Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1975

Artykuły

 • J. Szacki: O szkołach naukowych (Zarys problematyki)
  Co to jest szkoła naukowa? Rola „szkół” w rozwoju nauki. Czy istnienie „szkół naukowych” jest pożądane?
 • S. Dziamski: Filozofia społeczna Karola Libelta
  Kierunki i  charakter zainteresowań badawczych i publicystycznych. Społeczeństwo i  narów. Kultura, jej formy i wartości. Uwagi końcowe.
 • A. Klawiter: Ludwika Krzywickiego teoria determinacji świadomości przez byt w świetle jego koncepcji materializmu historycznego
  Istota materialistycznego pojmowania dziejów w ujęciu L. Krzywickiego. „Granice” materializmu dziejowego. Interpretacja Marksowskiej kategorii „abstrakcji”. Twierdzenia o determinacji świadomości przez byt a  materializm dialektyczny.
 • M. N. Rutkiewicz: Rozwój nowych form integracji społecznej w społeczeństwie socjalistycznym
  Teoretyczne podstawy ujęcia problemu. Rozwój w kierunku jednorodności jako forma integracji społecznej w warunkach socjalizmu. Integracja i  zróżnicowanie. Wzrastająca jedność społeczeństwa i planowy jego rozwój jako nowe cechy integracji społecznej w socjalizmie.
 • J. Reykowski: Społeczne zróżnicowanie a motywacja jednostki
  Charakterystyka mechanizmów motywacyjnych. Napięcie motywacyjne – podstawowy składnik procesu motywacyjnego. Zróżnicowanie społeczne jako źródło standardów. Położenie nas „skali społecznej” jako źródło motywacji. Właściwości skal a społeczne konflikty i zjawiska dezaptacyjne. Wyłaniające się problemy.
 • W. Jacher: Wewnętrzne warunki wzrostu i zanikania integracji społecznej
 • W. Piwowarski: Operacjonalizacja pojęcia „religijność”
  Wprowadzenie. Układ odniesienia w badaniach nad religijnością. Parametry i wskaźniki religijności.
 • M. Misztal: Pojęcie wartości w socjologii
  Psychologiczne definicje wartości. Socjologiczne definicje wartości. Kulturowe definicje wartości.
 • A. Schaff: W sprawie dziedziny badawczej i programu socjolingwistyki
  Wpływ języka na społeczeństwo. Wpływa społeczeństwa na język.
 • D. Niklas: Zjawiska językowe z perspektywy socjologicznej
  Język i mowa a kontekst społeczny. Pozalingwistyczne czynniki aktu mowy.

Polemiki

• G. Kloska: Pojęcie wartości w teorii i badaniach empirycznych w socjologii

Recenzje

• S. Kowalski: Socjologia wychowania w zarysie (rec. S. Jędrzejewski)

• N. Iribadżakow: Rozwitoje socjalisticzeskoje obszczestwo (rec. E. Lewandowski)

• Socjologowie o wychowaniu. Wybór Z. Grzelak (rec. M. Kochanowicz)

• J. Żarnowski: Społeczeństwo II Rzeczypospolitej (rec. B. Poznańska)

Kronika życia naukowego

• Wydarzenia z życia socjologii (1 IV-30 VI 1975)

• Ośrodek socjologiczny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)