Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1974

Artykuły

 • M. Borucka-Arctowa: Poglądy socjologiczne Leona Petrażyckiego
  Sylwetka uczonego i etapy jego twórczości. Naukowa polityka prawa. Podstawowe założenia metodologiczne. Podstawy psychologiczne teorii prawa i  moralności. Teoria społecznego działania prawa i moralności. Teoria społecznego działania prawa i moralności. Teoria społeczności genezy i  rozwoju prawa i moralności jako dział ogólnej teorii rozwoju społecznego. Uwagi końcowe.
 • W. Jacher: Typologia integracji systemu politycznego
  Wstęp. Integracja statyczna i integracja dynamiczna. Integracja społeczno-kulturowa systemu. Integracja kulturowa. Integracja kulturowa jako zmienna strukturalna. Typy integracji kulturowej. Integracja społeczna – jej płaszczyzny. Związki między płaszczyznami integracji społecznej. Empiryczne badania integracji społecznej.
 • J. Szmatka: Modele pojęciowe w teorii roli społecznej
  Założenia metodologiczne i poznawcze. Model struktury prostej. Model systemu ról normatywnych. Model zachowań zdeterminowanych przez strukturę ról. Model behawioralny ograniczony do grupy społecznej. Model osobowościowy. Model społeczeństwa jako całości. Model behawioralno-normatywny. Inne modele. Model ogólny.
 • Z. Gostkowski: O potrzebie humanizacji masowych badań typu «surveyowego»
  Słabości i braki związane z kontekstem kulturowym i politycznym. Dwa typy stosunków i ról społecznych i dwa rodzaje zachowania werbalnego w  wywiadach. Słabości badań «surveyowych» związane z ich organizacją i  strukturą instytucjonalną. Wymogi standaryzacji i analizy ilościowej, a  jakość badań «surveyowych». Uwagi końcowe.
 • I. Przybyłowska: Próba empirycznej analizy czynników wpływających na wypowiedzi pamiętnikarskie uzyskane w konkursie
  Uwagi wstępne. Odezwa a pamiętnik. Próba typologii pamiętnikarzy. Typy pamiętnikarzy a objętość, treść i ocena pamiętników. Warsztat pisarski a  typy pamiętnikarzy oraz kształt i wartość prac konkursowych.
 • M. Marody: «Response-style» - za i przeciw
  «Response-style» jako przewaga odpowiedzi. «Response-style» jako niekonsekwencje w  odpowiedziach na pytania o przeciwnej treści. Ocena metod pomiaru «response-style». Badania oparte na I definicji Cronbacha. Badania wychodzące z II definicji Cronbacha. Badania związków między testami. Badania negatywne. Uwagi ogólne.
 • A. Kwilecki: Miejsce i rola Poznania w Polsce Zachodniej
  Problematyka socjologiczna związków Wielkopolski i Poznania z ziemiami zachodnimi. Zagadnienie stołeczności nieformalne. Stolica polskości na ziemiach zaboru pruskiego.
 • W. Mirowski: Społeczności miejskie w Polsce (problematyka i stan badań)
  Uwagi wstępne. Niektóre zagadnienia z zakresu typologii miejskich społeczności lokalnych. Przemiany miejskich społeczności lokalnych. Zarys problematyki badań. Polskie badania nad miejskimi społecznościami lokalnymi. Aktualne badania IFiS PAN nad miejskimi społecznościami lokalnymi.
 • W. Narojek: Treść społeczna decyzji miejskich organów władzy
  Potrzeby społeczne zaspokajane decyzjami władzy. Socjologiczne współrzędne polityki lokalnej. Problem politycznego wyboru w decyzjach lokalnych.
 • M. Ciechocińska: Kierunki zmian w strukturze społecznej współczesnej Warszawy
  Tendencje zmian obserwowane w wydłużonej serii czasowej 1921-1970. Propozycja pomiaru zmian struktury społecznej. Przestrzenne zróżnicowanie współczynnika w aglomeracji warszawskiej. Uwagi końcowe
 • Z. T. Wierzbicki: Socjologiczne aspekty fizjotaktyki w rozwoju regionalnym
  Pojęcia wstępne. Akademicki spór. O tak zwanej teorii konwergencji. W socjologicznej perspektywie.

Polemiki

 • J. Drążkiewicz, P. Marciniak: Na marginesie książki Heliodora Muszyńskiego «Ideał i cele wychowania»
 • H. Muszyński: W odpowiedzi na artykuł J. Drążkiewicza i P. Marciniaka

Recenzje

 • K. Słomczyński: Zróżnicowanie społeczno-zawodowe i jego korelaty (rec. E. Wnuk-Lipiński)
 • Stosowanie nauk społecznych w praktyce, pod red. J. Kubina i A. Podgóreckiego (rec. A. Kojder)
 • A. Tymowski: Metodyka badań nad gospodarstwem domowym (rec. L. Beskid)
 • K. Z. Sowa: Studenci Katowic i Krakowa (rec. W. Gołubiew)

Kronika życia naukowego

 • Konferencja nt. „Socjologia nauki”
 • Konferencja nt. „Rozwój naukowy, techniczny i społeczny – cele i wartości”

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)