Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1,2/1992

Artykuły

 • Co nam zostało z tych lat? (Dyskusja panelowa w Komitecie Socjologii PAN). Wystąpienia wprowadzające. Z. Gostkowski: Skutki procesu dezolucji zasobów ludzkich w schyłkowej fazie istnienia PRL; A. Kłoskowska: Modele i rzeczywistość kulturalna; M. Marody: Co się stało z postawami i wartościami społeczeństwa polskiego?; A. Rychard: Krytyczna socjologia instytucji realnego socjalizmu a poznawcze wyzwania transformacji: ile kontynuacji a ile rewizji?; Dyskusja - D. Dobrowolska, F. Adamski, Z. T. Wierzbicki, J. Kulpińska, Z. Bokszański.
 • J. Mucha: Demokratyzacja i mniejszości kulturowe. Polska przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Demokracja i  demokratyzacja. Demokratyzacja w Polsce w końcu lat osiemdziesiątych. Polskie mniejszości kulturowe. Demokratyzacja i mniejszości kulturowe (Aspekt instytucjonalny). Demokratyzacja i mniejszości kulturowe (Aspekt quasi-instytucjonalny). Demokratyzacja i mniejszości kulturowe (Aspekt pozainstytucjonalny). Wnioski.
 • B. Jałowiecki: Kwestia regionalna. Regionalizacja versus regionalizm. Oblicza nacjonalizmów. Europa regionów - mit i  rzeczywistość. Kwestia regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej. Kwestia regionalna w Polsce. Kwestia regionalna a dylematy polityki regionalnej.
 • R. Borowicz: Zjawisko emigracji wśród młodzieży. Emigracja młodzieży. Postawy trzydziestolatków wobec emigracji. Społeczne i  intelektualne zaplecze.
 • J. Górniewicz: Społeczne i psychologiczne czynniki warunkujące poziom tolerancji religijnej młodzieży szkolnej i  studenckiej. Wstęp. Pojęcie tolerancji. Konflikt i tolerancja. Zarys problematyki badawczej. Charakterystyka badanych. Metoda i techniki badawcze. Poziomy tolerancji religijnej badanych. Analiza wyników badań. Zakończenie.
 • J. Baniak: Istota, funkcje i ewolucja rytuału religijnego. Wstęp. Pojęcie rytuału a pojęcie symbolu. Typologia rytuałów. Oryginalność i specyfika rytuału religijnego. Zakończenie.
 • * S. Łodziński: Teorie rozwoju a edukacja i reformy oświatowe w krajach Trzeciego Świata. Przegląd koncepcji i problemów badawczych. Wstęp. Edukacja w krajach Trzeciego Świata w perspektywie teorii modernizacji i "kapitału ludzkiego". Załamanie "modernizacyjnej" wizji oświaty - w poszukiwaniu nowego podejścia. Edukacja w krajach Trzeciego Świata w perspektywie teorii zależności. Kształcenie poza szkołą? (Edukacja w teoriach rozwoju endogennego). Państwo i oświata w  Trzecim Świecie (Inspiracje weberowskie nad oświatą w lalach osiemdziesiątych). Zakończenie.
 • R. Dolata: Skład społeczny zbiorowości szkolnych a struktury atrakcyjności interpersonalnej. Metoda. Wyniki. Interpretacja.
 • K. Warmińska: Problemy dobra i zła w bolszewickim świecie znaczeń.
 • J. Krokowska: Samobójstwo a wartości. Problematyka badań. Rozumienie pojęcia wartości. Metoda badań. Wyniki badań.
 • K. Jasiecki: Nowe zasady kształcenia menedżerów. Wprowadzenie. Kontekst teoretyczny. Zmiany osobowościowe w procesie modernizacji (ujęcie modelowe). Nowe treści i formy w kształceniu kadry kierowniczej. Niektóre aspekty społeczne kształcenia menedżerów. Uwagi końcowe.
 • K. Konecki: Czas pracy i jego znaczenie w przedsiębiorstwie japońskim. Wstęp. Fizyczny czas pracy. Interpretacje czasu pracy. Czas kulturowy. Podsumowanie.
 • H. Domański: Od czego zależą aspiracje zarobkowe? Wyznaczniki zachowań i postaw. Hipotezy. Dane, metody, schemat analizy. Poziom satysfakcji. Dominujący wpływ faktycznych zarobków. Kategoria zawodowa, wykształcenie i warunki materialno-bytowe. Pozostałe wyznaczniki aspiracji finansowych. Aspiracje zarobkowe a stabilność stosunków społecznych.
 • I. Lazari-Pawłowska: Profesor Leszek Kołakowski doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (Przemówienie promotora).
 • L. Kołakowski: Diabeł kłamie również, kiedy mówi prawdę.
 • M. Flis: Kołakowski jako antropolog społeczny á rebours.
 • Nagroda im. Stanisława Ossowskiego za rok 1991.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)