Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1974

Artykuły

 • A. Waligórski: Malinowski w trzydzieści lat później
 • M. Strzyżewska-Kamińska: Ogólnosocjologiczne prawo zgodności stosunków produkcji ze stanem sił wytwórczych
  Typologia stosunków produkcji. Siły wytwórcze a stosunki produkcji. Prawo zgodności a powstanie formacji socjalistycznej.
 • J. J. Wiatr: Założenia budowania teorii społeczeństwa socjalistycznego
  Struktura marksistowskiej teorii społecznej. O niektórych konsekwencjach teoretycznych młodości socjalizmu jako ustroju społecznego. Modele teoretyczne w konstruowaniu teorii społeczeństwa socjalistycznego. Teoria społeczeństwa socjalistycznego a założenia komparatystyki. Teoria społeczeństwa socjalistycznego jako ideologia.
 • W. Wesołowski: Wybrane problemy badań nad świadomością społeczną klas
  Problematyka świadomości społecznej klas w pracach klasyków marksizmu. Badania nad identyfikacją klasową. Badania związku między strukturą klasową a  systemem wartości i ideologią. Badania całościowych wizji struktury klasowej. Badanie poczucia społecznej krzywdy i sprawiedliwości. Badania związku między charakterem pracy a systemem wartości. Sfera informacji i  typu osobowości. Sfera orientacji wartościującej.
 • A. Jankowska: Problem sprawiedliwości społecznej
  Różne sposoby posługiwania się terminem sprawiedliwość. Problem sprawiedliwości w pracy Runcimana. Pojęcie sprawiedliwości a badania socjologiczne.
 • E. Kostkowska: Pojęcie równości w myśli marksistowskiej i mieszczańskiej (różnice i analogie)
  O potrzebie badań nad równością. Burżuazyjne pojęcie równości i jego historyczne źródła. Pojęcie równości w pracach Marksa i Engelsa. Problemy i kontrowersje we współczesnych badaniach nad równością.
 • W. Adamski: Postawy społeczno-zawodowe młodzieży pracującej
  Założenia, hipotezy i cel badań. Metodologia i sposób realizacji badań empirycznych. Poziom wykształcenia i aspiracji a postawy młodych i  starszych pracowników. Pokoleniowe różnice w kształcie aspiracji życiowych jako podłoże społecznych procesów rozwoju. Czynniki warunkujące aktywizację społeczno-zawodową młodzieży pracującej.
 • P. Sztompka: Dylematy socjologii amerykańskiej
  Wymiar pierwszy: pluralizm. Wymiar drugi: polaryzacja. Wymiar trzeci: paradygmat.
 • Z. Gostkowski: Problemy związane ze standaryzacją zmiennych składowych agregowanych we wskaźniki zbiorcze
 • Z. Bokszański: Uwagi o koncepcji awansu społecznego
 • W. Piwowarski: Socjologiczna definicja religii
 • J. Kwaśniewski, A. Kojder: Reakcja społeczna na zachowania dewiacyjne: problemy, założenia, hipotezy badawcze
  Podstawowe cele badawcze. Uwagi o dotychczasowych studiach nad dewiacją. Ogólne założenia badawcze. Hipotezy badawcze. Postulowana strategia i procedura badań.
 • J. Popłucz: Systemowe badanie procesu wychowania w szkole i w środowisku
  Ogólna teoria systemów i jej przydatność w badaniach procesu wychowania. „Szkoła – środowisko” jako system społeczny. Próba konstrukcji modelu systemu „szkoła – środowisko”. Techniki i wyniki badań.
 • L. Faltan: «Sociológia» - czasopismo słowackich socjologów

Polemiki

 • J. Drążkiewicz, P. Marciniak: Czy krytyka książki «Ideał i cele wychowania» była uzasadniona?

Recenzja

 • W. Markiewicz: Socjologia a służba społeczna (rec. Z. Brynikowski, S. Kozyr-Kowalski)
 • J. J. Wiatr: Marksistowska teoria rozwoju społecznego (rec. A. Stasiuk)
 • S. Widerszpil: Przeobrażenia struktury społecznej w Polsce Ludowej (rec. E. Masłyk)
 • P. Tobera: Zróżnicowanie społeczne pracowników przemysłu (rec. Z. Zagórski)
 • A. Waligórski: Antropologiczna koncepcja człowieka (rec. B. Olszewska-Dyoniziak)
 • S. Jałowicki: Przejście na emeryturę jako proces zmian aktywności społecznej (rec. H. Worach-Kardas)
 • J. Kossecki: Cybernetyka społeczna (rec. K. Z. Sowa)
 • Z. Iwanicki: Rolnicy w strukturze społecznej małych miast (rec. E. Pietraszek)
 • A. Gładysz: Robotnicy a książki (rec. M. Strzoda)

Kronika życia naukowego

 • Konferencja nt. „Wykorzystywanie wiedzy humanistycznej w praktyce personalnej”
 • Międzyszkolna konferencja nt. „Szkoła i pozaszkolne czynniki transmisji kulturalnej”
 • Międzynarodowa konferencja socjologii medycyny

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)