Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1976

Artykuły

 • J. Wojnar-Sujecka: Kształcenie ogólne i specjalistyczne w programach studiów socjologicznych
 • W. Kwaśniewicz: Uniwersyteckie nauczanie socjologii a społeczne role socjologów
  Założenia wyjściowe. Socjologia i zawód socjologa. Zawodowe role socjologa. Kilka konkluzji.
 • H. Najduchowska: Studenci socjologii o programie swoich studiów
 • J. Kulpińska: Kształcenie socjologów przemysłu
  Elementy zawodu socjologa w przemyśle. Przygotowanie do zawodu socjologa przemysłu. Propozycje zmian. Doskonalenie kwalifikacji.
 • R. Siemieńska: Kategorie analizy przyczyn ruchów etnicznych
  Definicja ruchu etnicznego jako ruchu społecznego. Systemowe źródła ruchu etnicznego. Psychologiczne podłoże ruchów etnicznych. Typy stosunków międzyetnicznych i ich dynamika.
 • J. Topolski: Problem emigracji w badaniach procesu historycznego
 • W. Kwaśniewski: Mniejszości narodowe a świadomość narodowa
 • W. Makarczyk: Stosunki między Polonią a Krajem
  Wstęp. Sfery współdziałania i identyfikacji. „Dwie ojczyzny” a poszukiwania form zespolenia. Uwagi końcowe.
 • Ł. Łukaszewicz: Socjologiczna problematyka zrzeszeń polonijnych
  Uwagi wstępne. Wzory orientacji politycznej. Absolutyzacja problematyki narodowościowej.
 • G. Babiński: Problemy warsztatowe badań zbiorowości polonijnych w Stanach Zjednoczonych
  Uwagi wstępne. Orientacje teoretyczne. Typologia badań zbiorowości etnicznych. Potrzeby w zakresie badań Polonii Amerykańskiej. Źródła wiedzy o Polonii. Akceptacja badań przez badanych.
 • Z. T. Wierzbicki: Rozwój świadomości narodowej chłopów polskich (Zarys problematyki)
  Wprowadzenie. Cechy charakterystyczne przypadku polskiego. Trzy charakterystyczne cechy procesu identyfikacji z ojczyzną ideologiczną. Identyfikacja narodowa jako przyswajanie innowacji: ogóle uwagi. Dwa krańcowe rodzaje identyfikacji narodowej. Źródła informacji i środki oddziaływania. Bariery. Kierunki dalszych badań.
 • T. Remer: Wpływ ruchliwości międzypokoleniowej na ocenę pozycji społecznej (Próba interpretacji w kategoriach względnego upośledzenia)
  Perspektywy teoretyczne. Ruchliwość społeczna jako determinanta jednostkowego kontekstu porównawczego. Propozycja syntetycznego wskaźnika pozycji społecznej. Podział badanej populacji. Analiza wyników.
 • Z. Gostkowski: Regionalne nierównomierności rozwoju audiowizualnych środków przekazu w Polsce w dziesięcioleciu 1960-1970
  Sformułowanie problemu i wybór zmiennych. Uzasadnienie wyboru jednostek obserwacji i  okresu 1960-1970. Schemat analizy. Radio. Frekwencja kinowa. Telewizja.
 • J. Sikorska: Wykształcenie jako zmienna różnicująca wzory spożycia
  Cel i założenia badania. Dochodowe i demograficzne tło zróżnicowań struktury wydatków.. Hierarchie wydatków według malejącego stopnia nasycenia potrzeb konsumpcyjnych. Zróżnicowanie wydatków na główne grupy dóbr i usług w związku z poziomem wykształcenia. Zróżnicowanie wzorów spożycia żywności oraz dóbr i usług nieżywnościowych. Zróżnicowanie wzorów spożycia a poziom zamożności gospodarstw domowych. Wnioski.
 • T. Stalewski: Badania wartości preferencyjnych w grupie robotników przemysłowych
  Deprywacja potrzeb a preferencja motywów. Cel i metoda badań. Prezentacja wyników badań.
 • T. Goban-Klas: Socjologia komunikowania masowego (Początki, rozwój, tendencje)
  Prekursorzy. Narodziny „mass media research”. Aktualne tendencje.

Polemiki

 • M. Misztal: Socjologia czy psychologia wartości? (Uwagi o książce Cz. Matusewicza: Psychologia wartości)

Recenzje

 • K. Żygulski: Bohater filmowy (rec. K. Kwaśniewski)
 • Z. A. Żechowski: Przemiany małych miast w procesie uprzemysłowienia (rec. A. Czarkowski)
 • A. Wallis: Prognozowanie kultury (rec. G. Kaczmarek)
 • Z metodologii i metodyki socjologicznych badań terenowych – IFiS 1973 i 1974. Pod red. Z. Gostkowskiego (rec. G. Babiński)
 • A. Kwilecki: Łemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji (rec. K. Kwaśniewski)
 • W. Morawski: Nowe społeczeństwo przemysłowe (rec. D. Markowski)
 • P. H. Fricke: The Social Structure of Crews of British Dry Cargo Marchant Ships. A Study of the Organization and Environment of an Occupation (rec. L. Janiszewski)

Kronika życia naukowego

 • Wydarzenia z życia socjologii (1 VII-31 XII 1975)
 • Informacja o ważniejszych badaniach socjologicznych prowadzonych w IPiSS

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)