Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1,2/1990

Artykuły

 • M. Marody: Stefan Nowak (2.01.1925 - 6.09.1989).
 • Z. Galor: Socjalizacja a klasy społeczne - zarys problematyki (Na podstawie pracy W. I. Thomasa, F. Znanieckiego Chłop polski w Europie i Ameryce).
  Cechy "schematu socjalizacji" w ujęciu E. Hahna. Główne przesłanki Thomasa i  Znanieckiego koncepcji społecznego stawania się jednostki. Zmiana i  stałość osobowości w warunkach zmian społeczeństwa klasowego. Uspołecznienie jako "uklasowienie" a "schemat socjalizacji". Przyczyny dyskusyjności założenia o związku zmian osobowości i procesu społecznego w "schemacie socjalizacji".
 • P. Buczkowski: Ład społeczny i typy przystosowań (Uwagi o koncepcji R. K. Mertona).
 • A. Kojder: Przeszłość i teraźniejszość w socjologii prawa w Polsce.
  Kilka uwag historycznych. Proces instytucjonalizowania się socjologii prawa w  polskiej nauce. Nauczanie socjologii prawa. Socjologia prawa poza uniwersytetami. Spór o przedmiot socjologii prawa. Główne kierunki współczesnych badań socjologiczno-prawnych. Nurt krytyczny w polskiej socjologii prawa lat ostatnich. Rekapitulacja.
 • K. Wielecki: Społeczne czynniki tożsamości pokoleniowej młodzieży.
  Młodość, młodzież, pokolenie - znaczenie pojęć. Czynniki kształtowania się tożsamości pokoleniowej - przegląd stanowisk. Zaburzenia rozwoju społecznego jako czynnik kształtowania się tożsamości pokoleniowej.
 • A. Potocka-Hoser: Złożoność i integracja poznawcza wobec spraw konfliktowych a postawy negocjacyjne.
  Metoda i przebieg badania. Opracowanie materiałów uzyskanych w badaniach. Omówienie rezultatów badań.
 • H. Domański: Zasady dystrybucji zarobków w Polsce w latach 1982-1987.
  Dystrybucja zarobków w Polsce - mankamenty systemu. Perspektywy zmian. Hierarchia zarobków i mechanizmy ich dystrybucji w latach 1982-1987. Dystrybucja zarobków w działach i gałęziach gospodarki. Zakończenie.
 • W. Mirowski: Migracja do Warszawy na tle tendencji osłabienia dynamiki rozwoju wielkich miast.
  Problemy koncentracji ludności w wielkich miastach. Redystrybucja ludności i  rozwój miast w Polsce Ludowej. Struktura ludności migrującej do Warszawy. Porównanie składu osób migrujących do Warszawy i do innych wielkich miast w krajach Europy Wschodniej. Uwarunkowania migracji. Sukces migracyjny i adaptacja migrantów. Podsumowanie.
 • J. Czajkowska: Ugrupowania "Satan" (Socjologiczna analiza kontrkultury i jej niektóre uwarunkowania).
  Wprowadzenie. Opis procedury badawczej. Czynniki warunkujące powstanie i rozwój ugrupowań satanistycznych. Normy, wartości, wzory postępowania propagowane przez badanych. Próba konkluzji.

Dyskusje i polemiki

 • B. Mikołajewska: Wraz z wolnością wkracza demagogia (Odpowiedź na polemikę Aleksandra Manterysa).

Recenzje

 • Stan i perspektywy socjologii polskiej. Pod red. A. Kwileckiego, K. Doktora (rec. S. Kosiński, W. Mirowski).
 • J. Wódz: Patologia społeczna w życiu codziennym miast (rec. B. Marek).
 • J. Staniszkis: Ontologia socjalizmu (rec. J Tittenbrun).
 • E. T. Hall: Bezgłośny język. E. T. Hall: Ukryty wymiar. E. T. Hall: Poza kulturą (rec. W. Wątroba).
 • T. Meyer: Fundamentalismus. Aufstand gegen Modern (rec. E. Kośmicki).
 • A. A. Dikarjewa, M. I. Mirskaja: Socyołogija truda (rec. K. Piątek).

Kronika życia naukowego

 • Robert King Merton doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Konferencja pt. "Problemy miejskie a zjawiska planowania i żywiołowości".
 • Konferencja pt. "Współczesna socjologia polska. Kierunki i funkcje społeczne".
 • Międzynarodowa konferencja pt. "Przemiany we współczesnym społeczeństwie: teoria i empiria"

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)