Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1975

Artykuły

 • Andrzej Waligórski (12 XII 1908-8 VIII 1974) (B. Olszewska-Dyoniziak)
 • Jakub Banaszkiewicz (13 VIII 1934-12 VIII 1974) (J. J. Wiatr)
 • Maria Ossowska (26 I 1896-13 VIII 1974) (I. Reszke)
 • H. Madurowcz-Urbańska: „Nauka a społeczeństwo” (U podstaw poglądów naukowych Franciszka Bujaka)
 • K. Słomczyński, W. Wesołowski: Zmniejszenie nierówności społecznych a rozbieżność czynników statusu
  Prosta i złożona redukcja nierówności społecznych. Rozmiary rozbieżności czynników statusu w Polsce. Rozbieżność czynników statusu a ruchliwość społeczna. Stabilność systemu egalitarnego. Otwarte problemy.
 • A. Sarapata: Z badań nad hierarchią prestiżu zajęć w Polsce
  Wyniki badań warszawskich. Krytyka i prognozy. Wyniki innych badań polskich nad prestiżem zajęć. Relacje między hierarchiami. Miary przestrzeni społecznej.
 • W. Nowak: Struktura i funkcje wykształcenia ludności chłopskiej
  Kilka uwag o sytuacji przedwojennej. Zmiany w wykształceniu ludności wiejskiej a wykształcenie rolnika indywidualnego. Niektóre funkcje wykształcenia rolnika w badaniach socjologicznych i ekonomicznych. Wykształcenie a racjonalność postaw i zachowań.
 • J. Szmatka: Problem aksjomatyzacji teorii socjologicznych
  Cechy charakterystyczne teorii zaksjomatyzowanych. Dwie tendencje w kwestii aksjomatyzowania teorii socjologicznych. Reguły dowodzenia twierdzeń w  systemie zaksjomatyzowanych. Aksjomatyzacja teorii konfliktu w roli i  konfliktu ról.
 • J. Mucha: Konfliktowe modele społeczeństwa we współczesnej socjologii niemarksistowskiej – próba typologii
  Konfliktowy model społeczeństwa – eksplikacja pojęcia. Konfliktowe modele społeczeństwa w socjologii współczesnej. Współczesne modele konfliktowe a  model marksowski.
 • T. Kwiatkowska: Rola motywacyjna ideologii socjalistycznej
  Polityka – ideologia. Ideologia – moralność. Ideologia – moralność. Ideologia – instytucje – osobowość. Ideologia – osobowość – motywacje.
 • T. Mroczkowski: Podejście systemowe w socjologii przedsiębiorstwa przemysłowego i niektóre jego alternatywy
  Podejście systemowe w nauce i praktyce. Analiza systemowa w socjologii ogólnej. Niektóre systemowe koncepcje przedsiębiorstwa przemysłowego. Alternatywy podejścia systemowego.
 • Z. Zaborowski: Waloryzacja interpersonalna – podstawowy mechanizm równowagi w stosunkach społecznych
  Uwagi wstępne. Obraz własnej osoby, samoocena, poczucie własnej własności. Ocena i waloryzacja innych. Społeczne determinanty waloryzacji. Waloryzacja czynników strukturalnych a równowaga. Adekwatność i poziom samooceny w procesie waloryzacji. Samoocena ambiwalentna. Dynamika waloryzacji. Waloryzacja stosunku.
 • Z. Krawczyk: Teoria i empiria w naukach społecznych o kulturze fizycznej
  Próba diagnozy. Propozycje konstruktywne – próba typologii. Zasady kształtowania ogólnej teorii kultury fizycznej. Potrzeba teorii stosowanej.
 • S. Cieśla, P. Kryczka: Socjologia austriacka po II wojnie światowej
  Uwagi wstępne. Rodowód współczesnej socjologii austriackiej i rozwój jej struktury organizacyjnej. Badania nad religijności. Próby zbudowania teorii młodzieży. Problematyka rodziny. Badania nad społecznościami lokalnymi. Uwagi końcowe.
 • B. Jałowiecki: System oświatowy a procesy modernizacji społecznej Algierii
  Zasięg szkolnictwa. Hamulce rozwoju oświaty. Kierunki nowej strategii kształcenia
 • J. Szatkowska: Zmiany struktury kastowej w Indiach (Aspekty klasowe pozycji kastowej)
  Perspektywa wsi indyjskiej. Perspektywa miasta.

Polemiki

 • E. Mokrzycki: Punkt widzenia czy dokument? (Uwagi na temat publikacji „Polish Sociology”. The Polish SociologicalAssociation, Wrocław 1974)

Recenzje

 • J. Szczepański: Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia (rec. M. Mossakowska, M. Chałubiński)
 • J. Szczepański: Refleksje nad oświatą (rec. H. Najduchowska)
 • J. Kurowicki: Próba społecznej charakterystyki poznania (rec. L. Nowak)
 • R. B. Kemball-Cook: Luka organizacyjna (rec. H. Sterniczuk)
 • B. A. Czagin: Oczerk istorii socjołogiczeskoj mysli w SSSR (1917-1969) (rec. H. Kozakiewicz)
 • Socjołogija i organizacja Truda, pod red. G. N. Czerkasowa i G. G. Zajcewa (rec. E. Masłyk)
 • Humanistic Society: Today’s Chalange to Sociology, ed. by I. F. Glass, I. R. Staude (rec. E. Mokrzycki)

Kronika życia naukowego

 • Międzynarodowa konferencja nt. struktury klasowej i ruchliwości społecznej
 • Współpraca krajów socjalistycznych w badaniu struktury społecznej
 • Sesja Komitetu Nauk Socjologicznych

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)