Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1976

Artykuły

 • J. Szacki: Szkoła chicagowska i teorie Roberta E. Parka
  Szkoła chicagowska w socjologii. Miasto jako laboratorium. Koncepcje teoretyczne Parka.
 • I. Krzemiński: Antropologia a socjologia (W poszukiwaniu modelu integracji nauk społecznych)
  Wstęp. Założenia i tezy filozoficzne. Koncepcje metodologiczne. Problem dezintegracji nauk społecznych.
 • J. Karpiński: Schematy metodologiczne
 • T. Wojewódzki: O naukach praktycznych
  Niektóre cechy teorii propagandy. Nauki teoretyczne a praktyczne. Nauka praktyczna o propagandzie (Refleksja zdroworozsądkowa a naukowa).
 • J. Sztumski: Pieniądz w świetle socjologii – społeczne funkcje pieniądza
  Społeczna geneza pieniądza. Geneza socjologii pieniądza. Przedmiot socjologii pieniądza. Postulaty badawcze w stosunku do socjologii pieniądza.
 • B. Sułkowski: Humor przekazów masowych a integracja społeczna
 • F. Charvàt, J. Linhart, J. Večernik: W sprawie badań nad ruchliwością społeczną w społeczeństwie socjalistycznym
  Ambicje teoretyczne badań and ruchliwością społeczną. Czas historyczny i czas pokoleniowy. Procesy społeczne i zaplecze rodzinne. Rozwój historyczny i  spojrzenie retrospektywne. Ruchliwość jednostek i ruchliwość pozycji. Pozycja zawodowa i pozycja społeczna. Ilość i jakość w procesach historycznych. Potrzeba szerszego kontekstu.
 • I. Reszke: Pozycja społeczna kobiet – przegląd problematyki
  Pojęcie pozycji społecznej kobiet. Zmiany pozycji społecznej kobiet. Zmiany pozycji społecznej kobiet w uprzemysłowionych społeczeństwach. Kobiety jako grupa mniejszościowa lub kasta. Wskaźniki pozycji społecznej kobiet. Pozycja społeczna kobiety zamężnej i status jej rodziny. Ruchliwość społeczna kobiet. Znaczenie pomiaru pozycji społecznej kobiet w badaniach struktury społecznej.
 • K. Opolski, W. Włodarski: Niektóre społeczne problemy wykorzystania kwalifikacji zawodowych młodych pracowników przemysłu
  Założenia i metody opracowania badań. Problemy wykorzystania kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych. Społeczno-ekonomiczne skutki niewłaściwego wykorzystania kwalifikacji kadr. Przyczyny nieracjonalnego wykorzystania kadr kwalifikowanych.
 • A. Kojder: Zjawiska patologii społecznej w Polsce w świetle badań empirycznych
  Wstęp. Ogólne problemy patologii. Alkoholizm. Narkomania. Samobójstwa. Dewiacje seksualne i przestępczość seksualna. Prostytucja. Społeczne nieprzystosowanie nieletnich i młodzieży. Przestępczość nieletnich i  młodzieży. Przestępczość nieletnich i młodzieży. Zabójstwa i inne przestępstwa przeciwko życiu. Przestępczość gospodarcza. Ogólne problemy przestępczości. Dezorganizacja rodziny: rozwody. Konkluzje.
 • J. Turowski: Kształtowanie się zbiorowości osiedlowych w wielkich miastach
  Wstęp. Układy stosunków społecznych w osiedlach, ich znaczenie i  uwarunkowania. Aktywność lokalna. Wewnętrzna organizacja zbiorowości osiedlowej. Świadomość przynależności.
 • K. Frysztacki: O niektórych aspektach kształtowania się kierunków badawczych socjologii miasta w Polsce
 • R. Żółtaniecki: Latynoamerykańskie przewroty wojskowe a warunki stabilności systemów politycznych
 • A. Podgórecki: Perspektywy rozwoju socjologii polskiej
  Uwagi ogólne. Znaczenie socjologii polskiej w świecie. Diagnostyczna analiza istniejącego stanu rzeczy. Co robić?

Polemiki

 • J. Szacki: Kilka uwag o artykule prof. A. Podgóreckiego
 • J. Staniszkis: Kilka uwag o «Perspektywach rozwoju socjologii»

Recenzje

 • S. Kowalski: Socjologia wychowania w zarysie (rec. W. Markiewicz)
 • M. Rutkiewicz, F. Filipow: Przemieszczenia społeczne (rec. W. Stelmach)
 • F. Ryszka: Polityka i wojna: świadomość potoczna a teorie XX wieku (rec. J. J. Wiatr)
 • L. Pastusiak: Komputery a polityka. Szkice o teoretycznych i metodologicznych zagadnieniach stosunków międzynarodowych (rec. J. J. Wiatr)
 • K. Jankowski: Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej (rec. M. Smoła)
 • H. M. Blalock: Statystyka dla socjologów (rec. T. Sozański)
 • Local Politics. Development and Participation. A Cross-National Study of Interrelationships. Pod red.: F. C. Bruhnsa, F. Cazzoli, J. J. Wiatra (rec. R. Siemieńska)
 • B. Łobodzińska: Rodzina w Polsce (rec. A. Kotlarska)

Kronika życia naukowego

 • Konferencja nt. teorii własności
 • Konferencja nt. węzłowych problemów badań społecznych organizacji i zarządzania
 • Ogólnopolska konferencja socjologii prawa

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)