Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1974

Artykuły

 • T. Kowalik: Socjologiczny obszar w ekonomii Oskara Langego
  Dzieło i epoka. Podstawy prakseologiczne. Prakseologiczna utopia. Założenia meta socjologiczne.
 • W. Krajewski: Darwinizm a materializm historyczny. Statystyczno-selektywna interpretacja prawa w świadomości zależności od bytu społecznego
 • P. Sztompka: O prawach socjologicznych
  Strukturalna charakterystyka prawa. Funkcjonalna charakterystyka prawa. Moc systematyzująca prawa. Inkluzywność i zakres stosowalności prawa. Uniwersalność i zakres przedmiotowy prawa. Ogólność i zakres treściowy prawa. Trzy modele socjologii.
 • I. Krzemiński: Stanowisko redukcjonistycznym
  Indywidualizm metodologiczny a stanowiska redukcjonistyczne. Holizm metodologiczny a stanowiska redukcjonistyczne. Ogólna eksplikacja stanowiska redukcjonistycznego. Kontrowersja: holizm metodologiczny – stanowisko redukcjonistyczne (wnioski końcowe). „Redukcyjny” schemat systematyzacji wiedzy a „rewolucje w nauce”.
 • A. Celiński: Analiza i krytyka Mertonowskiej teorii zachowań dewiacyjnych
  Kilka słów o tradycji anomii – Durkheim, Merton. Teoria anomii Roberta Mertona. Krytyczne omówienie teorii anomii Roberta Mertona.
 • H. Chołaj: Możliwości i ograniczenia rozwoju nauk ekonomicznych na tle zadań nauk społecznych
 • I. Sieńko: Niektóre problemy metodologiczne analizy stosunku ekonomiki i polityki w społeczeństwie socjalistycznym
  Dwie płaszczyzny analizy. Analiza stosunku ekonomiki i polityki we współczesnej literaturze marksistowskiej. Postulaty badawcze.
 • S. Kuśmierski: Teoretyczne problemy propagandy
  Przedmiot teorii propagandy. Miejsce propagandy w marksistowskiej teorii rozwoju społecznego. Cele, zasady i funkcje systemu propagandy socjalistycznej.
 • J. Hryniewicz: Egalitaryzm a ruchliwość społeczna
  Pojęcie ruchliwości społecznej. Struktura społeczna. Propozycje przedmiotu badań. Społeczeństwo „równomiernej ruchliwości”. Kanały ruchliwości. Kanały ruchliwości a ruchliwość równomierna. Nierówność a ruchliwość społeczna.
 • M. Anasz, J. Błuszkowski: Teoretyczne problemy egalitaryzmu w oświacie
  Klasyfikacja koncepcji równości kształcenia. Pojęcie egalitarnego systemu szkolnego. Założenia metodologiczne badań nad procesami egalitaryzacji szkolnictwa.
 • D. Markowski: Trzy koncepcje struktury „społeczeństwa postindustrialnego” (próba analizy)
  Struktura technokratyczna. Wiedza jako wyznacznik pozycji klasowej. Teoria rozwoju klasy średniej. Postęp naukowo-techniczny a przekształcenia struktury społeczeństwa kapitalistycznego.
 • H. Kubiak: Nauki społeczne i polityczne na II Kongresie Nauki PolskiejKierunki dyskusji. Wnioski Sekcji XV.
 • A. Kwilecki: Socjologiczne ośrodki uniwersyteckie w Polsce (Stan i perspektywy)

Polemiki

 • M. Dymkowski: Uwagi w sprawie teorii równowagi interpersonalnej Z. Zaborowskiego

Recenzje

 • M. Waldenberg: Wzlot i upadek Karola Kautsky’ego (rec. J. J. Wiatr)
 • J. J. Wiatr: Marksistowska teoria rozwoju społecznego (rec. P. Sztompka)
 • W. Narojek: Społeczeństwo planujące. Próba socjologii gospodarki socjalistycznej (rec. I. Sieńko)
 • N. Nowikow: Organizational Society: Social Mechanismus and Ideology (rec. W. Pańków)
 • H. Malewska, V. Peyre (przy współpracy A. Firkowskiej-Mankiewicz): Przestępczość nieletnich. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne (rec. A. Krukowski)
 • I. Rżewska: Społeczne problemy zawodu pielęgniarki (rec. S. Kosiński)
 • K. Kraśniewska: czytelnictwo kobiet (rec. B. Sadkowska)
 • Studia z socjologii młodzieży i wychowania, tom I (rec. H. Kozakiewicz)

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)