  Sukcesy socjalizmu a współczesna faza kryzysu strukturalnego kapitalizmu. Główne instytucje mechanizmu politycznego kapitalizmu. Czynniki warunkujące wzrost znaczenia elity rządzącej.
 • J. Mucha: Zmiana a konflikt społeczny. Miejsce zmiany w konfliktowych modelach społeczeństwa
  Wprowadzenie. Zmiana w „modelu stabilnym”. Zmiana w „modelu dynamicznym”. Zmiana w  „modelu stabilnym” i „dynamicznym” (Dwie koncepcje czy dwie wersje jednej koncepcji).
 • S. Morawski: Próba charakterystyki ideologii anarchistycznej
  O niejednoznacznościach doktryny anarchistycznej. Paradoks programowej aprogramowości. Pięć wspólnych zasad anarchizmu. Do anarchizmu glosa krytyczne.
 • B. Olszewska-Dyoniziak: Rzeczywistość kulturowa a orientacje teoretyczne antropologii
  Podejście „historyczne”. Podejście „morfologiczne”
 • B. Misztal: Rozwój miast, urbanizacja i kształtowanie się miejskiego stylu życia w Wielkiej Brytanii
  Rozwój miast i przebieg procesu urbanizacji w okresie preindustrialnym. Urbanizacja społeczna Wielkiej Brytanii w okresie rozwoju przemysłowego. Niektóre aspekty rozwoju miast we współczesnej Anglii. Organizacja życia społecznego w miastach angielskich. Miejski styl życia i jego społeczne i kulturowe dominanty. Konkluzja.
 • I. Nowakowska: W sprawie definicji pojęcia „postawa”
  „Postawa” w pracach empirycznych.. „Postawa” w literaturze teoretycznej.
 • H. Najduchowska: Preferencje wartości dotyczących przyszłej pracy
 • T. Nasierowski: Przystosowanie towarzyskie w warszawskim środowisku studenckim
  Problematyka, metoda badania, wykorzystane materiały. Czynniki warunkujące przystosowanie do środowiska studenckiego. Wnioski
 • A. Tymowski: Socjoekonomiczne kryteria uzależnienia osób starych
 • W. Piotrowski: Społeczne mechanizmy podejmowania decyzji miejskich rad narodowych (próba analizy procesu)
  Modelowe elementy procesu podejmowania decyzji. Analiza rzeczywistych procesów podejmowania decyzji.
 • J. Penc: Społeczne aspekty skracania czasu pracy
  Uwagi wstępne. Formy skracania czasu pracy. Społeczne koszty skracania czasu pracy. Sposoby zabezpieczenia produkcji.
 • J. Sulimski: Dwadzieścia pięć lat społeczeństwa Nowej Huty
  Znaczenie budowy dużego ośrodka przemysłowego dla Krakowa i regionu krakowskiego. Budowa Nowej Huty a rozwój życia społeczno-gospodarczego w mieście i  formowanie się zbiorowości jego mieszkańców. Skład ludności Nowej Huty na tle innych dzielnic Krakowa. Procesy adaptacji mieszkańców Nowej Huty do życia miejskiego.

Recenzje

 • I. Nowakowa: Robotnicy w uprzemysławiającym się mieście. Przemiany społeczne i kulturalne (rec. J. Mariański)
 • A. Tymowski: Minimum socjalne (rec. J. Strzelecki)
 • H. Kubiak: Religijność a środowisko społeczne (rec. J. Koniarek)
 • I. Łabudzka: Zjawisko alkoholizmu na tle procesu urbanizacji. Studium monograficzne na przykładzie m. Pruszkowa (rec. M. Sokołowska)
 • Standaryzacja zmiennych socjologicznych, pod red. W. Wesołowskiego (rec. W. Narojek)

Kronika życia naukowego

 • Wydarzenia z życia socjologii (1 IX-31 XII 1974)
 • Badania naukowe w Instytucie Socjologii UW
 • Konferencja wykładowców „Wstępu do socjologii” w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu
 • Konferencja Socjologii Pracy
 • Konferencja redaktorów czasopism filozoficznych i socjologicznych Akademii Nauk europejskich krajów socjalistycznych

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)