Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1974

Artykuły

 • W. Markiewicz: Przemiany społeczne w XXX-leciu PRL – w świetle badań socjologicznych
 • S. Nowakowski: J. S. Bystroń jako socjolog
 • J. Szacki: Socjologia W. I. ThomsaOdkrycie psychologii społecznej. Dzieło o emigracji polskiej. Postawy i wartości. Rozwój osobowości społecznej. Zmiana organizacji społecznej. Analiza sytuacyjna. Uwagi końcowe.
 • J. J. Wiatr: Polityka i ekonomika w okresie budownictwa socjalizmu
  Sprzeczność między siłami wytwórczymi, bazą i nadbudową w warunkach budownictwa socjalizmu. Socjologiczne aspekty socjalistycznego ustroju ekonomicznego. Dynamika stosunków polityki i ekonomiki.
 • A. Kłosowska: Społeczna sytuacja komunikowania
 • H. Malewska: Badania porównawcze (cele i trudności realizacji)
  Uwagi wstępne. Cele badań porównawczych międzynarodowych. Zakończenie.
 • A. Z. Kamiński: Problemy biurokracji demokracji w funkcjonowaniu państwa kapitalistycznego
  Model teoretyczny. Administracja państwowa a parlament. Państwo i społeczeństwo.
 • J. Drążkiewicz: Uwagi o aktywności społecznej i zróżnicowaniu społecznym
  Definicja aktywności społecznej. Rodzaje aktywności społecznej. Wskaźniki aktywności społecznej. Zróżnicowanie i nierówności społeczne w  dziedzinie aktywności społecznej. Wskaźniki zróżnicowania społecznego w  dziedzinie aktywności społecznej.
 • A. Ostrowska: Socjologiczne ujęcie procesu rehabilitacji
 • L. Kocik: Przeobrażenia funkcji wychowawczej rodziny wiejskiej
  Uwagi wstępne. Ideał i zadania wychowawcze tradycyjnej rodziny chłopskiej. Przeobrażenia środowiska wychowawczego badanych wsi. Przeobrażenia środowiska a problemy wychowawcze rodzin wiejskich. Zagadnienie środków wychowania. Problem wychowawczego współdziałania rodziny i szkoły. Uogólnienia i wnioski.
 • B. Synak: Postawy rolników wobec losów gospodarstw
  Wprowadzenie. Uwarunkowania postaw rolników wobec losów gospodarstw. Przyczyny opuszczania gospodarstw przez następców.
 • M. Latoszek, A. Lemska, P. Seliwończyk: Badania socjologiczne nad narkomanią wśród młodzieży szkół średnich Trójmiasta
  Uwago wstępne. Ogólna charakterystyka badanej młodzieży. Czynniki wpływające na kształtowanie się odsetka „narkotyzujących się” w badanej zbiorowości. Postawy wobec zjawiska narkomanii a „narkotyzowanie się” uczniów. Postawy uczniów wobec osób dorosłych a ich postawy wobec narkomanii.

Recenzje

 • J. Szczepański: Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia (rec. J. J. Wiatr)
 • K. Mannheim: Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy (rec. A. Z. Kamiński)
 • J. Piotrowski: Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie (rec. S. Jałowiecki)
 • M. Ossowska: Ethos rycerski i jego odmiany (rec. M. Chałubiński)
 • S. Żółkiewski: Kultura literacka (1918-1932) (rec. M. Hopfinger)
 • Z. Tyszka: Socjologia rodziny (rec. B. Sterniczuk)
 • S. Moskal: Praca pozarolnicza jako czynnik zmian w gospodarstwie i rodzinie chłopskiej. Studium na przykładzie Podhala (rec. L. Kocik)

Kronika życia naukowego

 • Sesja naukowa nt. „Rozwój i funkcje miast na Środkowym Wybrzeżu”
 • Ogólnopolska konferencja poświęcona współczesnej rodzinie polskiej
 • Konferencja nt. „Młodzi robotnicy w świetle badań naukowych”
 • Międzynarodowa Konferencja Socjologii Politycznej
 • Konferencja nt. „Socjologiczne problemy pracy i postępu technicznego”
 • Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • Komunikat ZG PTS o utworzeniu i przyznaniu nagrody im. Stanisława Ossowskiego

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)