Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3,4/1990

Artykuły

 • B. Czarny: Max Weber o racjonalizacji działań ludzkich.
  Typologia idealna działań ludzkich. Koncepcja wzrostu racjonalizacji działania ludzkiego na przestrzeni dziejów (Racjonalizacja jako wyróżnik cywilizacji Zachodu). Racjonalizacja a postęp.
 • T. Remer: Eksploatacyjna teoria struktury klasowej O. E. Wrighta.
  Wprowadzenie. Eksploatacyjna teoria struktury klasowej. Dyskusja nad eksploatacyjną teorią struktury klasowej. Kształt układów klasowych kraju rozwiniętego kapitalizmu. Redukcja pracy złożonej do prostej. Wzory aliansów ideologicznych a struktura ekonomiczna i polityczna. Uwagi końcowe.
 • K. Lutyńska: Społeczne uwarunkowania wywiadu kwestionariuszowego w Polsce.
  Uwagi wstępne. Podstawowe założenia (Koncepcja i pojecie wywiadu). Wyniki metodologicznych badań empirycznych. Uwagi końcowe.
 • J. T. Hryniewicz: Procesy aktywności publicznej w miejskich społecznościach lokalnych.
  Strukturalizacja społeczna, zmiana społeczna a kształt instytucji publicznych.
  Wstęp. Struktura społeczna w Polsce i jej osobliwości. Struktura grupowa a  tendencje behawioralne. Strukturalizacja koleżeńsko-rodzinna a zmiany polityczne i ekonomiczne. Kształt instytucji demokratycznych i ich stabilność.
 • S. Marmuszewski, D. Niedźwiedzki: Służba wojskowa: powinność wobec państwa czy powinność wobec ojczyzny?
  Wprowadzenie. Szkolenie a postawy wobec wojska. Rzeczywistość wojskowa. Etos żołnierza a obyczajowość oficera LWP.
 • J. Tobera: Obraz grup narodowo-etnicznych na kartach powieści H. Sienkiewicza W pustyni i w puszczy.

Komunikaty z badań

 • I. Gniazdowska: Przemiany aspiracji edukacyjnych maturzystów Opola.
 • P. Mikołajewski: Perspektywa energetyki jądrowej w świadomości ekologicznej środowisk społeczeństwa polskiego.
 • J. Baniak: Obraz kapłana w świadomości katolików świeckich.

Recenzje

 • J. Szczepański: O indywidualności (rec. A. Grzegorczyk).
 • J. Szczepański: O indywidualności (rec. G. Lutomski).
 • K. Sowa: Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń (rec. W. Strukowski-Kozień).
 • A. Siciński, A. Wyka: Badania "rozumiejące" stylu życia: narzędzia (rec. K. Lutyńska).
 • Z. Mach: Kultura i osobowość w antropologii amerykańskiej (rec. B. Olszewska-Dyoniziak).
 • K. M. Staszyńska: Wiarygodność respondentów w socjologicznych badaniach ankietowych (rec. P. Daniłowicz).
 • A. Bron-Wojciechowska: Workers Access to Post-Secondary Education. A Cross-Polity Perspective (rec. M. Malewski).
 • Polskie wydanie Dzieł Bronisława Malinowskiego (A. K. Paluch).

Kronika życia naukowego

 • Konferencja pt. "Antropologia i państwa wielokulturowe. Przypadek Austrii".
 • Konferencja pt. "Nie tylko "Solidarność" - różne oblicza ruchów społecznych".
 • Międzynarodowa konferencja pt. "Marksistowskie i niemarksistowskie teorie zróżnicowania społecznego a świat współczesny".
 • Konferencja pt. "Zdrowie człowieka jako wskaźnik rozwoju społecznego".
 • Konferencja pt. "Kultura polska: sytuacja - zagrożenia - potrzeby".
 • XII Światowy Kongres Socjologii w Madrycie.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)