Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1976

Artykuły

 • Z. Brynikowski, J. Heymann, Z. Klupś, L. Ogórek: Problematyka własności w Marksowskiej teorii przedkapitalistycznych formacji społeczno-ekonomicznych
  Ogólny sens kategorii własności. Najpierwotniejsza forma własności. Azjatycka forma własności. Antyczna forma własności. Germańska forma własności. Stosunki własności w społeczeństwie feudalnym.
 • J. Mucha: Konflikt i integracja. Próby zbudowania jednolitego modelu społeczeństwa globalnego
  Wprowadzenie. Konfliktowy model społeczeństwa (Stanowisko umiarkowane). Konfliktowy model społeczeństwa (Stanowisko „skrajne”. Miejsce integracji i  zgodności w ramach konfliktowego modelu społeczeństwa (Podsumowanie). Próby syntezy. Podsumowanie.
 • B. W. Mach, K. M. Słomczyński: Aktualne kierunki badań nad ruchliwością społeczną
  Wprowadzenie. Transmisja pozycji społecznych – szkoła O. D. Duncana. Ruchliwość społeczna jako zjawisko wielowymiarowe – podejście Grupy Oxfordzkiej. Wykształcenie a ruchliwość społeczna – rozważania sceptyczne R. Boudona. Zakończenie.
 • M. Sokołowska: Rozwój i stan obecny socjologii medycyny w Polsce
  Formy instytucjonalne. Medycyna jako główny motor rozwoju socjologii medycyny. „Sociology in medicine” – „Sociology of medicine”. Socjologia w  medycynie. Zastosowanie socjologii w medycynie. Medycyna w socjologii. Socjologia medycyny. Nauczanie studentów socjologii. Zakończenie.
 • A. Titkow: Zachowanie związane ze zdrowiem i chorobą jako element wiedzy o społeczeństwie
  Wprowadzenie. Treść określenia „zachowanie medyczne”. Wskaźniki socjomedyczne. Twierdzenia o zachowaniach medycznych. Zakończenie.
 • S. Kosiński: Standard zdrowotny narzędziem badań socjomedycznych (Propozycja metodologiczno-teoretyczna)
  Uwagi wstępne. Problematyka socjomedyczna społeczności wiejskich w pracach badawczych socjologów i lekarzy. Standard kulturowy a standard zdrowotny. Ewolucja standardu zdrowotnego.
 • D. Niklas: Zależność i piętno w życiu osób niepełnosprawnych
  Określenie pojęcia „normalność”. Definicja pojęcia „niesprawność fizyczna”. Zależność i piętno w kontaktach międzyludzkich. Interpretacja instytucjonalna położenia społecznego osób niepełnosprawnych. Rola organizacji formalnych w rozwiązywaniu problemów życiowych osób niepełnosprawnych.
 • A. Firkowska-Mankiewicz, A. Ostrowska: Społeczno-kulturowe uwarunkowania poziomu umysłowego
 • B. Uramowska-Zyto: Medycyna a wartości
  Ustanawianie wartości. Diagnoza. Ocena istniejącej sytuacji. Opracowanie planu działania. Realizacja i efekty. Ocena całego toku postępowania celowościowego.
 • H. Frąckowski: Zdrowie i ochrona zdrowia a zróżnicowanie społeczne (Zakres problematyki. Definicje)
 • J. Kwaśniewski: Pozytywna dewiacja społeczna
 • W. Kalinowski: Świadomości estetyczna Polaków w świetle socjologii czytelnictwa
  Estetyka socjologiczna. Refleksja estetyczna socjologii czytelnictwa.
 • Z. Gostkowski: O poprawę jakości badań surveyowych
  Krytyczna ocena surveyu jako techniki uzyskiwania danych. Kontrola wewnętrznego doświadczenia badacza w różnych fazach procesu badawczego. Próby przeciwdziałania sztuczności i krótkotrwałości sytuacji wywiadu. Uwagi końcowe.
 • A. Kojder: Definicje i definiowanie w socjologii
 • A. Zajączkowski: Czas Afryki czarnej

Recenzje

 • W. Warzywoda-Kruszyńska: Małżeństwa a struktura społeczna (rec. J. Cz. Suprewicz)
 • Przemiany rodziny polskiej. Praca zbiorowa pod red. J. Komorowskiej (rec. B. Misztal)
 • M. Roguszka-Klupś: Przemiany społecznej pozycji kobiety pracującej zawodowo (na przykładzie Wielkopolski) (rec. D. Duraj)
 • B. Misztal: Grupy rówieśnicze młodzieży (rec. B. Kulczycka)
 • S. Opara: Zarys teorii indywidualnej religijności (rec. A. Potocki)
 • W. Wesołowski: Teoria – badania – praktyka. Z problematyki struktury klasowej (rec. J. J. Wiatr)
 • Z. Sufin: Planowanie przyszłości społeczeństwa (rec. J. J. Wiatr)
 • A. Ostrowska: Problemy zdrowia i opieki lekarskiej w opiniach społeczeństwa polskiego (rec. M. Wiewiórska)
 • M. H. Lessnoff: The Structure of Social Science. A Philosophical Introduction (rec. A. Kojder)

Kronika życia naukowego

 • Badania nad strukturą społeczną w latach 1971-1975
 • Sympozjum Sekcji Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi
 • Szkoły w nauce
 • Informacja o konferencji naukowej nt. roli organizacji partyjnych w wielkich zakładach pracy
 • Walne Zgromadzenie PTS

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)