Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3,4/1992

Artykuły

 • A. Flis: Marksizm i socjalizm realny: historia utopii. Byt i powinność. Socjalizm jako projekt społeczny. Nierzeczywistość komunizmu.
 • C. Offe: Kapitalizm jako projekt demokratyczny? Teoria demokracji w obliczu potrójnego przejścia w Europie Środkowowschodniej. Dylemat jednoczesności. Puszka Pandory pełna paradoksów. Efekt tunelu a  ekonomia polityczna cierpliwości.
 • P. Kozłowski: Podstawowy wybór. Racjonalność w transformacji gospodarczo-politycznej. Cechy transformacji. Podstawowe cele. Zasadniczy wybór. Warunki wyboru. Po wyborze.
 • D. Stark: Od systemowej tożsamości do organizacyjnej różnorodności. Przyczynek do analizy zmiany społecznej w Europie Wschodniej. Od przejścia do przekształcenia. Obiecujące kierunki badań. Gospodarka rynkowa czy nowoczesny kapitalizm?
 • J. Frentzel-Zagórska, K. Zagórski: Prywatyzacja i  interwencjonizm państwowy w polskiej opinii publicznej. Uwagi wstępne. Postawy wobec ładu gospodarczego w latach osiemdziesiątych. Interwencjonizm gospodarczy, prywatyzacja i polityka w okresie transformacji. Postawy wobec interwencjonizmu państwowego. Postawy wobec prywatyzacji. Postawy polityczne. Podsumowanie: postawy społeczeństwa w  okresie transformacji.
 • J. Mucha: Problemy wolności, demokracji i pokoju w  antropologii Bronisława Malinowskiego. Wstęp. Wolność. Zagrożenie totalitarne i potrzeba demokracji. Zagrożenie wojną i budowa trwałego pokoju. Zakończenie.
 • G. Pełczyński: Z problematyki klasyfikacji etnicznej w etnografii radzieckiej.
 • L. Korporowicz: Pomiędzy rozpadem a poszukiwaniem wspólnoty (W kierunku kulturologicznej aksjologii rodziny). Rzeczywistość i  wartości widziane wielopoziomowo. Kulturyzacja instrumentem desocjalizacji?
 • H. Domański, Z. Sawiński: Koherencja płaszczyzn struktury społecznej. Czy wzory mobilności odzwierciedlają istotne podziały społeczne? Hierarchia stratyfikacyjna, kręgi towarzyskie i wybór małżonka. Schemat analizy. Dane empiryczne. Uniwersalne prawidłowości. Wzory mobilności a struktura społeczna. Wnioski.
 • K. Łęcki, K. Wódz. J. Wódz, P. Wróblewski: Rzeczywistość społeczna w doświadczeniu potocznym Górnoślązaków. Przebieg badań i  charakterystyka materiału. Język i typizacje. Pojęciowe reprezentacje stereotypów etnicznych i przynależności narodowej. Mikroświaty życia codziennego. Brzemię przeszłości pamięć rodzinna. Świat przeżywany - świat wytwarzany.
 • J. Sokołowska, T. Tyszka: Zmiany preferencji społeczno-ekonomicznych społeczeństwa polskiego w latach 1990-1991. Wprowadzenie. Metoda. Wyniki. Dyskusja.
 • B. Jałowiecki: Innowacje w naukach społecznych. Płaszczyzny innowacji. Specjalizacja i hybrydyzacja. Innowacje w geografii. Innowacje w socjologii. Dyfuzja pojęć. Metody i teorie. Innowatorzy i  innowacyjne środowisko. Innowacje w polskich naukach społecznych.
 • H. Wantuła: Kulturowa weryfikacja pewnych twierdzeń socjologicznych. Wprowadzenie. Prawdy nie mające odniesienia do japońskiej rzeczywistości. Na Zachodzie idee, w Japonii praktyka. Polska a Japonia. Inne osobliwości Japonii. Westernizacja zagrożeniem?
 • Z. Mach: Nowy program studiów socjologicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Recenzje

 • Nowa emigracja i wyjazdy zarobkowe za granicę. Pod red. W. Misiaka (rec. A. Tuziak).
 • J. Tomaszewski: Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku (rec. T. Marciniak).
 • E. Hałas: Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego (rec. D. Jankowska).
 • E. Nowicka: Świat człowieka - świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej (rec. B. Olszewska-Dyoniziak).
 • Początki parlamentarnej elity. Posłowie sejmu kontraktowego. Pod red. J. Wasilewskiego, W. Wesołowskiego (rec. K. Murawski).

Kronika życia naukowego

 • Konferencja pt. "Szkoła chicagowska w socjologii. Tradycja myśli społecznej i wymogi współczesnej socjologii empirycznej".
 • Forum "Niepełnosprawni a społeczeństwo".
 • Sympozjum "Niepełnosprawni a rodzina".
 • Konferencja pt. "Eastern Europe in Transformation the Impact on Sociology".

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2020 (237)