Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1975

Artykuły

 • A. Kłoskowska: Szkic obrazu rozwoju myśli społecznej
 • J. J. Wiatr: Rola ideologii w społeczeństwie socjalistycznym
  Funkcje ideologii w społeczeństwie socjalistycznym. Przemiany ideologiczne i  perspektywy ideologii w społeczeństwie socjalistycznym. Rola teorii naukowej w rozwoju ideologii socjalistycznej.
 • W. Narojek: Przeobrażenia społeczne z perspektywy losu jednostki (Wstępne założenia analizy awansu społecznego w PRL)
  Postępowanie samozachowawcze jednostki w życiu zbiorowym. „Społeczeństwo otwartej rekrutacji” Wspólnota biografii jako kategoria socjologiczna. Analiza „pola historycznego” jednostki. Przestrzenno-czasowa struktura losów obywateli PRL. Przeżycie psychiczne otwartej przestrzeni społecznej. Szata kulturowa adaptacji psychicznej.
 • P. Sztompka: O problemie wartościowania w naukach społecznych
  Spór o wartościowanie. Płaszczyzny sporu. Wartościowanie w procesie badawczym. Wartościowanie wartościowania – czyli różne pojęcia obiektywności.
 • J. Karpiński: Ludzie zbiorowości (Zagadnienia „poziomu analizy” w socjologii)
  Trzy sensy przynależności do zbioru. Całości społeczne. Klasyfikacja zmiennych. Własności kontekstowe. Korelacja ekologiczna. Redukcjonizm.
 • W. Wiśniewski: Niektóre problemy socjologii oświaty
  Wstęp. Funkcja techniczno-kulturowa systemu oświaty. Funkcja przystosowawczo-kulturowa systemu oświaty. Funkcja innowacyjno-kulturowa systemu oświaty.
 • A. Kojder, J. Kwaśniewski: Wzory reakcji na zachowania dewiacyjne i ich uwarunkowania
  Wprowadzenie. Charakterystyka badanej zbiorowości. Reakcja emocjonalna na zachowania dewiacyjne. Reakcja instrumentalna na zachowania dewiacyjne. Społeczne i  psychologiczne uwarunkowania reakcji społecznej na zachowania dewiacyjne. Recepcja zjawisk dewiacyjnych w życiu społecznym. Zbiorcze miary reakcji społecznej na zachowania dewiacyjne. Uwagi końcowe.
 • A. Buchner-Jeziorska: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zadowolenia z pracy kierowników
  Zadowolenie z pracy. Koncepcje – założenia. Zadowolenie z pracy kierowników średniego szczebla. Podsumowanie.
 • J. Jerzak: Z badań nad typami postaw ideowo-politycznych młodzieży studiującej
  Wprowadzenie. Kształtowanie się typów postawy społeczno-politycznej. Reprezentacja typów w badanej zbiorowości. Uwarunkowania stopnia trwałości postaw. Uwagi końcowe.
 • G. Skąpska: Determinanty obiegu informacji prawnej w przedsiębiorstwie przemysłowym (założenia teoretyczne)
  Język, znaczenie oraz funkcje norm prawnych a obieg informacji prawnej. Obieg informacji prawnej w organizacji biurokratycznej. Obieg informacji prawnej w organizacji opartej na założeniach „human-relations”. Strukturalne i kulturowe determinanty obiegu informacji prawnej w  przedsiębiorstwie przemysłowym.
 • K. Romaniuk: Czynniki determinujące proces prokreacji (W świetle ankiety rodzinnej 1972)
  Uwagi wstępne. Wielkość i struktura według podstawowych cech demograficznych i  społecznych badanej zbiorowości kobiet. Postawy prokreacyjne kobiet.
 • S. Donczew: Problem czasu wolnego

Polemiki

 • M. Nowakowska: O możliwości formalizacji i empirycznej weryfikacji teorii równowagi interpersonalnej (W związku z artykułem Z. Zaborowskiego)

Recenzje

 • D. Dobrowolska: Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka (rec. S. Jałowiecki)
 • J. Koralewicz-Zębik: Systemy wartości a struktura społeczna (rec. M. Misztal)
 • Prawo i socjologia, pod red. J. Tichomirowa i W. Kazimierczuka (rec. S. Hoc)
 • M. Biernacka: Kształtowanie się nowej społeczności wiejskiej w Bieszczadach (rec. A. Potorski)

Kronika życia naukowego

 • Nowy radziecki kwartalnik socjologiczny
 • Wydarzenia z życia socjologii (1 I 1975-31 III 1975)
 • Międzynarodowy Kongres Socjologiczny w Toronto
 • Doroczne zebrania amerykańskich socjologów
 • XVII Kongres Socjologów Zachodnioniemieckich w Kassel
 • Perspektywy i osiągnięcia socjologii wychowania w PRL
 • Konferencja naukowa AIERI nt. „Masowe środki komunikowania a kształtowanie świadomości w zmieniającym się świecie”

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)